Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne procesy urbanizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-WPU
Kod Erasmus / ISCED: 02.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0730) Architektura i budownictwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne procesy urbanizacji
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka geoinformatyczna) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (ścieżka fizycznogeograficzna) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (ścieżka społeczno-ekonomiczna) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuję problematykę związaną z procesami urbanizacji zachodzącymi we współczesnym świecie. Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej przyczyn, przebiegu oraz skutków urbanizacji.

Pełny opis:

W trakcie zajęć poruszane są następujące zagadnienia:

- powstanie i rozwój miast,

- historia budowy miast,

- pojęcie „urbanizacji” ,

- fazy urbanizacji

- czynniki modelujące urbanizację (przyczyny urbanizacji)

- rodzaje urbanizacji

- skutki urbanizacji oraz procesy towarzyszące urbanizacji (m.in. rewitalizacja i odnowa miast, zróżnicowanie społeczne i wielokulturowość, gentryfikacja, przemiany terenów wiejskich),

- zróżnicowanie procesów urbanizacji w Polsce oraz na świcie

Na wykładzie studenci prezentują także wyniki badań prowadzonych w ramach ćwiczeń (ostatnie dwa wykłady).

Na ćwiczeniach studenci realizują projekt badawczy dotyczący procesów urbanizacji zachodzących na określonym obszarze.

Literatura:

Podstawowa literatura:

Birch, E. L., & Wachter, S. M. (Eds.). Global urbanization. University of Pennsylvania Press. 2011.

Gwynne, R. N. Industrialization and urbanization in Latin America (Vol. 4). Routledge.2017.

Hossain, M. F., Sustainable Development for Mass Urbanization. Elsevier, 2019.

Jażdżewska I. (red.), Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, Wyd. UŁ, Łódź, 2005.

Jagielski A., Geografia ludności, PWN, Warszawa, 1977.

Kiełczewska-Zaleska M., Geografia osadnictwa, PWN, Warszawa, 1978.

Liszewski S. (red.), Geografia urbanistyczna, PWN, Warszawa 2012.

Maik W., Podstawy geografii miast, UMK, Toruń 1997.

Rocco, R., & van Ballegooijen, J. (Eds.). The Routledge handbook on informal urbanization. Routledge. 2019.

Szymańska D., Geografia osadnictwa, PWN, Warszawa 2013.

Szymańska D., Urbanizacja na świecie, PWN, Warszawa 2007.

Węcławowicz G., Geografia społeczna miast, PWN, Warszawa, 2007.

Literatura uzupełniająca zostanie udostępniona przez prowadzących ćwiczenia.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W04, K_W08, K_U01, K_U02, K_U07, K_U08

Wiedza

Studenci po ukończeniu przedmiotu potrafią:

- omówić złożoność pojęć „miasto” i „urbanizacja”

- omówić organizację przestrzeni miasta od starożytności do czasów współczesnych

- scharakteryzować fazy urbanizacji oraz jej przebieg

- wyjaśnić czynniki kształtujące proces urbanizacji

- scharakteryzować rodzaje urbanizacji

- wyjaśnić zagrożenia wynikające z nadmiernej urbanizacji oraz problemy wielkich miast

- zdefiniować i porównać terminy: rewitalizacja, odnowa miast, konserwacja, restauracja, modernizacja

- wyjaśnić pojęcia: zróżnicowanie społeczne, różnorodność społeczna, wielokulturowość

- omówić pojęcia: aglomeracja, konurbacja, metropolia, strefa podmiejska, region miejski

- opisać formy i struktury oraz rozwój wielkich struktur miejskich

- omówić pojęcia: urbanizacja turystyczna, kolonizacja turystyczna

- zastosować wiedzę dotyczącą zróżnicowania współczesnego świata w praktyce (m.in. wizualizacja danych).

Umiejętności

Studenci po ukończeniu kursu potrafią:

- wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego [projekt badawczy realizowany w ramach ćwiczeń]

- wyjaśnić ewolucję pojęcia „urbanizacja”

- wyjaśnić zmiany relacji miasto – region

- ocenić przebieg procesu urbanizacji oraz określić potencjale skutki tego procesu

- określić fazy urbanizacji

- wyjaśnić związek pomiędzy cechami miasta a pełnionymi przez nie funkcjami

- wyjaśnić aspekty urbanizacji

- ocenić przebieg procesu metropolizacji

- ocenić stopień zróżnicowania społecznego oraz skutki tego zjawiska

- prognozować rozwój procesów urbanizacji na określonym obszarze

- pozyskiwać i wykorzystywać różne dane (także zagraniczne) do analizowania i prezentowania przebiegu procesów urbanizacji na określonym obszarze

- zaprojektować badania terenowe mające na celu określenie przebiegu procesów urbanizacji na określonym obszarze

Kompetencje społeczne:

Studenci po ukończeniu kursu:

- potrafią działać w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów naukowych

- potrafią współdziałać i pracować w grupie, w szczególnie w zakresie przygotowywania materiałów empirycznych dotyczących przebiegu procesu urbanizacji na określonym obszarze oraz w ramach badań terenowych

- rozumieją wartość różnorodności kulturowej świata

Metody i kryteria oceniania:

Na końcową ocenę składają się punkty zdobyte za:

- projekty powstające w ramach ćwiczeń [zaliczenie ćwiczeń]

- egzamin pisemny [zaliczenie wykładu]

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywne zaliczenie zarówno ćwiczeń jak i wykładu.

Punkty na ćwiczeniach przyznawane są za realizację projektu badawczego [zaangażowanie w opracowanie założeń projektu, realizacja projektu, prezentacja wyników badania, aktywność na zajęciach].

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Dudek-Mańkowska
Prowadzący grup: Sylwia Dudek-Mańkowska, Maciej Misztal, Małgorzata Pusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Dudek-Mańkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)