Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia cywilizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-GCY-GL
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia cywilizacji
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru WGSR, dzienne studia II stopnia - sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

brak

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie wykładów omówiona zostanie historia homo sapiens od powstania gatunku do wytworzenia się pierwszych cywilizacji. Następnie omówione zostaną losy kolejnych cywilizacji, a także różne aspekty ich rywalizacji oraz przenikania się. Osią narracji będzie podążanie od jednej wielkiej rewolucji w dziejach człowieka, do kolejnej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie losów homo sapiens oraz wytworzonych przez niego cywilizacji. Wykład podzielony jest na kilka części:

1. Ewolucja i historia homo sapiens,

2. Rewolucja poznawcza człowieka,

3. Neolityczna rewolucja agrarna,

4. Cywilizacje w dobie starożytności i średniowiecza,

5. Era Wielkich Odkryć Geograficznych (WOG),

6. Następstwa WOG – kolonializm,

7. Rewolucja przemysłowa – imperializm i wojny światowe,

8. Ku rewolucji informacyjnej – narodziny cywilizacji globalnej?

Nakład pracy studenta:

- wykłady 30 h,

- zapoznanie się z literaturą w sylabusie 20 h,

- przygotowanie się do egzaminu 10 h

SUMA: 60 h (=2 ECTS).

Literatura:

- Crosby A. W., (1999), Imperializm ekologiczny. Biologiczna ekspansja Europy, 900-1900, Warszawa.

- Diamond J., (2000), Strzelby, zarazki, maszyny. Losy ludzkich społeczeństw, Warszawa.

- Fernadez-Armesto F., (2008), Cywilizacje, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

- Harari Y. N., (2019), Sapiens. Od zwierząt do bogów, Wyd. Literackie,

- Landes D. S., (2000), Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, Warszawa.

- Mann C. C., (2012), 1493. Świat po Kolumbie, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań,

- Milewski J.J., (2004), Dlaczego Europa? Źródła przyspieszenia wzrostu gospodarczego Europy – przegląd literatury, [w:] M. Koźmiński (red.), Cywilizacja europejska. Wykłady i eseje, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W03 / K_U03, K_U06 / K_K02

Efekty specjalnościowe: S2_W03 / S2_U06 / S2_K02

WIEDZA:

- orientuje się w historii politycznej, społecznej i gospodarczej świata,

- wymienia największe przełomy (rewolucje) w dziejach cywilizacji ludzkiej,

- zna najważniejsze cywilizacje świata od starożytności oraz potrafi wymienić ich najważniejsze osiągnięcia,

- wymienia wielkie przełomy gospodarcze/cywilizacyjne, zlokalizować ich ośrodki, scharakteryzować ich naturę i wskazać ich konsekwencje,

- tłumaczy przewagę biologiczną cywilizacji Starego Świata nad cywilizacjami Nowego Świata,

UMIEJĘTNOŚCI:

- wyjaśnia genezę, ewolucję i współczesny kształt struktury świata,

- wskazuje geograficzne i pozageograficzne uwarunkowania procesów rozwoju i stagnacji cywilizacji światowych,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- świadomie uczestniczy w dyskursie o rozwoju i strukturze świata.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny egzamin w sali.

Warunek zaliczenia to uzyskanie 60% punktów.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Górny
Prowadzący grup: Krzysztof Górny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Górny
Prowadzący grup: Krzysztof Górny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)