Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-SM2-GIG
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie II
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Seminarium przeznaczone dla studentów przygotowujących pracę magisterską na specjalizacji Geoekologia i Geomorfologia

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium jest drugą częścią cyklu, obejmującego 4 semestry - od postawienia do rozwiązania problemu badawczego pracy magisterskiej. Każdy z semestrów zaliczany jest osobno.

Pełny opis:

Drugi semestr seminarium zmierza do wyboru tematyki pracy magisterskiej a następnie do sprecyzowania zakresu niezbędnych prac terenowych wykonywanych w sezonie pomiędzy pierwszym a drugim rokiem magisterskich studiów uzupełniających. Referaty dotyczą już zagadnień bezpośrednio związanych z tematem pracy magisterskiej. Zależnie od potrzeb wprowadza się referaty o większym stopniu ogólności i referaty polemiczne (2 lub trzy na jednym seminarium).

Nakład pracy studenta - udział studenta w zajęciach (30 godz.) oraz praca własna obejmującą zapoznanie się z literaturą dotyczącą problematyki podjętej w pracy magisterskiej, przygotowanie co najmniej 2 prezentacji na zajęcia (15-20 godzin poza seminarium).

Literatura:

Plit F., 2007, Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii, UW WGiSR, Warszawa.

Dumanowski B., 1990, Wstęp do badań naukowych dla geografów. UW WGiSR, Warszawa.

Weiner J. 2009. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

+ literatura uzgodniona z opiekunem pracy

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W07, K_W19, K_U01, K_U10, K_U11, K_K01, K_K03

Efekty specjalnościowe: S3_W10, S3_W14, S3_W15, S3_U01, S3_U05, S3_U11, S3_K01, S3_K02

Po zakończeniu zajęć student zna najważniejsze pozycje literatury dotyczące badanego terenu (lub problemu). Potrafi zaplanować prace w terenie. Doskonali się w sztuce dyskusji naukowej.

Rozpoznaje zalety współpracy naukowej w grupie i potrafi docenić znaczenie konstruktywnej krytyki.

Metody i kryteria oceniania:

Wygłoszenie stosownej liczby prezentacji zależnej od liczności grupy. Obecność na zajęciach i udział w dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Harasimiuk
Prowadzący grup: Andrzej Harasimiuk, Ewa Smolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Harasimiuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)