Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-SM4-KT
Kod Erasmus / ISCED: 07.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie IV
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 4
Seminaria magisterskie do wyboru na studiach II stopnia na kierunku MSOŚ
Punkty ECTS i inne: 24.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Seminarium magisterskie ma za zadanie wspomóc studenta w przygotowaniu i terminowym złożeniu pracy magisterskiej do egzaminu magisterskiego. W trakcie seminarium każdy student jest zobowiązany referować postępy swoich prac. Z założenia każdy przedstawia publicznie swoje postępy min. 3 razy w każdym semestrze.

Każdy tekst pracy dyplomowej jest sprawdzany w obowiązkowym systemie antyplagiatowym. Każdy student zobowiązany jest przygotować poster w formacie B1 i zaprezentować go podczas egzaminu magisterskiego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie seminarium magisterskiego IV główna uwaga koncentruje się na analizie i dyskusji uzyskanych wyników, a także formalnej stronie redakcji tekstu pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Podczas seminarium magisterskiego IV studenci prezentują końcową wersję uzyskanych wyników, ich analizę, a także dyskusję uzyskanych wyników. W ostatniej turze wystąpień, prezentowana jest cała praca magisterska w formie referatu konferencyjnego. Ważnym elementem, jest przygotowanie posteru z pracy oraz manuskryptu artykułu (wspólnie z opiekunem pracy) do publikacji w branżowym czasopiśmie. Etapy te pozwalają przygotować studentów do aktywnego udziału w życiu naukowym.

Literatura:

Na seminarium wykorzystywane są wybrane najnowsze pozycje literatury z zakresu prac magisterskich realizowanych w danej grupie.

Plit F., 2007. Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 88

Weiner J., 2003: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wyd. 3. PWN, Warszawa.

Weiner J., 2009: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wyd. 4. PWN, Warszawa, s. 157

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W14, K_U01, K_U07, K_U11, K_U12, K_U13, K_K01

Efekty specjalnościowe: S5_W12, S5_U01, S5_U07, S5_K01

Student zna i rozumie:

K_W14 najnowsze trendy w rozwoju badań naukowych w Polsce i za granicą oraz zastosowaniach osiągnięć naukowych w praktyce geografii ekonomicznej i gospodarki przestrzennej (zna literaturę z zakresu przedmiotu pracy magisterskiej)

Student potrafi:

K_U01 wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego (korzysta z zebranej literatury w realizacji swojej pracy)

K_U07 wykorzystywać krytycznie literaturę naukową i inne źródła także w języku obcym w zakresie wybranej specjalności

K_U11 przygotować pisemne prace na podstawie literatury i/lub własnych badań (w czasie seminarium powstają kolejne części pracy magisterskiej)

K_U12 posługiwać się szczegółową terminologią geograficzną w języku polskim oraz w języku obcym na poziomie B2+ (analiza fachowych tekstów w języku polskim i angielskim)

K_U13 samodzielnie planować własną karierę naukową lub zawodową (realizuje tematykę pracy zgodną ze swoimi preferencjami)

Student jest gotów do:

K_K01 poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy geograficznej, wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny oraz ich krytycznej oceny (przygotowuje własną metodę badawczą, testuje ją, a także ocenia jej skuteczność)

K_K07 postępowania zgodnie z zasadami etyki, rozumiejąc szczególną odpowiedzialność kadr naukowych za przyszłość cywilizacji (pisze pracę korzystając z literatury zgodnie z zasadami etyki)

Seminarium kończy się przygotowaniem własnej pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym warunkiem zaliczenia jest:

- obecność na seminariach,

- wygłoszenie referatów przedstawiających postępy prac oraz całość pracy magisterskiej,

- przygotowanie konspektów z referowanych treści,

- przygotowanie protokołów z seminarium,

- zaakceptowany, w finalnej postaci (gotowej do egzaminu) tekst całej pracy. Jeśli tekst pracy nie zostanie zaakceptowany przez opiekuna pracy w porozumieniu z prowadzącym seminarium, to seminarium magisterskie nie jest zaliczone.

W terminie poprawkowym student jest zobowiązany zakończyć i złożyć w dziekanacie pracę magisterską.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Korycka-Skorupa
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Uwagi:

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia prowadzone będą w formie uzależnionej od wytycznych ogólnouniwersyteckich.

W przypadku zalecenia formy zdalnej nauczania będzie ono realizowane w sposób synchronicznych (w czasie rzeczywistym) na platformie Google Meet.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Wymagane jest również posiadanie włączonej kamery.

W związku z pandemią koronawirusa forma prowadzenia zajęć może ulec zmianie. Studenci zostaną o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Gołębiowska, Anna Jarocińska
Prowadzący grup: Izabela Gołębiowska, Anna Jarocińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie zdalnej (w czasie rzeczywistym) na platformie Google Meet.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Wymagane jest również posiadanie włączonej kamery.

W związku z pandemią koronawirusa forma prowadzenia zajęć może ulec zmianie. Studenci zostaną o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Korycka-Skorupa
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Uwagi:

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia prowadzone będą w formie uzależnionej od wytycznych ogólnouniwersyteckich.

W przypadku zalecenia formy zdalnej nauczania będzie ono realizowane w sposób synchronicznych (w czasie rzeczywistym) na platformie Google Meet.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Wymagane jest również posiadanie włączonej kamery.

W związku z pandemią koronawirusa forma prowadzenia zajęć może ulec zmianie. Studenci zostaną o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Gołębiowska, Anna Jarocińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie zdalnej (w czasie rzeczywistym) na platformie Google Meet.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Wymagane jest również posiadanie włączonej kamery.

W związku z pandemią koronawirusa forma prowadzenia zajęć może ulec zmianie. Studenci zostaną o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)