Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne trendy w geografii społeczno-ekonomicznej II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-WTG2-GSE-OW
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne trendy w geografii społeczno-ekonomicznej II
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru WGSR, dzienne studia II stopnia - sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia człowieka) - sem. 3
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia turystyki) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Współczesne trendy w geografii społeczno-ekonomicznej I 1900-3-WTG1-GSE-OW

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu poszerzenie i pogłębienie przez studentów znajomości problemów naukowych w ramach różnych kierunków i trendów poznawczych w geografii społeczno-ekonomicznej, a jednocześnie stanowią porównawcze forum dyskusyjne łączące początkujących badaczy realizujących własne prace magisterskie w odmiennych subdziedzinach geografii człowieka.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć dyskutowane są wybrane zagadnienia z zakresu bieżącej problematyki badawczej podejmowanej przez reprezentantów geografii społeczno-ekonomicznej. Wprowadzeniem do zajęć jest konwersatorium realizowane w poprzednim roku akademickim.

Pełny opis:

Podczas zajęć dyskutowane są wybrane zagadnienia z zakresu bieżącej problematyki badawczej podejmowanej przez reprezentantów geografii społeczno-ekonomicznej. Wprowadzeniem do zajęć jest konwersatorium realizowane w poprzednim roku akademickim.

Zagadnienia do dyskusji co roku wybierają prowadzący (na podstawie kwerendy aktualnych opracowań naukowych) z zakresu geografii społecznej, geografii ekonomicznej, geografii politycznej, geografii miast, geografii turyzmu, geografii transportu, geografii usług, geografii przemysłu, geografii kultury.

Literatura:

Referowane i dyskutowane piśmiennictwo naukowe każdorazowo wskazują prowadzący zajęcia.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W03, K_W05, K_W14, K_K01

Efekty specjalnościowe: S1_W03, S1_W05, S1_W14, S1_K01

Wiedza:

Absolwent zna i rozumie: Znaczenie zasobów przyrodniczych dla gospodarki oraz rozumie wzajemne związki przyroda‐społeczeństwo; Zasady zagospodarowania przestrzennego obszarów miejskich lub turystycznych, zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego; Najnowsze trendy w rozwoju badań naukowych z zakresu geografii społeczno‐ekonomicznej w Polsce i zagranicą oraz posiada wiedzę o zastosowaniach osiągnięć naukowych z tego zakresu w praktyce

Kompetencje:

Absolwent jest gotów do: Poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy w dziedzinie geografii społeczno‐ekonomicznej, wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny

Efekty specjalnościowe:

Wiedza:

Absolwent zna i rozumie: Złożone procesy społeczne, polityczne i kulturowe w społecznościach miejskich oraz regionach turystycznych; Koncepcje geograficzne wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów wpływających na zróżnicowanie przestrzeni miejskiej oraz turystycznej; Najnowsze trendy w rozwoju badań naukowych z zakresu geografii społeczno‐ekonomicznej w Polsce i zagranicą oraz posiada wiedzę o zastosowaniach osiągnięć naukowych z tego zakresu w praktyce

Kompetencje:

Absolwent jest gotów do: Poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy w dziedzinie geografii społeczno‐ekonomicznej, wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy zajęć:

(i) referują wybrane opracowanie naukowe,

(ii) biorą udział w dyskusji oraz

(iii) przeprowadzają polemikę z argumentacją zawartą w kolejnym opracowaniu naukowym.

Powyższe trzy elementy są oceniane osobno, następnie składają się na ocenę końcową (średnia ważona - referat i polemika są wiodącymi elementami, dyskusja uzupełniającym i decydującym w sytuacji, gdy ocena końcowa nie jest jednoznaczna).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Madurowicz
Prowadzący grup: Mikołaj Madurowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)