Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zastosowanie metod statystycznych w geografii świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-ZMS-GSW
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie metod statystycznych w geografii świata
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie się ze wskaźnikami i miernikami opisującymi poziom globalizacji w poszczególnych państwach. Nabycie przez studentów umiejętność samodzielnego obliczania mierników i wskaźników oraz analizowania ich wartości pomiędzy poszczególnymi państwami i regionami. Opanowanie umiejętności wyciągania wniosków dotyczących wartości poszczególnych mierników.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Pojęcie mierników i wskaźników, odpowiedni sposób ich doboru:

- wskaźnik Giniego , krzywa Lorenza

- wskaźnik HPI, HDI, GDI i GEM,

- metoda standaryzacji,

- test chi-kwadrat,

- współczynnik zwartości socjoetnicznej,

- typologia,

- wskaźnik korelacji: Spearmana i Pearsona, Tau Kendalla,

- test parametryczny (tStudenta),

- testy nieparametryczne (K-S, chi2, Manna-Whitneya, Kruskalla-Wallisa),

- praca z oprogramowaniem statystycznym SPSS,

- operacje na dużych zbiorach danych,

- graficzna prezentacja danych statystycznych,

- metoda bonitacji punktowej.

Pełny opis:

- Pojęcie mierników i wskaźników, odpowiedni sposób ich doboru, umiejętne formułowanie celu oraz sposobu jego monitorowania,

- Zastosowanie mierników i wskaźników do tworzenia oraz monitorowania dokumentów strategicznych,

- Najczęściej popełniane błędy w analizie statystycznej, problem słabej jakości danych w krajach rozwijających się,

- Obliczanie wskaźnika Giniego i analiza jego wielkości w poszczególnych regionach,

- krzywa Lorenza wraz z analizą,

- obliczanie wskaźników: HPI, HDI,

- zastosowanie metody standaryzacji,

- zastosowanie testu chi-kwadrat,

- sposoby konstruowania indeksów GDI i GEM,

- zastosowanie współczynnika zwartości socjoetnicznej,

- tworzenie typologii,

- zastosowanie korelacji: Spearmana i Pearsona, Tau Kendalla,

- zastosowanie metody bonitacji punktowej,

- test parametryczny (tStudenta)

- testy nieparametryczne (K-S, chi2, Manna-Whitneya, Kruskalla-Wallisa)

- praca z oprogramowaniem statystycznym SPSS,

- operacje na dużych zbiorach danych,

- graficzna prezentacja danych statystycznych.

Zajęcia 30 godz. (2 ECTS):

- 1 ECTS (30 godz.) – godziny w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, tj. udział w zajęciach,

- 1 ECTS (20 godz.) - wkład własny studenta (5 godz. zapoznanie z literaturą, 10 godz. przygotowanie zadań i prac pisemnych, 5 godz. konsultacje).

Literatura:

1. Norcliffe G. B., 1986, Statystyka dla geografów, PWN, Warszawa.

2. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., 1999, Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

3. Runge J., 2006, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej : elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W06, K_W10, K_U01, K_U02, K_K03

Efekty specjalnościowe: S2_W06, S2_W10, S2_U01, S2_U02, S2_K03

1. w zakresie wiedzy:

- zna fachową terminologię z zakresu metod statystycznych wykorzystywanych w geografii,

- posiada podstawową wiedzę o doborze mierników (zarówno jakościowych, jak i ilościowych) oraz odpowiednim formułowaniu celu do dokumentów strategicznych,

- rozumie potrzebę określania mierników jako sposobu oceny stopnia realizacji przyjętego celu,

- zna i rozumie zależności między słabą jakością danych statystycznych a błędami popełnianymi w analizę ilościowej,

- rozumie przyczyny przestrzennego zróżnicowania mierników i wskaźników opisujących stopień globalizacji,

- zna zasady graficznej prezentacji danych ilościowych,

- zna zróżnicowane i międzynarodowe źródła danych ilościowych,

- zna zaawansowane programy, metody i techniki pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał środowiska przyrodniczego.

2. w zakresie umiejętności:

- umie obliczać podstawowe mierniki i wskaźniki globalizacji,

- potrafi dokonać analizy wartości mierników rozwoju społeczno-gospodarczego oraz stworzyć ranking państw pod względem poziomu ich rozwoju,

- potrafi wykorzystywać literaturę naukową (w tym także literaturę w języku obcym) oraz inne źródła do pozyskiwania wartości mierników oraz obliczania wskaźników globalizacji,

- umie wyciągać wnioski na podstawie poszczególnych mierników dotyczące poziomu rozwoju danego państwa bądź regionu.

- potrafi obliczyć następujące mierniki i wskaźniki: wskaźnik Giniego, krzywa Lorenza, wskaźnik HPI, HDI, współczynnik zwartości socjoetnicznej, wskaźnik korelacji Spearmana i Pearsona,

- potrafi opracowywać i analizować dane za pomocą specjalistycznego oprogramowania,

- potrafi dobierać metody analizy statystycznej do posiadanych danych.

3. w zakresie kompetencji społecznych:

- rozumie znaczenie wskaźnika zwartości socjoetnicznej jako miernika opisującego poziom różnorodności kulturowej w wybranych regionach,

- potrafi pracować w grupie, dyskutować i dokonywać wspólnych wyborów w ramach grupy,

- rozumie problemy związane z brakiem wiarygodności danych lub brakiem dostępu do danych w niektórych państwach świata.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na ćwiczeniach (20% oceny), przygotowanie ćwiczeń (80%).

Możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach.

Aby zaliczyć ćwiczenia należy oddać wszystkie zadawane prace.

Prace przesyłane drogą mailową.

Ćwiczenia składają się z dwóch części prowadzonych przez dwóch różnych wykładowców w związku z tym wynik z każdej z dwóch części stanowi 1/2 oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Podhorodecka
Prowadzący grup: Katarzyna Podhorodecka, Magdalena Skorupska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Podhorodecka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)