Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka nieruchomościami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-GOSN
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka nieruchomościami
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie zasad racjonalnej gospodarki nieruchomościami, w tym gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym. Studenci poznają podstaowe przepisy prawa oraz obowiązki gminy w tym zakresie, Zdobywając podstawową wiedzę z zakresu gospodarki nieruchomociami, są lepiej przygotowani do pracy w samorządzie gminnym. Zajęcia są istotne dla dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Pełny opis:

Wykład podzielony jest na dwie części.

Celem pierwszej części wykładów jest zdefiniowanie podstawowych pojęć i praw do nieruchomości, omówienie zagadnień związanych z obrotem nieruchomościami i ich wyceną, a następnie przybliżenie tematyki dotyczącej gospodarki zasobem mieszkaniowym gminy (budownictwo mieszkaniowe, polityka czynszowa, prywatyzacja, zarządzanie zasobami mieszkaniowymi gminy), a także działalności spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych oraz deweloperów.

Wkład własny studenta w wykłady polega na czytaniu zalecanej literatury, śledzeniu zmian legislacyjnych w internecie, szukaniu ciekawych przykładów ilustrujących omawiane zagadnienia oraz przygotowaniu się do testu końcowego.

Celem drugiej części jest omówienie zagadnień dotyczących gospodarki nieruchomościami rolnymi, leśnymi i wodnymi, przybliżenie procesu podziału oraz scalenia i podziału nieruchomości, a następnie omówienie systemu opłat od nieruchomości i podsumowanie działań związanych z gospodarką nieruchomościami w gminie.

Literatura:

1. ustawy definiujące obowiązki gminy w zakresie gminnej gospodarki mieszkaniowej

2. Cymerman R. i In., 2011, Gospodarka nieruchomościami, Politechnika Koszalińska, Koszalin.

3. Mieszkania socjalne w wybranych krajach europejskich i możliwości zastosowania wybranych rozwiązań w Polsce, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Zakład Mieszkalnictwa w Warszawie, Warszawa 2003

4. Niemczyk R., 2009, Gospodarka i obrót nieruchomościami, „Difin”, Warszawa

5. Zalewski A., 2005, Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Oprócz literatury, ważnym źródłem aktualnej wiedzy dotyczącej kwestii dyskutowanych na pierwszej części wykładu są materiały publikowane w Internecie: komentarze do aktualnych zmian w prawie, dokumenty gminne oraz przykłady rozwiązywania przez gminy konkretnych problemów.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W03 / K_U01, K_U04 / K_K02

WIEDZA

Student zna podstawowe obowiązki gminy w zakresie prowadzenia gminnej gospodarki mieszkaniowej oraz możliwe do zastosowania rozwiązania w tym zakresie, a także potrafi scharakteryzować specyfikę działalności spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów oraz wspólnot mieszkaniowych. Ponadto student charakteryzuje zasady gospodarowania nieruchomościami gruntowymi różnych typów.

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi:

- wskazać błędy popełniane przez gminę w zakresie gospodarowania własnym zasobem mieszkaniowym,

- zaproponować rozwiązania, które przyczynią się do bardziej racjonalnej gospodarki mieszkaniowej,

- wyjaśnić skutki stosowanych przez gminy rozwiązań z punktu widzenia efektywności gminnej gospodarki mieszkaniowej oraz realizacji celów społecznych,

- wyjaśnić zasadność przeprowadzania scalenia i podziału nieruchomości.

POSTAWY I KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student rozumie złożoność procesów decyzyjnych i jest wrażliwy na problemy społeczne.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest ocena z testu. Test składa się z dwóch niezależnych części, przy czym aby zaliczyć całość, należy uzyskać minimum połowę punktów z każdej części.

Maksymalna liczba punktów za test: 30 (15 z każdej części)

Dodatkowe punkty można uzyskać za przedstawienie samodzielnie wyszukanych przykładów ilustrujących omawiane zagadnienia.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Mantey
Prowadzący grup: Katarzyna Duda-Gromada, Dorota Mantey
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Mantey
Prowadzący grup: Katarzyna Duda-Gromada, Dorota Mantey
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)