Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-PEKON Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założenia wstępne Wykład ma charakter wstępu do danego przedmiotu i nie wymaga ukończenia innych zajęć uniwersyteckich.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

WYKŁAD ma celu:

• zapoznanie studentów z przedmiotem współczesnej ekonomii;

• omówienie podstaw metodologii nauk ekonomicznych;

• przedstawienie głównych problemów ekonomicznych Polski i świata oraz sposobów analizy tych problemów przez ekonomistów.

Wiodącym motywem kursu jest chęć pokazania, w jaki sposób mechanizm rynkowy rozwiązuje problemy ekonomiczne w różnej skali (mikroekonomicznej, makroekonomicznej i globalnej) oraz dlaczego mechanizm ten jest uzupełniany (a częściowo także zastępowany).

ĆWICZENIA mają na celu:

• omówienie podstaw metodologii nauk ekonomicznych i ich relacji z innymi naukami;

• przedstawienie głównych problemów ekonomicznych z perspektywy związków ekonomii i gospodarki przestrzennej;

• prezentację i szczegółową analizę wybranych kategorii stanowiących wspólny obszar badań ekonomistów i geografów.

innymi mechanizmami regulacji, zwłaszcza poprzez działalność państwa.

Pełny opis:

WYKŁAD obejmuje następujące tematy:

1. Czym zajmuje się ekonomia – wprowadzenie

2. Podstawy metodologiczne ekonomii

3. Rynek

4. Zachowanie i wybór konsumenta

5. Teoria przedsiębiorstwa

6. Zawodność rynku i rola państwa

7. Podstawy analizy makroekonomicznej

8. Wzrost i rozwój gospodarczy

9. Rola pieniądza i rynek finansowy

10. Handel międzynarodowy

11. Globalizacja

ĆWICZENIA obejmują następujące tematy:

1. Przedmiot i podstawy metodologiczne ekonomii w kontekście relacji z naukami pokrewnymi

2. Funkcjonowanie rynku ziemi

3. Rola państwa i wpływ polityki państwa na gospodarowanie zasobami naturalnymi

4. Wzrost gospodarczy a rozwój zrównoważony

5. Ekonomiczne podejście do badania procesów urbanizacyjnych i rozwoju obszarów wiejskich

6. Prezentacja esejów przez studentów na tematy związane z gospodarką przestrzenną

7. Prezentacja esejów przez studentów związanych z gospodarką przestrzenną

Literatura:

Wykład przedmiotu bazuje na literaturze:

podstawowej:

M. Bednarski, J. Wilkin (red.), Ekonomia dla prawników i nie tylko, WP „LexisNexis”, Warszawa 2007.

E. Kwiatkowski, R. Milewski (red.), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2018.

dodatkowej:

J. Wilkin, Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii,

WN „Scholar”, Warszawa, 2016

A. Noga, Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa, 2009.

J. Stiglitz, Globalizacja, PWN, Warszawa 2005.

A. Górny, P. Kaczmarczyk, M. Lesińska (red.),Transformacje.

Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce, WN „Scholar”, Warszawa, 2016.

Ćwiczenia przedmiotu bazują na literaturze:

podstawowej:

M. Bednarski, J. Wilkin (red.): Ekonomia dla prawników i nie tylko, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.

E. Kwiatkowski, R. Milewski (red.): Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

dodatkowej:

Wybrane artykuły z czasopism naukowych takich jak: Land Use Policy, Land Economics, Spatial Economic Analysis

Efekty uczenia się:

WYKŁAD

Student kończący ten przedmiot zaznajomiony jest z podstawowymi kategoriami ekonomicznymi, sposobem analizy zjawisk gospodarczych i potrafi wyjaśnić związek działalności gospodarczej z procesami społecznymi i politycznymi. Zajęcia z tego przedmiotu mają zachęcić studentów do dalszego pogłębiania wiedzy ekonomicznej. Znajomość podstaw ekonomii jest niezbędna dla studiowania geografii gospodarczej i gospodarki przestrzennej.

Wiedza:

Po zakończeniu wykładu student:

- zna podstawowe definicje kategorii ekonomicznych, takie jak popyt, podaż, PKB, bilans płatniczy, itp.;

- rozumie, jak działa system rynkowy, jak ceny wpływają na poziom produkcji i podział towarów oraz jaka jest ekonomiczna rola rządu;

- zna podstawowe mechanizmy związane ze wzrostem gospodarczym, rozwojem gospodarczym i handlem międzynarodowym.

Umiejętności:

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi zastosować podstawową analizę ekonomiczną do wyjaśnienia głównych problemów gospodarki polskiej i światowej;

- rozumie problemy gospodarowania zasobami nieodnawialnymi i przestrzenią oraz potrafi tę wiedzę wykorzystać na obszarze geografii gospodarczej i gospodarki przestrzennej.

ĆWICZENIA

Student kończący ten przedmiot zaznajomiony jest z podstawowymi kategoriami ekonomicznymi, sposobem analizy zjawisk gospodarczych i potrafi wyjaśnić uwarunkowania działalności gospodarczej w kontekście ograniczoności zasobów naturalnych.

Wiedza:

Po zakończeniu kursu student:

- wie, jak działa system rynkowy i jakie są jego ograniczenia;

- rozumie rolę państwa w kontekście istnienia nieodnawialnych zasobów naturalnych;

- zna dylematy związane z gospodarowaniem zasobami naturalnymi.

Umiejętności:

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi zastosować podstawową analizę ekonomiczną do wyjaśnienia głównych problemów gospodarki przestrzennej;

- potrafi badać te zagadnienia za pomocą metod opisowych i graficznych.

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD

Podstawą oceny i zaliczenia przedmiotu jest egzamin końcowy w formie pisemnej.

Zaliczenie na ocenę. Aby uzyskać ocenę pozytywną, należy uzyskać minimum 50% punktów z egzaminu.

ĆWICZENIA

Podstawą oceny i zaliczenia przedmiotu jest obecność i aktywność na zajęciach oraz prezentacja eseju naukowego.

Zaliczenie na ocenę. Aby uzyskać ocenę pozytywną, należy brać aktywny udział w zajęciach i zaprezentować esej na wybrany temat w oparciu o artykuły naukowe.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Milczarek-Andrzejewska
Prowadzący grup: Dominika Milczarek-Andrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Milczarek-Andrzejewska
Prowadzący grup: Dominika Milczarek-Andrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.