Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procesy ekstremalne a działalność człowieka w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-PEMB-WW
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Procesy ekstremalne a działalność człowieka w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty opcjonalne WGSR
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
geologia
geologia stosowana
gospodarka przestrzenna
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone są dla studentów posiadających podstawową wiedzę z zakresu geografii fizycznej i gospodarki przestrzennej.

Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

Zajęcia terenowe, mające na celu zapoznanie studentów z wiedzą praktyczną na temat wpływu działalności człowieka na skutki procesów ekstremalnych (zdarzeń sztormowych) w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego, w szczególności na zmiany linii brzegowej, wynikające ze wzrostu uwarunkowanej działalnością człowieka dynamiki abrazji w czasie występowania spiętrzeń sztormowych.

Pełny opis:

Celem zajęć terenowych „Procesy ekstremalne a działalność człowieka w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego” jest zapoznanie studentów z wpływem działalności człowieka na intensywność oddziaływania procesów ekstremalnych w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego. Studenci poznają jakie typy działalności człowieka mogą wpływać na zasięg przestrzenny i wielkość oddziaływania procesów ekstremalnych na wybrzeżu. W szczególności studenci zapoznają się z:

- wpływem budowy portów/falochronów (Łeba, Ustka, Rowy) na wielkość wzdłużbrzegowego transportu osadów, a tym samym na jeden z kluczowych czynników decydujących o intensywności erozji i depozycji plaż podczas zdarzeń sztormowych

- wpływem budowy sztucznych raf (Łeba, Ustka, Rowy), sztucznych umocnień wybrzeża itd. na tempo abrazji morskiej wybrzeży klifowych oraz plaż piaszczystych

- w.w. wpływem działalności człowieka na przybrzeżu na dynamikę rozwoju wydm przednich stanowiących naturalną barierę dla fal sztormowych

- wpływem prawie 100 letniej regulacji rzek w strefie nadmorskiej (Łeba, Łupawa, Słupia) – budowy systemu zapór i elektrowni wodnych (najstarsze elektrownie wodne w Polsce), na natężenie transportu fluwialnego osadów, a tym samym na dostawę materiału w strefę ujściową rzek, w której funkcjonują porty morskie – problem dostępności kanałów portowych dla żeglugi (w tym jednostek z przeznaczeniem dla rybołówstwa, turystyki żeglarskiej i motorowodnej).

- wpływem ochrony wybrzeża w strefach chronionych (na przykładzie Słowińskiego Parku Narodowego) na funkcjonowanie jezior przybrzeżnych, piaszczystych mierzei, strefy nadbrzeża (w tym plaży i wydm przednich)

- wpływem ograniczenia/ kanalizacji ruchu turystycznego na obszarze SPN na zarastanie pól wydmowych, a tym samym na degradację/niszczenie walorów krajobrazowych jakim jest największy w Europie, unikatowy obszar wydm aktywnych.

- wpływem działalności człowieka na rozwój turystyki w kontekście degradacji walorów krajobrazowych wybrzeża Morza Bałtyckiego

Literatura:

Dziadziuszko Z., Jednorał T. 1996, Zagrożenia powodziowe powodowane spiętrzeniami sztormowymi u brzegów Bałtyku i Zalewu Wiślanego w: Wiad. IMGW, tom 19 z.3, 123-133

Hakanson L. (red.) 1991, Środowisko Morza Bałtyckiego, zeszyt 1. Charakterystyka fizycznogeograficzna zlewiska Morza Bałtyckiego.

Kożuchowski K. 1996, Wieloletnie wahania zlodzenia Bałtyku, Problemy klimatologii polarnej nr 5.

Majewski A. 1989, Podziały Morza Bałtyckiego. Przegląd geofizyczny nr 2 (XXXIV), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 167–168.

Mikulski Z., 1985. Water Balance of the Baltic Sea. Baltic Sea Environment, Proceedings No. 16, Helsinki Commission, Helsinki, 174 p.

Wiśniewski B., Wolski T. 2008, Katalog wezbrań i obniżeń sztormowych na polskim wybrzeżu Bałtyku, wyd. PRINT GROUP, Szczecin.

Wiśniewski B., 2002. Oddziaływanie niżów barycznych na stany wód w Estuarium Odry. w: Geotechnika w warunkach oddziaływania morza, Wyd. Politechnika Szczecińska s. 159-171.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W04, K_W07, K_W09, K_U04, K_U06, K_U09, K_U12, K_K01, K_K03, K_K05

Po ukończeniu zajęć student:

Zna i rozumie:

- Zna podstawowe koncepcje teoretyczne z zakresu funkcjonowania wybrzeży morskich i możliwości ich ochrony w czasie zdarzeń sztormowych (K_W04).

- Zna zasady rozwijania indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie planowania przestrzennego w obszarach prawnie chronionych (parkach narodowych)(K_W07).

- Zna podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia prawne przydatne w

rozwiązywaniu praktycznych problemów planistycznych w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego (K_W09).

Potrafi:

- Umie rozważyć argumenty podmiotów i grup o zróżnicowanych oczekiwaniach (np. Park Narodowy, Urząd Morski, Urząd Gminy, Organizacje Turystyczne) i zaproponować najkorzystniejsze z punktu widzenia interesu

ogólnospołecznego rozwiązanie w skali lokalnej (gminy, parku narodowego) czy regionalnej (Urząd Morski) (K_U04).

- Potrafi stworzyć plany przestrzenne i narzędzia zarządzania strategicznego w

strefie brzegowej Morza Bałtyckiego, a następnie prognozować efekty ich

wdrożenia bądź realizacji (K_U06).

- Potrafi tworzyć narzędzia planowania w różnych skalach przestrzennych: obszarach stanowiących unikatowy walor turystyczny (np. aktywnych pól wydmowych, obszarach prawnie chronionych (np. parkach narodowych) , obszarach podlegających silnej presji turystycznej (np. plaż) (K_U09).

- Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania kompetencji dotyczących funkcjonowania parków narodowych oraz strefy brzegowej Morza Bałtyckiego, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (K_U12)

Jest gotów do:

- Pracy w instytucjach publicznych, organizacjach gospodarczych, prywatnych,

non profit realizujących cele publiczne w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego (K_K01).

- Podjęcia odpowiedzialności związanej z realizacją zadań planistycznych lub

zarządczych w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego oraz obszarach prawnie chronionych (K_K03).

- Krytycznej oceny nabytej wiedzy i umiejętności oraz poszerzania kompetencji

zawodowych (K_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach terenowych

Udział w dyskusji.

Zgodne z zaleceniami prowadzącego notatki z każdego dnia ćwiczeń terenowych.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs terenowy, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Dłużewski
Prowadzący grup: Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs terenowy, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Dłużewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)