Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagospodarowanie turystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-ZTUR-WW
Kod Erasmus / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0539) Fizyka (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zagospodarowanie turystyczne
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty opcjonalne WGSR
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przybliżenie szerokiego spojrzenia na zagospodarowanie turystyczne. Omawiane są kwestie złożoności tego pojęcia, jak również kwestie lokalizacji urządzeń i usług turystycznych oraz przestrzennych konsekwencji tych lokalizacji. Poruszana jest problematyka teoretyczna, ale zasadnicza część zajęć to omówienie i analiza różnych praktycznych przykładów i rozwiązań. Szczególny nacisk położony jest na kwestie związane z planowaniem zagospodarowania turystycznego oraz jego konsekwencjami.

Pełny opis:

W trakcie wykładu poruszane są następujące zagadnienia:

- turystyka w gospodarce przestrzennej

- definicje i ujęcia zagospodarowania turystycznego

- podział urządzeń i usług turystycznych

- zasady planowania zagospodarowania turystycznego

- problemy planistyczne przy zagospodarowaniu turystycznym

- plany zagospodarowania turystycznego

- koncepcje badawcze związane z zagospodarowaniem turystycznym

- zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne w miastach oraz jego relacje z przestrzenią miejską

- planowanie zagospodarowania turystycznego na obszarach chronionych

- problemy zagospodarowania turystycznego na obszarach górskich

- problemy zagospodarowania turystycznego na obszarach nadmorskich

Celem ćwiczeń jest wykształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej podczas wykładów wiedzy: rozpoznawania elementów zagospodarowania turystycznego w przestrzeni, analizy lokalizacji poszczególnych urządzeń i usług turystycznych oraz konsekwencji tych lokalizacji dla przestrzeni. Oprócz zajęć w sali studenci samodzielnie przeprowadzają badania zagospodarowania turystycznego na obszarze Warszawy, a następnie opracowują wyniki badania w nawiązaniu do literatury.

Literatura:

Najważniejsze podręczniki:

Kowalczyk A., Derek M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, wyd. PWN, Warszawa

Kowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, wyd. PWN, Warszawa

Rogalewski O., 1974, Zagospodarowanie turystyczne, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Kurek W. red., 2007, Turystyka, PWN,Warszawa

oraz szereg artykułów naukowych istotnych dla szczegółowych zagadnień; podawane one będą na bieżąco na zajęciach

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student:

- wyjaśnia czym jest zagospodarowanie turystyczne i jakie problemy planistyczne powinno się brać pod uwagę przy jego lokalizacji

- potrafi rozpoznać elementy zagospodarowania turystycznego w przestrzeni oraz zidentyfikować jego relacje z przestrzenią

- dostrzega konwencje wynikające z lokalizacji urządzeń i usług turystycznych w przestrzeni

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega opanowanie wiedzy przekazanej w trakcie wykładów oraz umiejętność jej wykorzystania w praktyce (sprawdzana na ćwiczeniach).

Wykład: Końcowe zaliczenie pisemne

Ćwiczenia: ocena ciągła (przygotowanie do zajęć i aktywność)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Derek
Prowadzący grup: Marta Derek, Katarzyna Duda-Gromada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Derek
Prowadzący grup: Marta Derek, Katarzyna Duda-Gromada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)