Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Społeczne uwarunkowania rewitalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-7-SUR-UIR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczne uwarunkowania rewitalizacji
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, spec. Urbanistyka i rewitalizacja - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przegląd najważniejszych zagadnień i metodologii badań dotyczących rewitalizacji.

Pełny opis:

Konwersatorium to przegląd najważniejszych zagadnień społecznych dotyczących rewitalizacji. Omawiane są uwarunkowania procesów rewitalizacji; planowe i żywiołowo zachodzące zjawiska w mieście, ich aktorzy indywidualni i instytucjonalni; procesy kształtowania się lokalnej tożsamości i działalności społeczności lokalnych. Przedstawione są możliwe do wykorzystania źródła danych, sposoby konstruowania własnych narzędzi badawczych i przeprowadzania badań. Uwaga poświęcona jest w szczególności działaniom włączającym mieszkańców i innych użytkowników przestrzeni w działania rewitalizacyjne.

Literatura:

1. Chądzyńska E. (2009) Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich – studia przypadku, Studia Miejskie 17, Politechnika Wrocławska.

2. Donderowicz M. i in (2016) Partycypacja społeczna w rewitalizacji –rola stowarzyszeń lokalnych na przykładzie Poznania, Problemy Rozwoju Miast 4, 41-512.

3. Hołuj D., Legutko-Kobus P. (2018) Partycypacja jako element rewitalizacji. Przykłady miast z województwa małopolskiego i mazowieckiego, Studia Ekonomiczne 365, 93-119.

4. Kadela Ł. (2014) Kierunki rewitalizacji XIX-wiecznych postindustrialnych obiektów zabytkowych i granice ingerencji dla potrzeb nowych funkcji na wybranych przykładach z Łodzi, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków 39, 54-66.

5. Muzioł-Węcławowicz A. (2010) Rewitalizacja Miast Polskich, Kraków: Instytut Rozwoju Miast, 103-131.

6. Przygodzki Z. (red.) (2016) Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

7. Wilczkiewicz M., Wilkosz-Mamcarczyk M. (2015) Rewitalizacja –definicja, geneza, przykłady, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 71-79.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06 / K_U01, K_U09, K_U10, K_U11 / K_K01, K_K02, K_K04, K_K07 / S2_W02, S2_W03, S2_W04, S2_W05, S2_W06 / S2_U01, S2_U09, S2_U10, S2_U11 / S2_K01, S2_K02, S2_K04, S2_K07

Po ukończeniu zajęć w ramach przedmiotu Społeczne uwarunkowanie rewitalizacji studenci i studentki rozumieją spontaniczne i planowo zachodzące procesy społeczne w mieście i potrafią wskazać ich wpływ na działania rewitalizacyjne, rozumieją ich złożoność i procesy kształtowania tożsamości miejsca i pamięci zbiorowej lokalnej społeczności, oraz potrafią wskazać społeczne konsekwencje procesu rewitalizacji i metody ich badania (S2_W02, S2_W03, S2_W04, S2_W06, S2_W09).

Studenci i studentki potrafią wyodrębnić lokalne uwarunkowania społeczne, które trzeba zbadać przed podjęciem działań rewitalizacyjnych, wskazać metody badań i zaproponować metody partycypacji i konsultacji, zinterpretować społeczne cele planowej rewitalizacji (S2_U01, S2_U09, S2_U10, S2_U11).

Studentki i studenci dostrzegają konieczność współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin, instytucji państwowych i organizacji społecznych w zakresie rewitalizacji (S1_K01, S1_K02, S1_K04, S1_K07).

Metody i kryteria oceniania:

Zaprezentowanie wybranej lektury na zajęciach, udział w dyskusji.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Duda-Gromada
Prowadzący grup: Katarzyna Duda-Gromada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Duda-Gromada
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)