Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropogeniczne przekształcenia rzeźby terenu - dobrodziejstwo czy zagrożenie?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-APR-B-OG
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropogeniczne przekształcenia rzeźby terenu - dobrodziejstwo czy zagrożenie?
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
geologia
gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Przedmiot nie wymaga od słuchaczy dysponowania specjalistyczną wiedzą na poziomie uniwersyteckim. Uczestnikiem zajęć może być każdy student UW.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot omawia bezpośrednie i pośrednie przejawy oddziaływania człowieka na rzeźbę terenu i przekształcające ją procesy. Zagadnienie to prezentowane jest zarówno w ujęciu historycznym, jak i regionalnym, z uwzględnieniem danych jakościowych i ilościowych. Przedmiot porusza też zagadnienia prawne związane z wykorzystaniem i ochroną krajobrazu i zwraca uwagę na katastrofalne skutki krajobrazowe niewłaściwych decyzji gospodarczych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z uwarunkowaniami historycznymi oraz skutkami bezpośredniej i pośredniej ingerencji człowieka w rzeźbę powierzchni Ziemi, a także wskazanie możliwości zapobiegania negatywnym skutkom tak rozumianej antropopresji. Przedmiot obejmuje omówienie historii, stanu obecnego i perspektyw funkcjonowania krajobrazów abiotycznych w różnym stopniu przekształconych przez człowieka, roli tych przekształceń w powstaniu krajobrazu kulturowego wybranych regionów, a także przedstawienie procesów decydujących o ewolucji rzeźby, przebiegających pod wpływem konkretnych dziedzin gospodarki. Prezentowane są również sposoby zrównoważonego rozwoju w warunkach rzeźby przekształconej antropogenicznie, obejmujące m.in. zagadnienia wchodzące w zakres rekultywacji terenów o rzeźbie zdegradowanej. Wykład porusza także zagadnienie zagrożeń związanych z antropogenicznymi przekształceniami abiotycznych komponentów krajobrazu oraz omawia metody prezentacji jakościowych i ilościowych skutków antropopresji w różnych strefach krajobrazowych.

Nakład pracy studenta:

Wykład – 30 godzin

Przygotowanie do zaliczenia – 5 godzin

Łącznie – 35 godzin.

Literatura:

Basiński T., Pruszak Z., Tarnowska M., Zeidler R., 1993. Ochrona brzegów morskich. IBW PAN, Gdańsk.

Craig J.R., Vaughan D.J., Skinner B.J., 2003. Zasoby Ziemi. PWN, Warszawa.

Degórski M., 2009. Krajobraz jako odbicie przyrodniczych i antropogenicznych procesów zachodzących w megasystemie środowiska geograficznego. Problemy ekologii krajobrazu 23, 53-60.

Goudie A., 2001. The human impact on the natural environment. Blackwell Publ.

Kozłowski S. (red.), 1998. Ochrona litosfery. PIG, Warszawa.

Myga-Piątek U., Jankowski G., 2009. Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze i krajobraz kulturowy – analiza wybranych przykładów obszarów górskich. Problemy ekologii krajobrazu 25, 27-38.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

w zakresie wiedzy:

• zna historię przemian rzeźby wywołanych działalnością człowieka,

• wie, jakie są główne bezpośrednie i pośrednie przejawy oddziaływania człowieka na rzeźbę,

• zna jakościowe i ilościowe skutki antropopresji w rzeźbie różnych regionów świata,

w zakresie umiejętności:

• potrafi wskazać zagrożenia związane z wykorzystaniem powierzchni Ziemi,

• odróżnia różne typy przekształceń rzeźby i umie podać ich przykłady,

w zakresie kompetencji społecznych:

• ma świadomość konieczności ochrony zarówno naturalnego, jak i antropogenicznego ukształtowania powierzchni,

• dostrzega potrzebę kontrolowania przekształceń rzeźby terenu.

• docenia potencjał rzeźby w krajobrazach naturalnych i przekształconych,

• wykazuje zainteresowanie skutkami antropopresji w otaczającym go krajobrazie.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie krótkiego testu sprawdzającego wiedzę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Tsermegas
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)