Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia turystyczna Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-GTE-OG
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geografia turystyczna Europy
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W cyklu 2020Z przedmiot prowadzony wyjątkowo w formie zdalnej, na platformie Google Meets.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z charakterem walorów przyrodniczych i kulturowych oraz zagospodarowania turystycznego wybranych krajów Europy, a tym samym pokazanie uwarunkowań dla rozwoju różnych form turystyki.

Pełny opis:

W ramach wykładu przedstawiane są następujące zagadnienia:

- Europa jako region turystyczny.

- Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju turystyki i ich przestrzenne zróżnicowanie w wybranych krajach Europy.

- Charakterystyka zasobów i zagospodarowania turystycznego w wybranych regionach omawianych krajów z punktu widzenia rozwoju różnych form turystyki, w tym m.in.:

1. Francja: m.in. Prowansja, Langwedocja-Roussillon, Dolina Loary, Owernia, Paryż,

2. Hiszpania: m.in. Andaluzja, Katalonia, Wyspy Kanaryjskie.

3. Portugalia: m.in. wybrzeże Algarve, Lizbona, Madera.

4. Włochy: m.in. Veneto, Kraina Jezior Alpejskich, wybrane miasta.

5. Grecja: m.in. Peloponez, Kreta, Rodos, Wyspy Jońskie.

6. Czechy : m.in. Czeski Raj, Praga, Terezin.

7. Słowacja: m.in. Spisz, Małe Karpaty, Bratysława.

8. Litwa: m.in. Wybrzeże Bałtyku, Wilno, Troki.

9. Łotwa: m.in. Ryga.

10 Estonia: m.in. Tallin.

11. Norwegia: m.in. region fiordów, Lodowiec Jostedal, Bergen, Oslo

12. Szwecja: m.in. wybrzeże szkierowe, Sztokholm, Skania.

13. Dania: m.in. Kopenhaga, Roskilde.

14. Niemcy: m.in. Saksonia, Badenia-Wirtembergia, Meklemburgia.

Nakład pracy studenta:

- wykład - udział w zajęciach: 30 godzin

- przygotowanie się do zaliczenia: 5-10 godzin.

Literatura:

Faracik R., 2007, Główne regiony turystyczne świata, [w:] Kurek W. (red.), Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa (część dotycząca Europy: 87-110).

Kruczek Z., 2008, Europa. Geografia turystyczna, PROKSENIA, Kraków.

Kurek W. (red.), 2012, Regiony turystyczne świata, część 1, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Warszyńska J. (red.),2001, Geografia turystyczna świata, cz. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. Wskazuje najważniejsze atrakcje turystyczne w wybranych krajach Europy.

2. Zna nowe trendy w ruchu turystycznym w Europie.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Wyjaśnia wpływ uwarunkowań przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Rozumie wartość różnorodności przyrodniczej i kulturowej obszarów.

2. Przestrzega zasad zachowania wynikających z szacunku i życzliwości wobec zasobów przyrody i kultury.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega stopień przyswojenia wiedzy przekazanej podczas wykładu.

Podstawę zaliczenia stanowi ocena z pisemnego testu.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Durydiwka
Prowadzący grup: Małgorzata Durydiwka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Durydiwka
Prowadzący grup: Małgorzata Durydiwka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)