Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procesy miejskie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-SM-3-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procesy miejskie I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, Studia miejsie, stacjonarne - sem. 3
Przedmioty obowiązkowe, Studia miejskie, stacjonarne - sem. 4
Studia Miejskie, III i IV semestr, Moduł Ekonomiczno-Polityczny
Studia Miejskie, III i IV semestr, Moduł Przestrzenny
Studia Miejskie, III i IV semestr, Moduł Społeczny
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 3.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wprowadzenie i prezentacja metod analizowania współczesnych procesów społeczno-gospodarczych kształtujących przestrzeń miejską.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Opis i analiza warsztatowa wybranych procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w przestrzeni miejskiej oraz ich kierunków i skutków dla poziomu życia i kształtowania opinii o mieście.

Pełny opis:

Wykłady:

Rozwój i ewolucja miast, pełnionych przez nie funkcji oraz roli przestrzeni miejskiej w życiu społecznym i gospodarczym. Analiza powiązań pomiędzy jakością życia, mobilnością i środowiskiem. Porównanie różnych strategii i efektów przekształcania i podziału przestrzeni miejskich. Koncepcje zrównoważonego rozwoju i zintegrowanego zarządzania systemami infrastruktury technicznej i społecznej. Studia przypadku wybranych przykładów udanej i nieudanej transformacji ośrodków miejskich oraz współczesnych wyzwań rozwoju.

Warsztaty:

Celem warsztatów jest realizacja podcastu poświęconego tematyce studiów miejskich z udziałem specjalistów z różnych dziedzin. Warsztaty są uzupełnieniem i medialnym rozwinięciem pozostałych zajęć bloku „Procesy miejskie I”. Studenci, pod opieką prowadzącego, przejdą wszystkie etapy tworzenia podcastu: od koncepcji i wyboru narzędzi, przez produkcję, aż po umieszczenie gotowego programu na platformie streamingowej.

Warsztaty wymagają aktywnego uczestnictwa, pracy grupowej, pracy z komputerem i smartfonem i znajomości podstawowych narzędzi internetowych.

Literatura:

Janas K., Jarczewski W. (red.), 2020, Raport rekomendacyjny w kierunku nowej krajowej polityki miejskiej, Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa – Kraków

Janas K., Jarczewski W. (red.), 2017, Raport o stanie polskich miast. Zarządzanie i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych, Instytut Rozwoju Miast, Warszawa – Kraków.

Gadziński J., Goras E. (red.), 2091, Raport o stanie polskich miast. Transport i mobilność miejska, Instytut Rozwoju Miast i Regionów – Warszawa 2019

Mobilność w aglomeracjach przyszłości, 2018, Gajewskiego J.,, Paprocki W., Pieriegud J. (red.), Centrum Myśli Strategicznych, Sopot

Jarczewski W., Kułaczkowska A. (red.), 2019, Raport o stanie polskich miast. Rewitalizacja, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa – Kraków.

Krajowa Polityka Miejska do roku 2023, 2015, Warszawa, Monitor Polski, Poz. 1235, Warszawa.

Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, COM (2011) 144, Komisja Europejska, Bruksela 2011.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: Po zrealizowaniu programu nauczania słuchacz ma umieć scharakteryzować główne elementy polityki rozwoju ośrodków miejskich, wskazać przykłady celów oraz skutków przekształceń przestrzennych i społeczno-gospodarczych. Powinien również wskazać role i zadania wybranych aktorów wpływających na rozwój miast oraz priorytety i scenariusze, które będą decydowały o kształtowaniu miast w przyszłości.

UMIEJĘTNOŚCI: Po zrealizowaniu programu słuchacz umie samodzielnie odnaleźć źródła regulacji określających procesy rozwoju miast, wskazać wady i zalety realizowanych strategii rozwoju oraz zaproponować elementy zwiększające efektywność polityk miejskich lub korygujące je w związku ze zmianą priorytetów.

INNE KOMPETENCJE: Po zrealizowaniu programu słuchacz wykazuje: zrozumienie dla różnych modeli zarządzania i kreowania polityk miejskich oraz samodzielnie ocenić je z punktu widzenia poszczególnych grup mieszkańców oraz innych interesariuszy.

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa, test.

Kryteria: poziom przyswojenia wiedzy podanej na wykładzie.

Ocena końcowa stanowi średnią ważoną:

40% - praca pisemna,

40% - wynik testu

20% - aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kacper Pobłocki
Prowadzący grup: Kacper Pobłocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Sobierajski
Prowadzący grup: Barbara Lewenstein, Tomasz Sobierajski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Audycka-Zandberg, Jakub Majewski
Prowadzący grup: Barbara Audycka-Zandberg, Jakub Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Sobierajski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)