Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Religia - kultura - władza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-MON-RKWL-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Religia - kultura - władza
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przedstawienie kulturowych, społecznych i politycznych aspektów dotyczących religii różnych kultur i cywilizacji. Omówione zostaną zagadnienia związane z filozofią oraz religią Wschodu i Zachodu, w szczególności: hinduizm, konfucjanizm, buddyzm, islam, judaizm, katolicyzm, prawosławie, protestantyzm. Przedstawione zostaną związki wyznaniowe i Kościoły. Pokazany zostanie wpływ religii na życie codzienne społeczeństw i państw oraz ich tradycje i obyczaje, a także dorobek literacki i kulturowy poszczególnych cywilizacji.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie kulturowych, społecznych i politycznych aspektów dotyczących religii różnych kultur i cywilizacji. Omówione zostaną zagadnienia związane z filozofią oraz religią Wschodu i Zachodu, w szczególności: hinduizm, konfucjanizm, buddyzm, islam, judaizm, katolicyzm, prawosławie, protestantyzm. Przedstawione zostaną związki wyznaniowe i Kościoły. Pokazany zostanie wpływ religii na życie codzienne społeczeństw i państw oraz ich tradycje i obyczaje, a także dorobek literacki i kulturowy poszczególnych cywilizacji.

Pełny opis:

1. Model państwa wyznaniowego

2. Model państwa świeckiego

3. Indie i hinduizm

4. Buddyzm. Filozofia i styl życia

5. Chiny, Korea i konfucjanizm

6. Islam.

7. Religia druzyjska.

8. Judaizm i Izrael.

9. Katolicyzm.

10. Protestantyzm.

11. Prawosławie.

Literatura:

Religie świata. Przegląd współczesnych wyznań, red. nauk. B. P. Clarke, przekł. z ang. Hanna Pawlikowska-Gannon, Warszawa 1994.

H. Smith, Religie świata, przeł. Ewa Jagielska-Pszczel, Adam Jagielski, Warszawa 1994.

K. Banek, J. Drabina, H. Hoffmann, Religie Wschodu i Zachodu. [Cz. 2], Warszawa 1992.

H. Nakamura, Systemy myślenia ludów Wschodu. Indie, Chiny, Tybet, Japonia. Kraków, 2005.

H. Daniel Frank, Oliver Leaman, Historia filozofii żydowskiej. Kraków 2009.

Efekty uczenia się:

Student ma uporządkowana wiedzę ogólna, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu religioznawstwa. Potrafi nazwać i scharakteryzować podstawowe zjawiska kulturowe i polityczne wyznawców poszczególnych religii. Zna zasady wiary, kulturę wybranych wspólnot religijnych. Potrafi scharakteryzować modele relacji państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi.

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach, praca pisemna.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kossewska
Prowadzący grup: Elżbieta Kossewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kossewska
Prowadzący grup: Elżbieta Kossewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)