Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Jakościowe metody badań kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-PK-M-D1JMBK
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Jakościowe metody badań kultury
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Polityka kulturalna i zarządzanie w kulturze - DZIENNE II STOPNIA - 1 semestr 1 rok - przedmioty ob.
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentek i studentów z podstawami stosowania jakościowych metod badawczych w badaniach kultury. Cykl zajęć rozpocznie się od przeglądu definicji kultury stosowanych w naukach społecznych oraz rozróżnienia badań jakościowych i ilościowych. Następnie uczestniczki i uczestnicy ćwiczeń poznają etapy planowania i realizacji badania jakościowego, jego cele (np. diagnoza lub ewaluacja) oraz wybrane metody badawcze, takie jak: analiza danych zastanych, wywiady indywidualne, wywiady grupowe, obserwacje, dzienniki badawcze, spacery etnograficzne, analiza danych wizualnych).

Pełny opis:

1. Pojęcie kultury i uczestnictwa w kulturze w naukach społecznych.

2. Poszerzone pole kultury - wybrane podejścia.

3. Co w kulturze można badać? Definicja terenu badawczego oraz przedstawienie wybranych terenów badań w kulturze.

4. Cechy badań jakościowych, różnice w stosunku do badań ilościowych, potencjał i ograniczenia obu typów badań oraz łączenie badań jakościowych i ilościowych.

5. Projektowanie badania jakościowego. Podstawowe etapy procesu badawczego. Problem badawczy. Dane empiryczne i ich rodzaje. Dobór właściwych metod i technik badawczych a odpowiednie postawienie problemu badawczego. Operacjonalizacja. Dobór próby w badaniach jakościowych.

6. Ewaluacja a diagnoza.

7. Analiza danych zastanych.

8. Indywidualny wywiad pogłębiony.

9. Zogniskowany wywiad grupowy.

10. Techniki projekcyjne i wykorzystanie materiału wizualnego w wywiadach jakościowych.

11. Analiza materiałów wizualnych.

12. Obserwacja jawna i niejawna. Rejestrowanie danych.

13. Autoetnografia i jej zastosowanie w badaniach kultury.

14. Badania w działaniu.

15. Etyczne dylematy w ramach nauk społecznych, w tym praca z osobami podatnymi na zranienie.

Literatura:

Babbie E. (2003), Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa.

Banks M. (2009), Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek, PWN, Warszawa.

Denzin N.K., Lincoln Y.S. (red.) (2010), Metody badań jakościowych, Tom 1, Tom 2, PWN, Warszawa.

Flick U. (2011), Jakość w badaniach jakościowych, Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek, PWN, Warszawa.

Flick, U. (2012), Projektowanie badania jakościowego, Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek, PWN, Warszawa.

Gibbs G. (2011), Analizowanie danych jakościowych, Niezbędnik Badacza, tłum. M. Brzozowska-Brywczyńska, PWN, Warszawa.

Hammersley M., Atkinson P. (2000), Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań.

Pink S. (2009), Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach, tłum. M. Skiba, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rose G. (2010), Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, tłum. E. Klekot, PWN, Warszawa.

Silverman D. (2012), Interpretacja danych jakościowych, tłum. M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska, PWN, Warszawa.

Silverman D. (2012), Prowadzenie badań jakościowych, tłum. J. Ostrowska, PWN, Warszawa.

Surmiak A. (2022), Etyka badań jakościowych w praktyce. Analiza doświadczeń badaczy z osobami podatnymi na zranienie, Scholar, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W01 Na poziomie rozszerzonym metodologię badań naukowych, stosowanych w ramach dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych, objętych programem

K_W03 Kluczowe zagadnienia właściwe dla nauk o polityce i administracji w stopniu umożliwiającym prowadzenie badań interdyscyplinarnych i transdyscyplinarnych w ramach dyscyplin społecznych i humanistycznych objętych programem (nauki o sztuce, ekonomia i finanse, nauki o kulturze i religii oraz nauki o zarządzaniu i jakości)

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U01 Twórczo i krytycznie analizować modele kultury instytucjonalnej; zarówno swobodnie poruszać się w istniejących systemach, jak i zgodnie z ich treścią uzupełniać, korygować oraz sugerować zmiany;

K_U03 Krytycznie oceniać własny warsztat pracy oraz ma nawyk jego doskonalenia, a także wskazywać źródła własnych inspiracji w pracy kulturalnej.

K_U06 Kreować umiejętności pozwalające na dokonywanie samodzielnych pogłębionych analiz i syntez

K_U08 Prowadzić pod kierunkiem badania w zakresie polityki kulturalnej i zarządzania w kulturze

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K02 kompetentnego, racjonalnego, odpowiedzialnego i komunikatywnego prezentowania własnych obserwacji, sądów i postulatów związanych z ponadjednostkowymi problemami społeczno-kulturowymi o poznawczym i praktycznym

K_K03 podtrzymania i rozwijania etosu środowisk badawczych, respektowania zasad publicznej własności wyników badań naukowych oraz reguł ochrony własności intelektualnej i poszanowania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kultury ze świadomością potrzeby przestrzegania zasad etyki zawodowej

K_K08 uczenia się przez całe życie i podnoszenia swoich zawodowych oraz społecznych kwalifikacji wobec zmieniającego się otoczenia

Metody i kryteria oceniania:

praca na zaliczenie

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogna Kietlińska
Prowadzący grup: Bogna Kietlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wosińska
Prowadzący grup: Małgorzata Wosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)