Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-D3PRAD
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami prawa administracyjnego i jego genezą; z zasadami prawa administracyjnego i systematyką norm prawa administracyjnego , źródłami prawa administracyjnego i interpretacja prawa administracyjnego. Stanowieniem i stosowaniem prawa administracyjnego przez organy administracji rządowej (centralnej i terenowej) zespolonej, niezespolonej oraz administracji samorządowej. Pojęciem stosunku administracyjnoprawnego i jego rodzajów, sytuacji administracyjnoprawnej. Prawnymi formami działania administracji; pojęcie aktu administracyjnego i jego obowiązywanie; wadliwość aktu administracyjnego; kontroli administracji; kontrola aktów administracyjnych. Rola sądów w kontroli administracji.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot: wprowadza do zagadnień związanych z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami instytucji prawa administracyjnego. Poznania i utrwalenia przez studentów podstawowych kategorii pojęciowych charakteryzujących współczesną administrację. Przyswojenie pojęć właściwych dla prawa administracyjnego i wykazanie ich związku z praktyka funkcjonowania administracji. Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z teoretycznymi koncepcjami prawa administracyjnego z dorobkiem doktryny i orzecznictwa sądów z zakresu administracyjnego w zakresie prawa ustrojowego, materialnego. Wprowadza też podstawowe zagadnienia z zakresu administracyjnej procedury procesowej.

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne. Pojęcie administracji. Cechy administracji. Funkcje administracji. Administracja i polityka. Administracja i prawo.

2.Geneza i rozwój prawa administracyjnego. Zakres, wewnętrzna systematyka i cechy prawa administracyjnego.

3. Źródła prawa administracyjnego. Pojęcie i klasyfikacja źródeł prawa. Delimitacja źródeł prawa. Akty prawa powszechnie obowiązujące.

4. Akty prawa miejscowego. Inne swoiste źródła prawa. Ogłaszanie źródeł prawa. Wykładnia prawa administracyjnego. Luki i analogie. Akty prawa wewnętrznego Inne swoiste źródła prawa.

5. Zasady prawa administracyjnego i organizacji administracji. Podstawowe pojęcia organizacji: subsydiarność, centralizacja, decentralizacja, koncentracja, dekoncentracja. Zasada zespolenia administracyjnego. Zasada efektywności.

6. Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego. Publiczne prawo podmiotowe.

7. Władztwo administracyjne, sankcja administracyjna, uznanie administracyjne, dobra publiczne, świadczenia publiczne, obowiązki publiczne.

8. Podmioty administrujące. Cela i zadania , właściwość i kompetencje. Pojęcie, cechy i rodzaje organów administracji publicznej, władza i urząd. zakład publiczny. Inne podmioty administrujące. Powiazania funkcjonalne między podmiotami administrującymi, porozumienia administracyjne.

9. Akty normatywne i akty generalne stosowania prawa. Akty administracyjne, rodzaje, obowiązywanie aktu administracyjnego. Wadliwość aktu administracyjnego. Wewnętrzne akty administracyjne; plecenie służbowe, rozkazy, instrukcje, wytyczne.

10. Milczenie administracji. Umowy administracyjne, przyrzeczenia administracyjne. Czynności materialno-techniczne. Działalność społeczno-organizacyjna administracji .

11. Podział terytorialny dla celów administracyjnych. Pojęcie i rodzaje podziału terytorialnego, Ewolucja podziałów terytorialnych.

12. Zasady postępowania administracyjnego. Zakres obowiązywania k.p.a. Postępowanie administracyjne ( wszczęcie postepowania, protokoły i adnotacje, dowody, zawieszenie postepowania). Decyzja administracyjna i postanowienie administracyjne.

13. Odwołanie od decyzji, zażalenie. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji.

14. Kontrola administracji. Rola sadów w funkcjonowaniu administracji publicznej.

Literatura:

Literatura podstawowa

J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2022.

Literatura uzupełniająca

M. Miemiec (red.), Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2019,

M. Sthal (red.), Prawo administracyjne, pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2021,

J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2022,

Z. Duniewska (red.), Instytucje prawa administracyjnego. System Prawa Administracyjnego. Tom 1, Warszawa 2015,

R. Hauser (red.), Prawo procesowe administracyjne. System Prawa Administracyjnego. Tom 9, Warszawa 2020,

R. Hauser (red.), Sądowa kontrola administracji publicznej. System Prawa Administracyjnego. Tom 10, Warszawa 2016,

R. Hauser (red.), Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji. System Prawa Administracyjnego. Tom 12, Warszawa 2016,

J.S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, t. 1, Kraków 1948,

E. Modliński, Pojęcie interesu publicznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1932,

M. Augustyniak, Jednostki pomocnicze gminy, Warszawa 2010,

J. Filipek, Stosunek administracyjnoprawny, Kraków 1968,

J. Starościak, Prawne formy działania administracji, Warszawa 1957,

J. Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

K_WO4 Student zna normy i reguły prawa administracyjnego odnoszące się do struktur i instytucji społeczno-politycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które służą utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa;

K_WO6 Student zna atrybuty i mechanizmy współczesnego państwa w zakresie regulowanym przez normy prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem organów odpowiedzialnych za

kreowanie polityki bezpieczeństwa oraz administrację rządową i samorządową.

K_O1 Student dostrzega wielość i różnorodność źródeł i interpretacji prawa administracyjnego i potrafi dyskutować o nich;

K_U04 Student wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu prawa administracyjnego w praktycznym i zawodowym działaniu, rozwiązywaniu i wdrażaniu konkretnych zadań.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej. Składa się na niego około 40 pytań testowych, opisowych i kazusów. Ocena pozytywna jest od ponad 50 % punktów możliwych do uzyskania.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Zaleśny
Prowadzący grup: Jacek Zaleśny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot: wprowadza do zagadnień związanych z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami instytucji prawa administracyjnego. Poznania i utrwalenia przez studentów podstawowych kategorii pojęciowych charakteryzujących współczesną administrację. Przyswojenie pojęć właściwych dla prawa administracyjnego i wykazanie ich związku z praktyka funkcjonowania administracji. Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z teoretycznymi koncepcjami prawa administracyjnego z dorobkiem doktryny i orzecznictwa sądów z zakresu administracyjnego w zakresie prawa ustrojowego, materialnego. Wprowadza też podstawowe zagadnienia z zakresu administracyjnej procedury procesowej.

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne. Pojęcie administracji. Cechy administracji. Funkcje administracji. Administracja i polityka. Administracja i prawo.

2.Geneza i rozwój prawa administracyjnego. Zakres, wewnętrzna systematyka i cechy prawa administracyjnego.

3. Źródła prawa administracyjnego. Pojęcie i klasyfikacja źródeł prawa. Delimitacja źródeł prawa. Akty prawa powszechnie obowiązujące.

4. Akty prawa miejscowego. Inne swoiste źródła prawa. Ogłaszanie źródeł prawa. Wykładnia prawa administracyjnego. Luki i analogie. Akty prawa wewnętrznego Inne swoiste źródła prawa.

5. Zasady prawa administracyjnego i organizacji administracji. Podstawowe pojęcia organizacji: subsydiarność, centralizacja, decentralizacja, koncentracja, dekoncentracja. Zasada zespolenia administracyjnego. Zasada efektywności.

6. Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego. Publiczne prawo podmiotowe.

7. Władztwo administracyjne, sankcja administracyjna, uznanie administracyjne, dobra publiczne, świadczenia publiczne, obowiązki publiczne.

8. Podmioty administrujące. Cela i zadania , właściwość i kompetencje. Pojęcie, cechy i rodzaje organów administracji publicznej, władza i urząd. zakład publiczny. Inne podmioty administrujące. Powiazania funkcjonalne między podmiotami administrującymi, porozumienia administracyjne.

9. Akty normatywne i akty generalne stosowania prawa. Akty administracyjne, rodzaje, obowiązywanie aktu administracyjnego. Wadliwość aktu administracyjnego. Wewnętrzne akty administracyjne; plecenie służbowe, rozkazy, instrukcje, wytyczne.

10. Milczenie administracji. Umowy administracyjne, przyrzeczenia administracyjne. Czynności materialno-techniczne. Działalność społeczno-organizacyjna administracji .

11. Podział terytorialny dla celów administracyjnych. Pojęcie i rodzaje podziału terytorialnego, Ewolucja podziałów terytorialnych.

12. Zasady postępowania administracyjnego. Zakres obowiązywania k.p.a. Postępowanie administracyjne ( wszczęcie postepowania, protokoły i adnotacje, dowody, zawieszenie postepowania). Decyzja administracyjna i postanowienie administracyjne.

13. Odwołanie od decyzji, zażalenie. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji.

14. Kontrola administracji. Rola sadów w funkcjonowaniu administracji publicznej.

Literatura:

Literatura podstawowa

J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2022.

Literatura uzupełniająca

M. Miemiec (red.), Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2019,

M. Sthal (red.), Prawo administracyjne, pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2021,

J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2022,

Z. Duniewska (red.), Instytucje prawa administracyjnego. System Prawa Administracyjnego. Tom 1, Warszawa 2015,

R. Hauser (red.), Prawo procesowe administracyjne. System Prawa Administracyjnego. Tom 9, Warszawa 2020,

R. Hauser (red.), Sądowa kontrola administracji publicznej. System Prawa Administracyjnego. Tom 10, Warszawa 2016,

R. Hauser (red.), Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji. System Prawa Administracyjnego. Tom 12, Warszawa 2016,

J.S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, t. 1, Kraków 1948,

E. Modliński, Pojęcie interesu publicznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1932,

M. Augustyniak, Jednostki pomocnicze gminy, Warszawa 2010,

J. Filipek, Stosunek administracyjnoprawny, Kraków 1968,

J. Starościak, Prawne formy działania administracji, Warszawa 1957,

J. Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013.

Uwagi:

Egzamin pisemny w formie stacjonarnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)