Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo zasobów cyfrowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-D6BZCY
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo zasobów cyfrowych
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia kształcą studentów w kierunku szeroko pojętego bezpieczeństwa teleinformatycznego czy też cyberbezpieczeństwa. Po ukończeniu konwersatorium studenci posiadają podstawową wiedzę w zakresie rodzajów ataków komputerowych, metod ich zapobiegania, rodzajów zagrożeń w tym grup posiadających potencjał do prowadzenia działalności nielegalnej w cyberprzestrzeni. Studenci znają również podstawowe dokumenty zarówno o charakterze strategicznym jak i normatywnym występujące w polskim prawodawstwie odnoszące się do omawianej problematyki. Studenci rozróżniają czym jest przestępstwo w cyberprzestrzeni jak również zwykły incydent jak również wiedzą jak się zachować i do kogo zgłosić każde z powyższych.


Zajęcia poprowadzone są w sposób uniwersalny w związku z czym nie jest wymagana szeroka wiedza w momencie przystępowania do zajęć. Wszelkie zagadnienia są w sposób systematyczny przekazywane i tłumaczone studentom.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotowe zajęcia mają za zadanie przedstawienie problematyki bezpieczeństwa zasobów cyfrowych. Przedstawienie treści szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych publikowanych w Internecie np. przemoc, pornografia, sekty, popularyzacja faszyzmu, werbunek do org. terrorystycznych. Omówienie cyberprzemocy, nękania, straszenia, szantażowania z użyciem sieci, publikowania lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z użyciem sieci oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli. Przedstawienie naruszeń prywatności

dotyczące nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku. Łamanie prawa autorskiego, ryzyko poniesienia odpowiedzialności cywilnej lub karnej z tytułu naruszenia prawa autorskiego albo negatywnych skutków pochopnego spełnienia nieuzasadnionych roszczeń (tzw. copyright trolling).

Pełny opis:

Przedmiotowe zajęcia mają za zadanie przedstawienie szerokiego spektrum problematyki zabezpieczania zasobów cyfrowych w tym higieny zachowań użytkowników w sieci jak również metody technicznego zabezpieczenia systemów. Dodatkowo przekazywana jest wiedza w zakresie potencjalnych zagrożeń dla systemów i zasobów cyfrowych w tym rodzaje technicznych zagrożeń jak również grupy hakerskie czy haktywistyczne jako realne podmioty odpowiedzialne za prowadzenie działań w cyberprzestrzeni. W ramach przedmiotu studenci poznają również podstawy działania sieci zanonimizowanych takich jak TOR jak również uzyskują podstawową wiedzę z zakresu OSINT w celu ukazania gdzie można znalezć informacje w zródłach otwartych i tym samym jak chronić swoje dane w sieci Internet aby być jak najmniej widocznym dla postronnych osób. W ramach przedmiotu studenci poznają również podstawowe dokumenty o charakterze strategicznym i normatywnym zarówno w RP jak i międzynarodowe.

Literatura:

Poniższa literatura jest sugerowana dla studentów chcących zaliczyć przedmiot. Nie jest jednak niezbędne posiadanie wiedzy w zakresie całości treści wskazanych pozycji:

- K.Geers, "Strategic Cyber Security", CCDCOE, Tallin 2011;

- D.E.Denning, "Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji", Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 2002;

- M.Madej, M.Terlikowski (red.), "Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa", PISM, Warszawa 2009;

- T.Jemioło, J.Kisielnicki, K.Rajchel (red.), "Cyberterroryzm - nowe wyzwania XXI wieku", Warszawa 2009;

- B.Hołyst, J.Pomykała, P.Potejko (red.), "Nowe techniki badań kryminalistycznych a bezpieczeństwo informacji", PWN, Warszawa 2014;

Efekty uczenia się:

Po zakończonych zajęciach student posiada wiedzę o zagrożeniach dla funkcjonowania współczesnego państwa i społeczeństwa oraz ich przeobrażeniach (np. zorganizowana przestępczość, terroryzm, zagrożenia o charakterze cybernetycznym i sposobach oraz mechanizmach przeciwdziałania im (K_W07). Dysponuje wiedzą o atrybutach i mechanizmach współczesnego państwa (przede wszystkim państwa demokratycznego), którego funkcjonowanie przeniosło się częściowo do cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem organów odpowiedzialnych za kreowanie polityki bezpieczeństwa, instytucjach wyspecjalizowanych w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni CERT, NASK itp. (K_W06). Student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni (K_W11). Student ma umiejętność rozumienia przyczyn i przebiegu oraz prognozowania i przewidywania zagrożeń cyberprzestrzeni (K_U02). Ma umiejętność gromadzenia, hierarchizowania, przetwarzania i prezentowania informacji w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni (K_U04). Student potrafi określać i definiować podstawowe priorytety, służące przeciwdziałaniu zagrożeniom dla funkcjonujących struktur społecznych, państwa i panującego w nim ładu wcyberrzestrzeni (K_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie jest realizowane w oparciu o kilka czynników: pracę indywidualną (aktywność), prace grupowe (zadania i ćwiczenia warsztatowe w grupach), zaliczenie końcowe.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 56 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kuczma
Prowadzący grup: Paweł Kuczma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiotowe zajęcia mają za zadanie przedstawienie problematyki bezpieczeństwa zasobów cyfrowych. Przedstawienie treści szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych publikowanych w Internecie np. przemoc, pornografia, sekty, popularyzacja faszyzmu, werbunek do org. terrorystycznych. Omówienie cyberprzemocy, nękania, straszenia, szantażowania z użyciem sieci, publikowania lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z użyciem sieci oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli. Przedstawienie naruszeń prywatności

dotyczące nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku. Łamanie prawa autorskiego, ryzyko poniesienia odpowiedzialności cywilnej lub karnej z tytułu naruszenia prawa autorskiego albo negatywnych skutków pochopnego spełnienia nieuzasadnionych roszczeń (tzw. copyright trolling).

Pełny opis:

Przedmiotowe zajęcia mają za zadanie przedstawienie szerokiego spektrum problematyki zabezpieczania zasobów cyfrowych w tym higieny zachowań użytkowników w sieci jak również metody technicznego zabezpieczenia systemów. Dodatkowo przekazywana jest wiedza w zakresie potencjalnych zagrożeń dla systemów i zasobów cyfrowych w tym rodzaje technicznych zagrożeń jak również grupy hakerskie czy haktywistyczne jako realne podmioty odpowiedzialne za prowadzenie działań w cyberprzestrzeni. W ramach przedmiotu studenci poznają również podstawy działania sieci zanonimizowanych takich jak TOR jak również uzyskują podstawową wiedzę z zakresu OSINT w celu ukazania gdzie można znalezć informacje w zródłach otwartych i tym samym jak chronić swoje dane w sieci Internet aby być jak najmniej widocznym dla postronnych osób. W ramach przedmiotu studenci poznają również podstawowe dokumenty o charakterze strategicznym i normatywnym zarówno w RP jak i międzynarodowe.

Literatura:

Poniższa literatura jest sugerowana dla studentów chcących zaliczyć przedmiot. Nie jest jednak niezbędne posiadanie wiedzy w zakresie całości treści wskazanych pozycji:

- K.Geers, "Strategic Cyber Security", CCDCOE, Tallin 2011;

- D.E.Denning, "Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji", Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 2002;

- M.Madej, M.Terlikowski (red.), "Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa", PISM, Warszawa 2009;

- T.Jemioło, J.Kisielnicki, K.Rajchel (red.), "Cyberterroryzm - nowe wyzwania XXI wieku", Warszawa 2009;

- B.Hołyst, J.Pomykała, P.Potejko (red.), "Nowe techniki badań kryminalistycznych a bezpieczeństwo informacji", PWN, Warszawa 2014;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)