Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-D6ETYK
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot poświęcony jest etyce zawodowej funkcjonariuszy służb państwowych. Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu roli etyki w instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego, wartości i standardów etycznych funkcjonariuszy służb mundurowych oraz prezentuje dysfunkcje występujące w służbach.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Rozpoznawanie podstawowych wartości etycznych; rozpoznawanie relacji etycznych zachodzących w instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego; rozumienie roli kodeksów etycznych w funkcjonowaniu instytucji bezpieczeństwa i porządku publicznego; analizowanie przyczyn i skutków dysfunkcji w instytucjach instytucji bezpieczeństwa i porządku publicznego i ich wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego;

Pełny opis:

Część I – ZAGADNIENIA TEORETYCZNE I OGÓLNE

1) zagadnienia teoretyczne

a) moralność a etyka

b) etos i etyka

c) korelacja prawa, moralności i etyki

2) pragmatyka zawodowa i etyka

a) Istota, geneza i funkcje etyki zawodowej

b) Wartości i standardy etyczne zawodu – ujęcie metodologiczne

Część II – Elementy etyki stosowanej w poszczególnych instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego

1)Etyka funkcjonariuszy policji, CBA, ABW, straży pożarnej, administracji celno-skarbowej, służby więziennej, Straży Marszałkowskiej, SOP, straży granicznej

2)Patologie - geneza i skutki dysfunkcji w instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Literatura:

J.Itrich-Drabarek, Etyka funkcjonariuszy służb państwowych, Diffin 2019, wyd. II

Encyklopedia bezpieczeństwa wewnętrznego, red. A.Misiuk, J.Itrich-Drbarek, M.Dobrowolska-Opała, Warszawa 2021

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się - wiedza

-K_W02 - Student ma podstawową wiedzę o ekonomicznych, prawnych, etycznych i inne uwarunkowaniach działalności zawodowej w sektorze związanym z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa.

- K_W04 - Student ma podstawową wiedzę o głównych ideach etycznych stanowiących podstawę myślenia o miejscu etyki i moralności w świecie publicznym i życiu zawodowym oraz różnych aspektach obecności zagadnień i refleksji moralnej w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i zawodowym.

Efekty uczenia się - umiejętności

K_U01 - Student potrafi prawidłowo interpretować problemy moralne i etyczne, jakie zachodzą w codziennej działalności funkcjonariusza publicznego pod kątem wskazywania dobra i zła, słuszności i niesłuszności oraz potrafi wskazywać rozwiązania moralnych dylematów w działalności instytucji i państwa.

K_U02 - Student potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu dylematów etycznych poprzez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w obszarze działalności podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa.

K_U09 - Student posiada umiejętność rozumienia i krytycznego analizowania najważniejszych dylematów moralnych życia publicznego oraz zawodowego w skali europejskiej i krajowej oraz tego, jak sposoby rozwiązywania tych dylematów ukształtowane zostały przez poszczególne idee filozoficzne .

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne

- K_K01 - Student dostrzega i identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne, w szczególności te, które wiążą się z aktywnością zawodową funkcjonariuszy publicznych; poszukuje optymalnych rozwiązań zgodnych z prawem, zasadami etyki zawodowej i powszechnie rozumianą moralnością - K_K0Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia .

- K_K02 - Student zajmuje krytyczne stanowisko względem problemów, koncepcji i teorii etycznych i moralnych dotyczących sfery działania funkcjonariusza publicznego.

K_K04 - Student dostrzega i identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne, w szczególności te, które wiążą się z aktywnością zawodową funkcjonariuszy publicznych; poszukuje optymalnych rozwiązań zgodnych z prawem, zasadami etyki zawodowej i powszechnie rozumianą moralnością.

Metody i kryteria oceniania:

obecności, dyskusja

test pisemny wielokrotnego wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Itrich-Drabarek
Prowadzący grup: Jolanta Itrich-Drabarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Rozpoznawanie podstawowych wartości etycznych; rozpoznawanie relacji etycznych zachodzących w instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego; rozumienie roli kodeksów etycznych w funkcjonowaniu instytucji bezpieczeństwa i porządku publicznego; analizowanie przyczyn i skutków dysfunkcji w instytucjach instytucji bezpieczeństwa i porządku publicznego i ich wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego;

Pełny opis:

Część I – ZAGADNIENIA TEORETYCZNE I OGÓLNE

1) zagadnienia teoretyczne

a) moralność a etyka

b) etos i etyka

c) korelacja prawa, moralności i etyki

2) pragmatyka zawodowa i etyka

a) Istota, geneza i funkcje etyki zawodowej

b) Wartości i standardy etyczne zawodu – ujęcie metodologiczne

Część II – Elementy etyki stosowanej w poszczególnych instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego

1)Etyka funkcjonariuszy policji, CBA, ABW, straży pożarnej, administracji celno-skarbowej, służby więziennej, Straży Marszałkowskiej, SOP, straży granicznej

2)Patologie - geneza i skutki dysfunkcji w instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Literatura:

J.Itrich-Drabarek, Etyka funkcjonariuszy służb państwowych, Diffin 2019, wyd. II

Encyklopedia bezpieczeństwa wewnętrznego, red. A.Misiuk, J.Itrich-Drbarek, M.Dobrowolska-Opała, Warszawa 2021

Uwagi:

Przedmiot kończy się testem sprawdzającym wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Test uznawany jest za zaliczony, jeżeli student otrzyma

75% - dst

75-80% - dst plus

80-85% - dobry

90-95% dobry plus

95% bardzo dobry

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)