Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-Z3PRAD
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami prawa administracyjnego i elementami nauki o administracji; z zasadami działania organów administracji rządowej (centralnej i terenowej) zespolonej, niezespolonej oraz administracji samorządowej; z pozycją obywatela oraz organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych w systemie organów i instytucji administrujących; z zagadnieniami reorganizacji i reform w administracji; z standardami europejskimi w zakresie administracji; realizacja zasady jawności i transparentności działania administracji.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot: wprowadza do zagadnień związanych z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami instytucji prawa administracyjnego. Poznania i utrwalenia przez studentów podstawowych kategorii pojęciowych charakteryzujących współczesną administrację. Przyswojenie siatki pojęciowej prawa administracyjnego i wykazania jej związku z praktyka funkcjonowania administracji. Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z teoretycznymi koncepcjami prawa administracyjnego z dorobkiem doktryny i orzecznictwa sądów z zakresu administracyjnego w zakresie prawa ustrojowego, materialnego. Wprowadza też podstawowe zagadnienia z zakresu administracyjnej procedury procesowej.

Pełny opis:

Prawa administracyjnego we współczesnym państwie. Zarys kierunków i koncepcji badawczych. Europeizacja prawa administracyjnego. Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego. Zasady postępowania administracyjnego. Organizacja i kierowanie w administracji publicznej. Ustrój organów realizujących zadania administracji publicznej. Formy aktywności i funkcjonowanie administracyjnej. Kontrola i audyt w administracji. Organa kontroli, formy i zasady kontroli. Wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego, w tym regulujące pozycję osób fizycznych (w tym cudzoziemców - obywateli UE), dostęp i upowszechnianie informacji publicznej, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Kształtowanie się prawa administracyjnego i systemu administracji w wybranych państwach. Koncepcje reorganizacji i reform administracji publicznej w państwach UE.

Literatura:

Red. M. Wierzbowski, Prawo administracyjne, Warszawa 2004, wyd, LexisNexis,

Red. M.Sthal, Prawo administracyjne, pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2003r. wyd. Difin,

Red. J.Boć, Prawo administracyjne, Wrocław 2000r.,

Z.Leoński, zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2001r.

J. Szreniawski, Wstęp do nauki administracji, Lublin 2000r.

Red. A.Ferens, I.Macek, Administracja i polityka. Wprowadzenie, Wrocław 1999r.

J. Niczyporuk, Dekoncentracja administracji publicznej, Lublin 2006r.

B.Korzuch, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Warszawa 2004, wyd. Placet

Efekty uczenia się:

K_WO4 Student zna normy i reguły prawa administracyjnego odnoszące się do struktur i instytucji społeczno-politycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które służą utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa;

K_WO6 Student zna atrybuty i mechanizmy współczesnego państwa w zakresie regulowanym przez normy prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem organów odpowiedzialnych za

kreowanie polityki bezpieczeństwa oraz administrację rządową i samorządową

K_O1 Student dostrzega wielość i różnorodność źródeł i interpretacji prawa administracyjnego i potrafi dyskutować o nich;

K_U04 Student wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu prawa administracyjnego w praktycznym i zawodowym działaniu, rozwiązywaniu i wdrażaniu konkretnych zadań

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy 40 pytań ( wielokrotnego wyboru) obejmujący tematy wskazane w opisie przedmiotu.. Przeprowadzony z wykorzystaniem classroom meeet.google. Skala ocen z testu 2-5 z testu. Zaliczenie egzaminu na ocenę 3(dostateczna ) 60-65 % prawidłowych odpowiedzi z testu; ocena 3+ ( dostateczna plus)65- 70% poprawnych odpowiedzi; 4 (dobra) -75-80% poprawnych odpowiedzi; 4+ (dobra plus)- 85-90% poprawnych odpowiedzi poprawnych; ocena 5 (bardzo dobra) 95-100% poprawnych odpowiedzi.

Ocena z testu stanowi 70 % końcowej oceny z przedmiotu.

Student otrzyma listę 60 pytań, które stanowić będą podstawę dla wyboru zagadnień objętych testem egzaminacyjnym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sękowska-Grodzicka
Prowadzący grup: Elżbieta Sękowska-Grodzicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot: wprowadza do zagadnień związanych z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami instytucji prawa administracyjnego. Poznania i utrwalenia przez studentów podstawowych kategorii pojęciowych charakteryzujących współczesną administrację. Przyswojenie siatki pojęciowej prawa administracyjnego i wykazania jej związku z praktyka funkcjonowania administracji. Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z teoretycznymi koncepcjami prawa administracyjnego z dorobkiem doktryny i orzecznictwa sądów z zakresu administracyjnego w zakresie prawa ustrojowego, materialnego. Wprowadza też podstawowe zagadnienia z zakresu administracyjnej procedury procesowej.

Pełny opis:

1. Pojęcie prawa administracji .

2. Geneza i rozwój prawa administracyjnego.

3. Zasady prawa administracyjnego

4. Zakres, wewnętrzna systematyka i cechy prawa administracyjnego. Prawo ustrojowe w systemie prawa administracyjnego. Prawo materialne w systemie prawa administracyjnego.

5. Działy prawa materialnego. Prawo procesowe w relacjach z prawem ustrojowym i materialnym.

6. Stanowienie i stosowanie prawa administracyjnego. Konstrukcja przepisów prawa administracyjnego.

7. Systematyka norm prawa administracyjnego.

8. Źródła prawa administracyjnego. Pojęcie i klasyfikacja źródeł prawa. Delimitacja źródeł prawa. Akty prawa powszechnie obowiązujące. Akty prawa wewnętrznego. Akty prawa miejscowego. Inne swoiste źródła prawa. Umowa międzynarodowa jako źródło prawa do prawa krajowego.

10. Wykładnia prawa administracyjnego. Rodzaje wykładni. Luki i analogie w prawie administracyjnym. Pojęcia nieostre. Odesłania i normy pozaprawne w prawie administracyjnym.

11. Podstawowe pojęcia i konstrukcje prawa administracyjnego. Stosunek administracyjnoprawny. Rodzaje stosunków administracyjnoprawnych. Sytuacja administracyjnoprawna. Rodzaje sytuacji administracyjnoprawnych.

12.Władztwo administracyjne. Uznanie administracyjne, Zakład publiczny- pojęcia i rodzaje. Funkcje zlecone administracji publicznej. Obowiązek publicznoprawny. Ciężary publiczne. Rzeczy publiczne. Publiczne prawa podmiotowe. Planowanie publiczne. Przymus administracyjny

13. Pojęcie aktu administracyjnego, rodzaje aktów administracyjnych. Moc obowiązywania aktów administracyjnych. Wadliwość istotna i nieistotna aktu administracyjnego-„nietakty”.

14. Wewnętrzne akty administracyje. Milczenie administracji. Bezczynność administracji. Porozumienia administracyjne. Czynności faktyczne. Działania społeczno-organizacyjne i czynności materialno-techniczne

15. Rola sądów w funkcjonowaniu administracji. Sądownictwo administracyjne. Zakres sądowej kontroli administracji. Kontrola wewnątrzadministracyjna. Skarga na bezczynność organu

Literatura:

1. Boc. J (red), Prawo administracyjne, Wrocław 2000 i nast.,

2. Zimmermann L., Prawo administracyjne, Lex Wolters Kluwer business, Warszawa 2012 i nast.,

3. Stahl M., Prawo administracyjne, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie,

Difin, Warszawa 2000 i nast.,

4. Wierzbowski M. (red), Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2013 i nast,

5. Chmaj M.(red), Prawo administracyjne materialne, Lazarski, Warszawa 2008.

J.Blichacz, P. Lisowski, Prawo administracyjne. Zagadnienia ogólne i ustrojowe, Wolters Kluwer 2022

Uwagi:

Wykład z przedmiotu odbywa się w formie stacjonarnej, Egzamin z przedmiotu jest ma charakter testu wielokrotnego wyboru.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)