Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawa człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-Z3PRCZ
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawa człowieka
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wprowadzenie. Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym publicznym. Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym prywatnym. Ochrona praw człowieka przez różne rodzaje organów ochrony prawnej. Ochrona praw człowieka w prawie wewnętrznym państw europejskich. Ochrona praw człowieka w wybranych państwach pozaeuropejskich.

Pełny opis:

I Wprowadzenie do problematyki praw człowieka

1. Zagadnienia wstępne

2. Podstawowe pojęcia

3. Godność a praw człowieka

4. Ogólne zasady praw człowieka

5. Generacje praw człowieka

6. Prawa człowieka a rządy prawa

II Systemy ochrony praw człowieka

1. System uniwersalny

a. System ochrony praw człowieka w ONZ

b. Organy kontroli (mechanizmy kontrolne paktów)

2. System regionalny

a. System ochrony praw człowiek w RE

b. System ochrony praw człowieka w UE

c. System ochrony praw człowieka – międzyamerykański i afrykański

3. System krajowy

a. Konstytucja a system ochrony praw człowieka

b. Trybunał Konstytucyjny

c. Sąd Najwyższy

d. Rzecznik Praw Człowieka

III Prawa człowieka – część szczegółowa

1. Osobiste prawa człowieka

a. Prawo do życia

b. Wolność sumienia i religii

c. Prawo do swobodnego zgromadzania i zrzeszania się

2. System gwarancji ochrony praw człowieka wobec wykonywania imperium państwa

a. Prawo wolności i bezpieczeństwa osobistego

b. Prawo do rzetelnego procesu sądowego

3. Zakazy jako negatywny instrument modelu normatywnego ochrony praw człowieka

a. Zakaz karania bez podstawy prawnej

b. Zakaz tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania

c. Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej

d. Zakaz dyskryminacji

Literatura:

- W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek, Prawa człowieka, Warszawa 2021

- K. Orzeszyna, M. Skwarzyński, R. Tabaszewski, Prawo międzynarodowe praw człowieka, Warszawa 2022

- J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, Prawa człowieka. Zarys wykładu, Warszawa 2014

- B.Gronowska, T.Jasudowicz, T. Balcerzak, M. Lubiszewski, M. Mizerski, Prawa człowieka i ich ochrona. Wybór dokumentów międzynarodowych, Toruń 2010

- Kuźniar R.: Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe. Warszawa 2008

- Malinowska I.: Instytucje ochrony prawnej w państwach europejskich. „Świat i Polityka” 1-2/2002, s. 55-76

- Malinowska I.: Instytucje ombudsmana w państwach Unii Europejskiej. „Przegląd Europejski” 1(4)2002, s. 72-105

- Malinowska I.: Prawa człowieka w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005

- Malinowska I.: Zróżnicowanie modeli ochrony prawnej w państwach Unii Europejskiej. „Przegląd Europejski” 2(5)2002, s. 41-69

- Malinowska I.: System organów ochrony prawnej w państwach Unii Europejskiej. Polska-Unia Europejska, pod red. K.A.Wojtaszczyka. Warszawa 2003

- Międzynarodowa ochrona praw człowieka. Wybór dokumentów. Wybór i opracowanie A. Bieńczyk – Missala . Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

K_W03 - absolwent zna i rozumie rolę człowieka jako twórcy kultury i podmiotu konstytuującego strukturę społeczną oraz tworzącego określony porządek zapewniający bezpieczne warunki funkcjonowania jednostek ludzkich, społeczeństwa i państwa, szczególnie w zakresie praw człowieka i ich ochrony

K_W04 - absolwent zna i rozumie normy i reguły rządzące strukturami i instytucjami społeczno-politycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które służą utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa, w tym w zakresie praw człowieka

K_W06 -absolwent zna i rozumie atrybuty i mechanizmy współczesnego państwa i jego organów, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają wiele zadań z zakresu ochrony praw człowieka, co ma związek z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa

K_U01 - absolwent potrafi dostrzegać wielość i różnorodność stanowisk i opinii oraz dyskutować o nich, dotyczy to też modeli różnych instytucji związanych z ochroną praw człowieka

K_U04 - absolwent potrafi wykorzystać zdobyta wiedzę w praktycznym i zawodowym działaniu, rozwiązywaniu i wdrażaniu konkretnych zadań, szczególnie w zakresie korzystania z instytucji związanych z ochroną praw człowieka

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wieczorek
Prowadzący grup: Łukasz Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wprowadzenie. Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym publicznym. Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym prywatnym. Ochrona praw człowieka przez różne rodzaje organów ochrony prawnej. Ochrona praw człowieka w prawie wewnętrznym państw europejskich. Ochrona praw człowieka w wybranych państwach pozaeuropejskich.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie.

2-3. Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym publicznym (część I - Organizacja Narodów Zjednoczonych).

4. Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym publicznym (część II - systemy regionalne).

5. Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym publicznym (część III - systemy wyspecjalizowane).

6. Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym publicznym (część IV - organizacje pozarządowe).

7. Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym prywatnym.

8. Instytucje ochrony prawnej w Europie (część I - sądy).

9. Instytucje ochrony prawnej w Europie (część II - trybunały konstytucyjne).

10. Instytucje ochrony prawnej w Europie (część III - ombudsmani i inne instytucje ochrony prawnej).

11. Instytucje ochrony prawnej w Europie (część IV - władza ustawodawcza, władza wykonawcza, organizacje pozarządowe).

12. Instytucje ochrony prawnej w wybranych państwach europejskich (część I).

13. Instytucje ochrony prawnej w wybranych państwach europejskich (część II).

14. Instytucje ochrony prawnej w wybranych państwach europejskich (część III).

15. Instytucje ochrony prawnej w wybranych państwach pozaeuropejskich.

Literatura:

- Banaszak B.: Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2007

- Banaszak B. i in.: System ochrony praw człowieka. Zakamycze 2003

- Gdulewicz E. i in.: Ustroje państw współczesnych. Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997 (Wielka Brytania, Włochy, Niemcy, Francja)

- Gdulewicz E. (red): Ustroje państw współczesnych (2). Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002 (Białoruś, Bułgaria, Czechy, Litwa, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry)

- Kruczalak K.: Zarys międzynarodowego prawa prywatnego. Gdańsk 2001

- Kuźniar R.: Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe. Warszawa 2008

- Ludwikowski R.R.: Prawo konstytucyjne porównawcze. Toruń 2000

- Łopatka A.: Międzynarodowe prawo praw człowieka. Warszawa 1998

- Malinowska I.: Instytucje ochrony prawnej w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej. „Świat i Polityka” 1-2/2008, s. 33-58

- Malinowska I.: Instytucje ochrony prawnej w państwach europejskich. „Świat i Polityka” 1-2/2002, s. 55-76

- Malinowska I.: Instytucje ombudsmana w państwach Unii Europejskiej. „Przegląd Europejski” 1(4)2002, s. 72-105

- Malinowska I.: Prawa człowieka w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005

- Malinowska I.: Zróżnicowanie modeli ochrony prawnej w państwach Unii Europejskiej. „Przegląd Europejski” 2(5)2002, s. 41-69

- Malinowska I.: System organów ochrony prawnej w państwach Unii Europejskiej. Polska-Unia Europejska, pod red. K.A.Wojtaszczyka. Warszawa 2003

- Michałowska G.: Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej. Warszawa 2007

- Międzynarodowa ochrona praw człowieka. Wybór dokumentów. Wybór i opracowanie A. Bieńczyk – Missala . Warszawa 2008

- Ombudsmani krajowi. Zbiór regulacji prawnych. Biuro RPO, Warszawa 2005

- Prawa człowieka. Wybór dokumentów międzynarodowych, opracowanie i przekład: B.Gronowska, T.Jasudowicz, C.Mik. Toruń 1999

- Rousseau D.: Sądownictwo konstytucyjne w Europie. Warszawa 1999

- Sądy konstytucyjne w Europie, red. J. Trzciński, tom 1. Austria, Francja, Niemcy, Włochy. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996

- Sądy konstytucyjne w Europie, red. J. Trzciński, tom 2. Bułgaria, Czechy, Rumunia, Słowacja, Węgry. Wydawnictwa Trybunału Konstytucyjnego. Warszawa 1997

- Sądy konstytucyjne w Europie, red. J. Trzciński, tom 3. Hiszpania, Portugalia, Turcja. Wydawnictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 1999

- Sądy konstytucyjne w Europie, red. J. Trzciński, tom 4. Białoruś, Litwa, Łotwa, Rosja. Wydawnictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2000

- Wiśniewski L. (red): Ochrona praw człowieka w świecie. Bydgoszcz - Poznań 2000

Uwagi:

Link do zajęć udostępnia prowadzący za pośrednictwem USOSmaila.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wieczorek
Prowadzący grup: Łukasz Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wprowadzenie. Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym publicznym. Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym prywatnym. Ochrona praw człowieka przez różne rodzaje organów ochrony prawnej. Ochrona praw człowieka w prawie wewnętrznym państw europejskich. Ochrona praw człowieka w wybranych państwach pozaeuropejskich.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie.

2-3. Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym publicznym (część I - Organizacja Narodów Zjednoczonych).

4. Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym publicznym (część II - systemy regionalne).

5. Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym publicznym (część III - systemy wyspecjalizowane).

6. Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym publicznym (część IV - organizacje pozarządowe).

7. Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym prywatnym.

8. Instytucje ochrony prawnej w Europie (część I - sądy).

9. Instytucje ochrony prawnej w Europie (część II - trybunały konstytucyjne).

10. Instytucje ochrony prawnej w Europie (część III - ombudsmani i inne instytucje ochrony prawnej).

11. Instytucje ochrony prawnej w Europie (część IV - władza ustawodawcza, władza wykonawcza, organizacje pozarządowe).

12. Instytucje ochrony prawnej w wybranych państwach europejskich (część I).

13. Instytucje ochrony prawnej w wybranych państwach europejskich (część II).

14. Instytucje ochrony prawnej w wybranych państwach europejskich (część III).

15. Instytucje ochrony prawnej w wybranych państwach pozaeuropejskich.

Literatura:

- Banaszak B.: Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2007

- Banaszak B. i in.: System ochrony praw człowieka. Zakamycze 2003

- Gdulewicz E. i in.: Ustroje państw współczesnych. Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997 (Wielka Brytania, Włochy, Niemcy, Francja)

- Gdulewicz E. (red): Ustroje państw współczesnych (2). Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002 (Białoruś, Bułgaria, Czechy, Litwa, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry)

- Kruczalak K.: Zarys międzynarodowego prawa prywatnego. Gdańsk 2001

- Kuźniar R.: Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe. Warszawa 2008

- Ludwikowski R.R.: Prawo konstytucyjne porównawcze. Toruń 2000

- Łopatka A.: Międzynarodowe prawo praw człowieka. Warszawa 1998

- Malinowska I.: Instytucje ochrony prawnej w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej. „Świat i Polityka” 1-2/2008, s. 33-58

- Malinowska I.: Instytucje ochrony prawnej w państwach europejskich. „Świat i Polityka” 1-2/2002, s. 55-76

- Malinowska I.: Instytucje ombudsmana w państwach Unii Europejskiej. „Przegląd Europejski” 1(4)2002, s. 72-105

- Malinowska I.: Prawa człowieka w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005

- Malinowska I.: Zróżnicowanie modeli ochrony prawnej w państwach Unii Europejskiej. „Przegląd Europejski” 2(5)2002, s. 41-69

- Malinowska I.: System organów ochrony prawnej w państwach Unii Europejskiej. Polska-Unia Europejska, pod red. K.A.Wojtaszczyka. Warszawa 2003

- Michałowska G.: Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej. Warszawa 2007

- Międzynarodowa ochrona praw człowieka. Wybór dokumentów. Wybór i opracowanie A. Bieńczyk – Missala . Warszawa 2008

- Ombudsmani krajowi. Zbiór regulacji prawnych. Biuro RPO, Warszawa 2005

- Prawa człowieka. Wybór dokumentów międzynarodowych, opracowanie i przekład: B.Gronowska, T.Jasudowicz, C.Mik. Toruń 1999

- Rousseau D.: Sądownictwo konstytucyjne w Europie. Warszawa 1999

- Sądy konstytucyjne w Europie, red. J. Trzciński, tom 1. Austria, Francja, Niemcy, Włochy. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996

- Sądy konstytucyjne w Europie, red. J. Trzciński, tom 2. Bułgaria, Czechy, Rumunia, Słowacja, Węgry. Wydawnictwa Trybunału Konstytucyjnego. Warszawa 1997

- Sądy konstytucyjne w Europie, red. J. Trzciński, tom 3. Hiszpania, Portugalia, Turcja. Wydawnictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 1999

- Sądy konstytucyjne w Europie, red. J. Trzciński, tom 4. Białoruś, Litwa, Łotwa, Rosja. Wydawnictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2000

- Wiśniewski L. (red): Ochrona praw człowieka w świecie. Bydgoszcz - Poznań 2000

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)