Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-Z3PRKA
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo karne
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem jest zapoznanie studentów z zasadami odpowiedzialności karnej, systemem i zasadami wymiaru kar, środków karnych, probacyjnych i zabezpieczających oraz klasyfikacją i podstawowymi kategoriami przestępstw.

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje:

- naukę prawa karnego, a więc gałęzi prawa określającej czyny stanowiące przestępstwa, kary i środki karne grożące za jej popełnienie, zasady odpowiedzialności karnej,

- środki probacyjne,

- środki zabezpieczające.

Pełny opis:

Wykłady poświęcone są prezentacji zagadnień związanych z istotą i treścią przestępstwa, jego form zjawiskowych i stadialnych, z podstawami i zasadami odpowiedzialności karnej oraz okolicznościami odpowiedzialność tę wyłączającymi. Oprócz tego, wykłady obejmują zagadnienia związane z karą, w tym m.in. z katalogiem kar kryminalnych i środków karnych, zasadami wymierzania kar. Obok zagadnień ogólnych prawa karnego, wykłady poświęcone są również zagadnieniom wiążącym się z poszczególnymi typami przestępstw będących ilustracją do konkretnych stanów faktycznych.

Ćwiczenia z prawa karnego materialnego mają na celu zapoznanie studentów z całością problematyki objętej częścią ogólną i szczególną oraz z podstawowymi instytucjami części wojskowej Kodeksu karnego. Oprócz ogólnoteoretycznej wiedzy o przedmiocie studenci są w toku ćwiczeń zapoznawani z kazusami dającymi pogląd na praktyczne funkcjonowanie norm prawa karnego w sferze wymiaru sprawiedliwości.

Wykłady oraz ćwiczenia poświęcone są następującym tematom:

1. Prawo karne materialne w systemie prawa polskiego. Zasady i funkcje prawa karnego. Szkoły i kierunki w nauce prawa karnego. Źródła prawa karnego. Wykładnia przepisów prawa karnego.

2. Obowiązywanie ustawy karnej pod względem czasu, miejsca i osób. Definicja przestępstwa (poszczególne elementy). Klasyfikacja przestępstw.

3. Struktura przestępstwa. Podmiot przestępstwa. Strona przedmiotowa przestępstwa. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych.

4. Formy czynu. Skutek czynu. Związek przyczynowy.

5. Strona podmiotowa przestępstwa (umyślność, nieumyślność). Przestępstwa kierunkowe. Przedmiot przestępstwa.

6. Formy popełnienia przestępstw (formy zjawiskowe). Sprawstwo, współsprawstwo, sprawstwo kierownicze. Podżeganie i pomocnictwo. Zakres odpowiedzialności.

7. Formy stadialne przestępstwa. Przygotowanie. Usiłowanie (karalność, usiłowanie nieudolne).

8. Okoliczności wyłączające bezprawność czynu (kontratypy). Obrona konieczna. Stan wyższej konieczności. Działanie w ramach uprawnień. Zgoda dysponenta dobrem. Czynności lecznicze. Karcenie małoletnich. Ryzyko sportowe. Ryzyko nowatorstwa. Przerywanie ciąży. Zwyczaj.

9. Okoliczności wyłączające winę. Niepoczytalność. Poczytalność ograniczona. Błąd co do faktu. Błąd co do prawa. Błąd co do kontratypu lub okoliczności wyłączającej winę. Rozkaz.

10. Zbieg przestępstw i zbieg przepisów ustawy.

11. Pojęcie i teorie kary.

12. System kar i środków karnych.

13. Zasady wymiaru kary. Dyrektywy wymiaru kary. Zaostrzenie ustawowego wymiaru kary. Nadzwyczajne złagodzenie kary.

14. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie.

15. Amnestia, łaska, abolicja.

16. Środki zabezpieczające.

17. Przedawnienie. Zatarcie skazania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa:

Lech Gardocki, Prawo Karne, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca:

Podręczniki i repetytoria: Błaszczyk M., Zientara A., Prawo karne. Minirepetytorium, Warszawa 2015; Bojarski T., Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2012; Bojarski M. (red.), Giezek J., Sienkiewicz Z., Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2020; Budyn-Kulik M., Kozłowska-Kalilsz P., Kulik M., Mozgawa M. (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 2020; Królikowski M., Zawłocki R., Prawo karne, Warszawa 2020; Marek A., Prawo karne, Warszawa 2019; Warylewski J., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2020; Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2014; Stefański R.A. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2020.

Wróbel W., Zoll A., Kodeks karny Część ogólna Tom I Komentarz do art. 1-52 (cz.1). Komentarz do art. 53-116 (cz. 2), Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

K_W04 Student ma wiedzę o normach i regułach rządzących strukturami i instytucjami społeczno-politycznymi w kontekście zasad odpowiedzialności karnej (a także o poglądach doktryny oraz orzecznictwa sądowego), ze szczególnym uwzględnieniem tych, które służą utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa, jak również charakteru stosowanych środków;

K_W06 Student dysponuje wiedzą o atrybutach i mechanizmach współczesnego państwa w kontekście środków reakcji karnej charakterystycznych w szczególności dla państw demokratycznych. Student dysponuje również wiedzą na temat podmiotów i form w jakich organy państwa kreują odpowiedzialność karną w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa dla dóbr objętych jego ochroną.

K_U01 Student potrafi dostrzegać wielość i różnorodność stanowisk i opinii z perspektywy orzecznictwa sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, a także doktryny oraz dyskutować o nich.

K_U04 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę dotyczącą sytuacji faktycznych w oparciu o spreparowane stany faktyczne spraw karnych – w tym nabytą w czasie praktyk zawodowych – w praktycznym i zawodowym działaniu, rozwiązywaniu i wdrażaniu konkretnych zadań.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń (dwa kolokwia w formie pisemnej z nauki o przestępstwie i nauki o karze oraz obecność na zajęciach), a następnie pozytywnej oceny z egzaminu, przeprowadzanego w formie pisemnej (test z pytaniami zamkniętymi, pytania otwarte oraz kazus).

Praktyki zawodowe:

Niewymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Mistygacz
Prowadzący grup: Michał Mistygacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje:

- naukę prawa karnego, a więc gałęzi prawa określającej czyny stanowiące przestępstwa, kary i środki karne grożące za jej popełnienie, zasady odpowiedzialności karnej,

- środki probacyjne,

- środki zabezpieczające.

Pełny opis:

Wykłady poświęcone są prezentacji zagadnień związanych z istotą i treścią przestępstwa, jego form zjawiskowych i stadialnych, z podstawami i zasadami odpowiedzialności karnej oraz okolicznościami odpowiedzialność tę wyłączającymi. Oprócz tego, wykłady obejmują zagadnienia związane z karą, w tym m.in. z katalogiem kar kryminalnych i środków karnych, zasadami wymierzania kar. Obok zagadnień ogólnych prawa karnego, wykłady poświęcone są również zagadnieniom wiążącym się z poszczególnymi typami przestępstw będących ilustracją do konkretnych stanów faktycznych.

Ćwiczenia z prawa karnego materialnego mają na celu zapoznanie studentów z całością problematyki objętej częścią ogólną i szczególną oraz z podstawowymi instytucjami części wojskowej Kodeksu karnego. Oprócz ogólnoteoretycznej wiedzy o przedmiocie studenci są w toku ćwiczeń zapoznawani z kazusami dającymi pogląd na praktyczne funkcjonowanie norm prawa karnego w sferze wymiaru sprawiedliwości.

Wykłady oraz ćwiczenia poświęcone są następującym tematom:

1. Prawo karne materialne w systemie prawa polskiego. Zasady i funkcje prawa karnego. Szkoły i kierunki w nauce prawa karnego. Źródła prawa karnego. Wykładnia przepisów prawa karnego.

2. Obowiązywanie ustawy karnej pod względem czasu, miejsca i osób. Definicja przestępstwa (poszczególne elementy). Klasyfikacja przestępstw.

3. Struktura przestępstwa. Podmiot przestępstwa. Strona przedmiotowa przestępstwa. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych.

4. Formy czynu. Skutek czynu. Związek przyczynowy.

5. Strona podmiotowa przestępstwa (umyślność, nieumyślność). Przestępstwa kierunkowe. Przedmiot przestępstwa.

6. Formy popełnienia przestępstw (formy zjawiskowe). Sprawstwo, współsprawstwo, sprawstwo kierownicze. Podżeganie i pomocnictwo. Zakres odpowiedzialności.

7. Formy stadialne przestępstwa. Przygotowanie. Usiłowanie (karalność, usiłowanie nieudolne).

8. Okoliczności wyłączające bezprawność czynu (kontratypy). Obrona konieczna. Stan wyższej konieczności. Działanie w ramach uprawnień. Zgoda dysponenta dobrem. Czynności lecznicze. Karcenie małoletnich. Ryzyko sportowe. Ryzyko nowatorstwa. Przerywanie ciąży. Zwyczaj.

9. Okoliczności wyłączające winę. Niepoczytalność. Poczytalność ograniczona. Błąd co do faktu. Błąd co do prawa. Błąd co do kontratypu lub okoliczności wyłączającej winę. Rozkaz.

10. Zbieg przestępstw i zbieg przepisów ustawy.

11. Pojęcie i teorie kary.

12. System kar i środków karnych.

13. Zasady wymiaru kary. Dyrektywy wymiaru kary. Zaostrzenie ustawowego wymiaru kary. Nadzwyczajne złagodzenie kary.

14. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie.

15. Amnestia, łaska, abolicja.

16. Środki zabezpieczające.

17. Przedawnienie. Zatarcie skazania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Lech Gardocki, Prawo Karne, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca:

Podręczniki i repetytoria: Błaszczyk M., Zientara A., Prawo karne. Minirepetytorium, Warszawa 2015; Bojarski T., Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2012; Bojarski M. (red.), Giezek J., Sienkiewicz Z., Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2020; Budyn-Kulik M., Kozłowska-Kalilsz P., Kulik M., Mozgawa M. (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 2020; Królikowski M., Zawłocki R., Prawo karne, Warszawa 2020; Marek A., Prawo karne, Warszawa 2019; Warylewski J., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2020; Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2014; Stefański R.A. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2020.

Wróbel W., Zoll A., Kodeks karny Część ogólna Tom I Komentarz do art. 1-52 (cz.1). Komentarz do art. 53-116 (cz. 2), Warszawa 2016.

Uwagi:

Zajęcia realizowane zdalnie. Link do zajęć udostępniany przez prowadzącego za pośrednictwem Usosmaila.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Mistygacz
Prowadzący grup: Michał Mistygacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje:

- naukę prawa karnego, a więc gałęzi prawa określającej czyny stanowiące przestępstwa, kary i środki karne grożące za jej popełnienie, zasady odpowiedzialności karnej,

- środki probacyjne,

- środki zabezpieczające.

Pełny opis:

Wykłady poświęcone są prezentacji zagadnień związanych z istotą i treścią przestępstwa, jego form zjawiskowych i stadialnych, z podstawami i zasadami odpowiedzialności karnej oraz okolicznościami odpowiedzialność tę wyłączającymi. Oprócz tego, wykłady obejmują zagadnienia związane z karą, w tym m.in. z katalogiem kar kryminalnych i środków karnych, zasadami wymierzania kar. Obok zagadnień ogólnych prawa karnego, wykłady poświęcone są również zagadnieniom wiążącym się z poszczególnymi typami przestępstw będących ilustracją do konkretnych stanów faktycznych.

Ćwiczenia z prawa karnego materialnego mają na celu zapoznanie studentów z całością problematyki objętej częścią ogólną i szczególną oraz z podstawowymi instytucjami części wojskowej Kodeksu karnego. Oprócz ogólnoteoretycznej wiedzy o przedmiocie studenci są w toku ćwiczeń zapoznawani z kazusami dającymi pogląd na praktyczne funkcjonowanie norm prawa karnego w sferze wymiaru sprawiedliwości.

Wykłady oraz ćwiczenia poświęcone są następującym tematom:

1. Prawo karne materialne w systemie prawa polskiego. Zasady i funkcje prawa karnego. Szkoły i kierunki w nauce prawa karnego. Źródła prawa karnego. Wykładnia przepisów prawa karnego.

2. Obowiązywanie ustawy karnej pod względem czasu, miejsca i osób. Definicja przestępstwa (poszczególne elementy). Klasyfikacja przestępstw.

3. Struktura przestępstwa. Podmiot przestępstwa. Strona przedmiotowa przestępstwa. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych.

4. Formy czynu. Skutek czynu. Związek przyczynowy.

5. Strona podmiotowa przestępstwa (umyślność, nieumyślność). Przestępstwa kierunkowe. Przedmiot przestępstwa.

6. Formy popełnienia przestępstw (formy zjawiskowe). Sprawstwo, współsprawstwo, sprawstwo kierownicze. Podżeganie i pomocnictwo. Zakres odpowiedzialności.

7. Formy stadialne przestępstwa. Przygotowanie. Usiłowanie (karalność, usiłowanie nieudolne).

8. Okoliczności wyłączające bezprawność czynu (kontratypy). Obrona konieczna. Stan wyższej konieczności. Działanie w ramach uprawnień. Zgoda dysponenta dobrem. Czynności lecznicze. Karcenie małoletnich. Ryzyko sportowe. Ryzyko nowatorstwa. Przerywanie ciąży. Zwyczaj.

9. Okoliczności wyłączające winę. Niepoczytalność. Poczytalność ograniczona. Błąd co do faktu. Błąd co do prawa. Błąd co do kontratypu lub okoliczności wyłączającej winę. Rozkaz.

10. Zbieg przestępstw i zbieg przepisów ustawy.

11. Pojęcie i teorie kary.

12. System kar i środków karnych.

13. Zasady wymiaru kary. Dyrektywy wymiaru kary. Zaostrzenie ustawowego wymiaru kary. Nadzwyczajne złagodzenie kary.

14. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie.

15. Amnestia, łaska, abolicja.

16. Środki zabezpieczające.

17. Przedawnienie. Zatarcie skazania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Lech Gardocki, Prawo Karne, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca:

Podręczniki i repetytoria: Błaszczyk M., Zientara A., Prawo karne. Minirepetytorium, Warszawa 2015; Bojarski T., Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2012; Bojarski M. (red.), Giezek J., Sienkiewicz Z., Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2020; Budyn-Kulik M., Kozłowska-Kalilsz P., Kulik M., Mozgawa M. (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 2020; Królikowski M., Zawłocki R., Prawo karne, Warszawa 2020; Marek A., Prawo karne, Warszawa 2019; Warylewski J., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2020; Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2014; Stefański R.A. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2020.

Wróbel W., Zoll A., Kodeks karny Część ogólna Tom I Komentarz do art. 1-52 (cz.1). Komentarz do art. 53-116 (cz. 2), Warszawa 2016.

Uwagi:

Zajęcia realizowane zdalnie. Link do zajęć udostępniany przez prowadzącego za pośrednictwem Usosmaila.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)