Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne systemy ustrojowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-Z3WSUS
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne systemy ustrojowe
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje: analizę porównawczą systemów politycznych; trójwymiarowe ujęcie problematyki: szeroko rozumiany kontekst, wątek instytucjonalny, oraz wartości i zachowania społeczne; mechanizmy funkcjonowania struktur politycznych; pojęcie stabilizacji i zmian w systemie politycznym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy o podstawach doktrynalnych, tradycji konstytucyjnej i formach ustrojowych współczesnych demokracji, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu, jaki wywarło upowszechnienie prawa wyborczego i rozwój nowoczesnych partii politycznych na ich kształt ustrojowy i funkcjonowanie.

1. Pojęcie ustroju politycznego, systemu politycznego, systemu rządów, reżimu politycznego. Klasyfikacje systemy rządów w państwach współczesnych – system parlamentarny, prezydencki, mieszany, zgromadzenia

2. Konstytucja i porządek konstytucyjny. Sposoby uchwalenia konstytucji. Typ i rodzaje konstytucji. Funkcje konstytucji. Zasady ustrojowe państw demokratycznych. Konstytucje oraz zasady ustrojowe wybranych państw świata

3. Ciągłość i zmiana w systemach ustrojowych. Reforma, transformacja, rewolucja; determinanty zmiany ustrojowej

4. Systemy wyborcze. Funkcje wyborów. Zasady prawa wyborczego. Typologia systemów wyborczych

5. Ustrój i zadania organów ustawodawczych. Funkcje i rola ustrojowa parlamentu. Modele parlamentów na świecie

6. Ustrój i zadania organów wykonawczych. Modele władzy wykonawczej na świecie. Pozycja ustrojowa głowy państwa i rządu. Specyfika dualizmu władzy wykonawczej w systemach parlamentarnych

7. Władza sądownicza. Ustrojowe znaczenie władzy sądowniczej.

Literatura:

(1) Wybrane akty konstytucyjne państw współczesnych

(2) Literatura naukowa:

A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2001

A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2006

S. Bożyk, M. Grzybowski (red.), Systemy ustrojowe państw współczesnych, Białystok 2012

M. Żmigrodzki, B. Dziemidok-Olszewska (red.), Współczesne systemy polityczne, Warszawa 2013

M. Gulczyński, Panorama systemów politycznych świata, Warszawa 2004

B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół (red.), Encyklopedia politologii: Instytucje i systemy polityczne, tom II, Warszawa 2012

P. Sarnecki, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Kraków (Zakamycze) 2005

G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1994

A. Pułło, Ustroje państw współczesnych, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- zna kryteria klasyfikacji systemów wyborczych (K_W06);

- wymienia cechy systemów wyborczych stosowanych we współczesnych demokracjach i dostrzega wzajemne relacje między nimi a funkcjonowaniem systemu politycznego (K_K05; K_W06);

- analizuje podstawowe modele konstytucyjne systemów rządów we współczesnych demokracjach oraz umie prezentować publicznie wady i zalety poszczególnych rozwiązań (K_U01; K_W06);

- porównuje podstawy konstytucyjne systemu rządów w W. Brytanii, Stanach Zjednoczonych Ameryki, V Republice Francuskiej, Republice Federalnej Niemiec, Konfederacji Szwajcarskiej i Rosji oraz potrafi o nich dyskutować w grupie (K_U01; K_W06).

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności na zajęciach i ocena aktywności, prezentacje grupowe, test egzaminacyjny

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Szelecki
Prowadzący grup: Łukasz Szelecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje: analizę porównawczą systemów politycznych; trójwymiarowe ujęcie problematyki: szeroko rozumiany kontekst, wątek instytucjonalny, oraz wartości i zachowania społeczne; mechanizmy funkcjonowania struktur politycznych; pojęcie stabilizacji i zmian w systemie politycznym.

Literatura:

• M. Żmigrodzki, B.Dziemidok-Oleszewska (red.), Współczesne systemy polityczne, Warszawa 2013,

• M.Bankowicz, B. Kosowska-Gąstol (red.), Systemy polityczne 1. Zagadnienia teoretyczne, Kraków 2019,

• Bankowicz, B. Kosowska-Gąstol (red.), Systemy polityczne 2. Ustroje państw współczesnych, Kraków 2020

• E. Zieliński, Nauka o państwie i polityce, Warszawa 2001,

• L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2012,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Materska-Sosnowska
Prowadzący grup: Anna Materska-Sosnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje: analizę porównawczą systemów politycznych; trójwymiarowe ujęcie problematyki: szeroko rozumiany kontekst, wątek instytucjonalny, oraz wartości i zachowania społeczne; mechanizmy funkcjonowania struktur politycznych; pojęcie stabilizacji i zmian w systemie politycznym.

Literatura:

• M. Żmigrodzki, B.Dziemidok-Oleszewska (red.), Współczesne systemy polityczne, Warszawa 2013,

• M.Bankowicz, B. Kosowska-Gąstol (red.), Systemy polityczne 1. Zagadnienia teoretyczne, Kraków 2019,

• Bankowicz, B. Kosowska-Gąstol (red.), Systemy polityczne 2. Ustroje państw współczesnych, Kraków 2020

• E. Zieliński, Nauka o państwie i polityce, Warszawa 2001,

• L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2012,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)