Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagadnienia społeczno-kulturowe Mongolii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-Z3ZM-OG-Z
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zagadnienia społeczno-kulturowe Mongolii
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne WNPiSM dla studiów niestacjonarnych zaocznych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O ŻYCIU MIESZKAŃCÓW MONGOLII POWIĄZANE Z ZAMIESZKIWANYM PRZEZ NICH ŚRODOWISKIEM NATURALNYM.

Pełny opis:

OPIS ŚRODOWISKA NATURALNEGO MONGOLII ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KRAIN GEOGRAFICZNYCH, GÓR, RZEK I NAJWAŻNIEJSZYCH SKUPISK LUDZKICH. PREZENTACJA GŁÓWNYCH DANYCH O PODZIALE ADMINISTRACYJNYM, JĘZYKU ORAZ LUDNOŚCI MONGOLII. OMÓWIENIE SYSTEMÓW RELIGIJNYCH I WIERZEŃ WYZNAWANYCH PRZEZ MONGOŁÓW; PRZEDSTAWIENIE ZASADNICZYCH CECH KULTURY LUDÓW STEPOWYCH.

Literatura:

CZEPPE, J. FLIS, R. MOCHNACKI, GEOGRAFIA FIZYCZNA CZĘŚCI ŚWIATA, WARSZAWA, ŁÓDŹ, KRAKÓW 1960

N. POPPE, INTRODUCTION TO ALTAIC LINGUISTICS, WIESBADEN 1965

D. SINOR, INTRODUCTION À L’ÉTUDE DE L’EURASIE, WIESBADEN 1963

D. SINOR (RED.), ASPECTS OF ALTAIC CIVILIZATION, THE HAGUE 1963

J. SCHUBERT, PARALIPOMENA MONGOLICA, BERLIN 1971

Efekty uczenia się:

uczestnik/uczestniczka:

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych Mongolii w zakresie środowiska naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej

potrafi nazwać i scharakteryzować podstawowe zjawiska kulturowe Mongolii

potrafi prawidłowo usytuować Mongolię w kontekście uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego

potrafi prezentować szczegółowe zagadnienia z zakresu problematyki kulturowej Mongolii

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata

ma świadomość znaczenia kultury mongolskiej w kulturze światowej

Metody i kryteria oceniania:

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH I EGZAMIN PISEMNY

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Rogala
Prowadzący grup: Jan Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)