Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo ekonomiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-M-Z1BEEK
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo ekonomiczne
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE II STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest analiza zróżnicowanych wariantów i strategii zarządzania gospodarką narodową w kontekście nowych uwarunkowań, które mają związek m.in. z procesami globalizacji oraz integracji międzynarodowej.


Przedmiot łączy elementy teorii z zagadnieniami praktyki w celu optymalizacji efektów kształcenia. Zamierzeniem dydaktycznym cyklu wykładów jest kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia poprzez analizowanie i syntezę zagadnień z obszaru polityki, ekonomii i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy różnorodnych aspektów funkcjonowania współczesnego państwa, w szczególności w kontekście problematyki bezpieczeństwa. Odnosi się m.in. do zagadnień polityki gospodarczej, kształtowania kursów walutowych, inwestycji zagranicznych, problemów handlu zagranicznego, jak również obejmuje analizę wybranych polityk sektorowych (energetycznej, transportowej i ochrony konkurencji).

Pełny opis:

1. Analiza problematyki bezpieczeństwa ekonomicznego w kontekście współczesnych wyzwań – globalizacji, integracji międzynarodowej

2. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji

3. Formy i typy organizacji rynków

4. Kurs walutowy i polityka kursu walutowego. Aspekty finansowe bezpieczeństwa ekonomicznego

5. Gospodarka w kontekście wyzwań i zagrożeń cyberprzestrzeni

6. Problemy bezpieczeństwa ekonomicznego na przykładzie sektora transportu

7. Bezpieczeństwo ekonomiczne na przykładzie sektora energii

8. Gospodarka narodowa wobec problemów ochrony konkurencji

9.-10. Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna – na przykładzie Polski

11. Zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego

12. Rola prognozowania w kontekście problematyki bezpieczeństwa ekonomicznego

13. Podsumowanie

Literatura:

Podstawowa:

Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006

Budnikowski A., Kawecka-Wyrzykowska E. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000

Guzek M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i polityki handlowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006

Uzupełniająca:

Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa 2005

Cziomer E. (red.), Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, AFM, Kraków 2008

Dawidczyk A., Gryz J., Koziej S., Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem, wyd. Debit, Łódź 2006

Grzelak M, Liedel K., Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia i wyzwania dla Polski – zarys problemu, „Bezpieczeństwo Narodowe”, 2012, nr 22.

Grzelak M., Skutki sprawy Edwarda Snowdena dla prywatności danych w cyberprzestrzeni, „Bezpieczeństwo Narodowe”, 2015, nr 33.

Gawlikowska-Fyk A., Samochody elektryczne w Niemczech – jazda pod prąd, „Biuletyn PISM”, nr 105 (1547) 2017.

Kańciak A., Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz społeczeństwo informacyjne jako przedmiot analiz naukowych i debat publicznych, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, 2013, nr 9.

Kranc K., Jóźwiak I.J., Gruber J., Bezpieczeństwo haseł wśród użytkowników internetu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”, zeszyt 68 (2014).

Księżopolski K.M., Bezpieczeństwo ekonomiczne, wyd. Elipsa, Warszawa 2011.

Liberska B. (red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002

Lysik Ł., Machura P., Rola i znaczenie technologii mobilnych w codziennym życiu człowieka XXI wieku, „Media i Społeczeństwo”, 2014, nr 4.

Rydzykowski W. (red.), Współczesna polityka transportowa, wyd. PWE, Warszawa 2017.

Sporek T. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie, wyd. Uniwersytet Katowicki, Katowice 2012

Sulowski S., Brzeziński M. (red.), Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, wyd. Elipsa, Warszawa 2014.

Sulowski S., Brzeziński M. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, wyd. Elipsa, Warszawa 2009.

Tomaszewski K., Polityka energetyczna Unii Europejskiej w kontekście problematyki bezpieczeństwa gospodarczego, „Przegląd Politologiczny”, nr 1/2018, s. 133-145.

Tomaszewski K., Zarządzanie wielopoziomowe w polityce energetycznej Unii Europejskiej, „Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal”, tom 21, zeszyt 1, 2018, s. 21-36.

Tomaszewski K., Autonomous vehicles as a challenge for the transport policy of the European Union, „Przegląd Europejski”, nr 4(46) 2017, s. 76-95.

Tomaszewski K., Wpływ inwestycji infrastrukturalnych w sektorze gazowym na bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” nr 3/2017, s. 73-96.

Efekty uczenia się:

K_W01 - absolwent zna i rozumie istotę, miejsce i znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego jako dyscypliny nauk społecznych oraz jego relacje (przedmiotowe i metodologiczne) z innymi obszarami nauk, a także dysponuje poszerzoną i pogłębioną wiedzą na temat metod i technik badawczych oraz narzędzi opisu stosowanych w obszarze bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów gospodarczych.

K _W03 - absolwent zna i rozumie normy i reguły panujące w strukturach i instytucjach, jak i mechanizmy np. ekonomiczne, społeczne, prawne służące przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów oraz utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa w Polsce i na świecie,w szczególności odnośnie do sfery gospodarki.

K _W04 - absolwent zna i rozumie organizację, funkcjonowanie i zadania instytucji współczesnego państwa, wyspecjalizowanych w zakresie różnych wymiarów bezpieczeństwa (polityczno-ustrojowego, gospodarczego, społecznego, ekologicznego etc.), w szczególności odnośnie do sfery gospodarki.

K _U01 - absolwent potrafi analizować i wyjaśniać wzajemne relacje i zależności zjawisk społecznych i politycznych rozmaitej natury, szczególnie w odniesieniu do szeroko pojętego bezpieczeństwa, w szczególności odnośnie do sfery gospodarki.

K _U04 - absolwent potrafi formułować samodzielne opinie, prognozy i propozycje rozwiązań (oraz ich wdrożenia) w zakresie zjawisk, mechanizmów i instytucji bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zastosowania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności odnośnie do sfery gospodarki.

K _K01 - absolwent jest gotów do zdefiniowania priorytetów służących realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom dla struktur państwowych i społecznych oraz utrzymania w nich określonego ładu i porządku, w szczególności odnośnie do sfery gospodarki.

K_K02 - absolwent jest gotów do uczestniczenia w tworzeniu i koordynowaniu projektów społecznych z zakresu bezpieczeństwa oraz jest gotów przewidywać społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne skutki swej działalności, w szczególności odnośnie do sfery gospodarki.

K_K04 - absolwent jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach pracy zawodowej oraz innych sytuacjach społecznych wymagających rozwiązania konkretnego problemu, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności krytycznej analizy skuteczności i przydatności zdobytej wiedzy oraz sprawnego posługiwania się systemami normatywnymi, w szczególności odnośnie do sfery gospodarki.

K_K05 - absolwent jest gotów do wykazywania się przedsiębiorczością, umożliwiającą efektywne funkcjonowanie na rynku pracy; w szczególności do podjęcia działań mających na celu powołanie własnego podmiotu gospodarczego.

Metody i kryteria oceniania:

frekwencja - obecności, aktywność na zajęciach, praca pisemna; egzamin pisemny - na zakończenie przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Tomaszewski
Prowadzący grup: Krzysztof Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy różnorodnych aspektów funkcjonowania współczesnego państwa, w szczególności w kontekście problematyki bezpieczeństwa. Odnosi się m.in. do zagadnień polityki gospodarczej, kształtowania kursów walutowych, inwestycji zagranicznych, problemów handlu zagranicznego, jak również obejmuje analizę wybranych polityk sektorowych (energetycznej, transportowej i ochrony konkurencji).

Pełny opis:

Blok 1:

1. Analiza problematyki bezpieczeństwa ekonomicznego w kontekście współczesnych wyzwań – globalizacji, integracji międzynarodowej

2. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji

3. Formy i typy organizacji rynków

4. Kurs walutowy i polityka kursu walutowego. Aspekty finansowe bezpieczeństwa ekonomicznego

Blok 2:

5. Gospodarka w kontekście wyzwań i zagrożeń cyberprzestrzeni

6. Problemy bezpieczeństwa ekonomicznego na przykładzie sektora transportu

7. Bezpieczeństwo ekonomiczne na przykładzie sektora energii

8. Gospodarka narodowa wobec problemów ochrony konkurencji

9.-10. Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna – na przykładzie Polski

Blok 3:

11. Zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego

12. Rola prognozowania w kontekście problematyki bezpieczeństwa ekonomicznego

13. Podsumowanie

Literatura:

Literatura:

- Kolejne edycje PEP - dostęp on-line, np. https://sip.lex.pl/akty-prawne/mp-monitor-polski/polityka-energetyczna-panstwa-do-2025-r-17205399

- Zaktualizowany projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r., dostęp: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-zapraszamy-do-konsultacji1

- "Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy. Uwarunkowania - wyzwania - innowacje", (red.) M. Ruszel, S. Podmiotko, Rzeszów 2019, (polecam rozdziały z cz. 1 książki, dla zaintersowanych - całość), dostępna on-line: https://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2019/10/Bezpiecze%C5%84stwo-energetyczne-Polski-i-Europy-.pdf

- Grażyna WOJTKOWSKA-ŁODEJ, Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej – wyzwania dla przyszłości polskiej gospodarki, Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2015, nr 18 (1), s. 15–25, dostęp: https://epj.min-pan.krakow.pl/Climate-and-energy-policy-of-the-European-Union-nthe-challenges-for-the-future-of,96090,0,2.html

- R. Szczerbowski, D. Kornobis, The proposal of an energy mix in the context of changes in Poland’s energy policy, Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2019;22(3), s. 5-18, dostęp: https://epj.min-pan.krakow.pl/The-proposal-of-an-energy-mix-in-the-context-of-changes-in-Poland-s-energy-policy,111757,0,2.html

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Tomaszewski
Prowadzący grup: Krzysztof Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy różnorodnych aspektów funkcjonowania współczesnego państwa, w szczególności w kontekście problematyki bezpieczeństwa. Odnosi się m.in. do zagadnień polityki gospodarczej, kształtowania kursów walutowych, inwestycji zagranicznych, problemów handlu zagranicznego, jak również obejmuje analizę wybranych polityk sektorowych (energetycznej, transportowej i ochrony konkurencji).

Pełny opis:

Blok 1:

1. Analiza problematyki bezpieczeństwa ekonomicznego w kontekście współczesnych wyzwań – globalizacji, integracji międzynarodowej

2. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji

3. Formy i typy organizacji rynków

4. Kurs walutowy i polityka kursu walutowego. Aspekty finansowe bezpieczeństwa ekonomicznego

Blok 2:

5. Gospodarka w kontekście wyzwań i zagrożeń cyberprzestrzeni

6. Problemy bezpieczeństwa ekonomicznego na przykładzie sektora transportu

7. Bezpieczeństwo ekonomiczne na przykładzie sektora energii

8. Gospodarka narodowa wobec problemów ochrony konkurencji

Blok 3:

9. Zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego

10. Rola prognozowania w kontekście problematyki bezpieczeństwa ekonomicznego

11. Podsumowanie

Literatura:

Literatura:

Podstawowa:

Budnikowski A., Ekonomia międzynarodowa, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2020

Melitz M.J., Obstfeld M., Krugman P.R, Ekonomia międzynarodowa, Tom 1 oraz Tom 2, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Oleksiuk A., Vashchenko M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Gospodarcze wyzwania XXI wieku, wyd. Key Text, Warszawa 2013

Uzupełniająca:

Tomaszewski K., The Polish road to the new European Green Deal – challenges and threats to the national energy policy, „Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal”, tom 23, zeszyt 2, 2020, s. 5-18

Tomaszewski K., Rola czynnika ludzkiego w kształtowaniu polityki energetycznej współczesnego państwa, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 1, 2020, s. 147-169

Tomaszewski K., Sekściński A., Odnawialne źródła energii w Polsce – perspektywa lokalna i regionalna, „Rynek Energii” nr 4 (149) 2020, s. 10-19

Wojciechowska-Filipek S., Cekanowski Z., Bezpieczeństwo funkcjonowania w cyberprzestrzeni: jednostki - organizacji - państwa, wyd. CeDeWu, Warszawa 2019

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)