Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Studia nad wywiadem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-M-Z1STWY
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Studia nad wywiadem
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE II STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem dydaktycznym przedmiotu Studia nad wywiadem jest zapoznanie studentów z historią wywiadu, jego miejscem w systemie instytucji bezpieczeństw państwa oraz relacjami z ośrodkami decyzyjnymi państwa odpowiedzialnymi za wytyczanie i prowadzenie polityki bezpieczeństwa państwa. Studenci powinni też poznać podstawowe techniki i metody pracy wywiadu, jego produkty oraz cele, jakie stawiają przed nim jego polityczni dysponenci. Studenci zapoznani zostaną też z kryteriami, jakimi podlegają kandydaci do służby w wywiadzie, metodom naboru i szkolenia, jakie obowiązują w wywiadzie oraz warunkami służby

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ten ma na celu zapoznanie studentów z historią wywiadu, jego powstaniem i relacjami z instytucjami państwa odpowiedzialnymi za prowadzenie polityki bezpieczeństwa. Funkcjami wywiadu spełnianymi w systemie instytucji ochrony państwa, zadaniami realizowanymi w ramach rozpoznawania zagrożeń zewnętrznych oraz profilem psychofizycznym i etyką zawodową oficerów wywiadu.

Pełny opis:

W ramach prowadzonych zajęć studenci zapoznani zostaną z kwestiami definicyjnymi i różnymi sposobami definiowania pojęcia wywiad, jego komponentami, strukturami organizacyjnymi przyjętymi w różnych krajach, pionami, liniami oraz relacjami ze strukturami władzy w państwie odpowiedzialnymi za politykę bezpieczeństwa. Szczegółowo zapoznani zostaną z podstawowymi instrumentami pracy wywiadu, sposobowi pozyskiwania informacji wywiadu. Ponadto studenci zapoznani zostaną z cyklem wywiadowczym, cyklem informacyjnym wywiadu, błędami popełnianymi przez analityków wywiadu oraz podstawowymi technikami dezinformacyjnymi stosowanymi przez wywiad. W bloku historycznym studenci zapoznani zostaną z historią powstawania wyspecjalizowanych struktur wywiadowczych w państwach nowożytnych oraz zdobędą wiedzę z zakresu dziejów polskiego wywiadu w czasach o walki o niepodległość, w okresie II Rzeczypospolitej, w czasie II wojny światowej oraz w okresie PRL. Zapoznani zostaną też z zadaniami obecnie działających w Polsce struktur wywiadowczych usytuowanych w cywilnych /AW/ i wojskowych /SWW/ agencjach wywiadowczych.

W kolejnym bloku tematycznym przedmiotu Studia nad wywiadem jest blok poświęcony sposobom naboru do wywiadu, kryteriom doboru kadr wywiadowczych, profilowi psycho-fizycnemu kandydatów do służby, sylwetce etyczno-moralnej oficera wywiadu oraz metodom szkoleniowym, jakim podlegają kandydaci do służby

Literatura:

Andrew CH. Tylko dla oczu Prezydenta. Prezydenci amerykańscy a tajne służby, Warszawa 1998;

Alvarez D. Historia szpiegostwa Watykanu, Warszawa 2008;

Cenckiewicz S. Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943-1991. Wprowadzenie do syntezy. Warszawa bd.;

Fuilgot R., Kauffer R. Słuzby specjalne. Historia wywiadu i kontrwywiadu na świecie, Warszawa 1998;

Herman M. Potęga wywiadu, Warszawa 2002;

Larecki J. Wielki leksykon służb specjalnych świata, Warszawa 2007;

Minkina M. Sztuka wywiadu w państwie współczesnym, Warszawa 2014;

Misiuk A. Służby wywiadu i kontrwywiadu II Rzeczypospolitej, Warszawa 2011;

Polskie służby specjalne. Słownik. A. Wojtaszczyk-redakcja, Warszawa 2011;

Siemiątkowski Z. Wywiad a władza. Wywiad cywilny w systemie władzy PRL, Warszawa 2009;

Zalewski S. Służby specjalne w państwie demokratycznym, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

K_W02 - student zna i rozumie różnego rodzaju więzi społeczne, w tym te które mają znaczenie dla bezpieczeństwa człowieka i państwa; ma również wiedzę o specyfice działalności funkcjonariuszy służb wywiadowczych w kreowaniu bezpieczeństwa państwa.

K_W03 - student zna i rozumie normy, reguły i mechanizmy panujące w strukturach i instytucjach o charakterze wywiadowczym

K_W04- student zna i rozumie organizację, funkcjonowanie i zadania instytucji wywiadowczych.

K_W07- student zna i rozumie poglądy na temat struktur, instytucji, mechanizmów i norm w zakresie problematyki wywiadowczej oraz odnosi je do studiów nad wywiadem jako do specyficznego obszaru badawczego

K_U04- student potrafi formułować samodzielne opinie, prognozy i propozycje rozwiązań (oraz ich wdrożenia) w zakresie działań służb wywiadowczych, z uwzględnieniem zastosowania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.

K_K01- student jest gotów do zdefiniowania priorytetów służących realizacji zadań z zakresu działań wywiadowczych

K_K04- student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy na temat studiów nad wywiadem oraz jej krytycznej analizy w różnych zakresach i formach pracy zawodowej oraz innych sytuacjach społecznych wymagających rozwiązania konkretnego problemu

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem przeprowadzonym w formie ustnej.

Praktyki zawodowe:

Praktyki w instytucjach kontroli i nadzoru nad służbami specjalnymi: Sejm RP - Sejmowa Komisja ds. Służb Specjalnych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Kolegium ds. Służb Specjalnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Siemiątkowski
Prowadzący grup: Zbigniew Siemiątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ten ma na celu zapoznanie studentów z historią wywiadu, jego powstaniem i relacjami z instytucjami państwa odpowiedzialnymi za prowadzenie polityki bezpieczeństwa. Funkcjami wywiadu spełnianymi w systemie instytucji ochrony państwa, zadaniami realizowanymi w ramach rozpoznawania zagrożeń zewnętrznych oraz profilem psychofizycznym i etyką zawodową oficerów wywiadu.

Pełny opis:

W ramach prowadzonych zajęć studenci zapoznani zostaną z kwestiami definicyjnymi i różnymi sposobami definiowania pojęcia wywiad, jego komponentami, strukturami organizacyjnymi przyjętymi w różnych krajach, pionami, liniami oraz relacjami ze strukturami władzy w państwie odpowiedzialnymi za politykę bezpieczeństwa. Szczegółowo zapoznani zostaną z podstawowymi instrumentami pracy wywiadu, sposobowi pozyskiwania informacji wywiadu. Ponadto studenci zapoznani zostaną z cyklem wywiadowczym, cyklem informacyjnym wywiadu, błędami popełnianymi przez analityków wywiadu oraz podstawowymi technikami dezinformacyjnymi stosowanymi przez wywiad. W bloku historycznym studenci zapoznani zostaną z historią powstawania wyspecjalizowanych struktur wywiadowczych w państwach nowożytnych oraz zdobędą wiedzę z zakresu dziejów polskiego wywiadu w czasach o walki o niepodległość, w okresie II Rzeczypospolitej, w czasie II wojny światowej oraz w okresie PRL. Zapoznani zostaną też z zadaniami obecnie działających w Polsce struktur wywiadowczych usytuowanych w cywilnych /AW/ i wojskowych /SWW/ agencjach wywiadowczych.

W kolejnym bloku tematycznym przedmiotu Studia nad wywiadem jest blok poświęcony sposobom naboru do wywiadu, kryteriom doboru kadr wywiadowczych, profilowi psycho-fizycnemu kandydatów do służby, sylwetce etyczno-moralnej oficera wywiadu oraz metodom szkoleniowym, jakim podlegają kandydaci do służby.

Literatura:

Andrew CH. Tylko dla oczu Prezydenta. Prezydenci amerykańscy a tajne służby, Warszawa 1998;

Alvarez D. Historia szpiegostwa Watykanu, Warszawa 2008;

Cenckiewicz S. Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943-1991. Wprowadzenie do syntezy. Warszawa bd.;

Fuilgot R., Kauffer R. Słuzby specjalne. Historia wywiadu i kontrwywiadu na świecie, Warszawa 1998;

Herman M. Potęga wywiadu, Warszawa 2002;

Larecki J. Wielki leksykon służb specjalnych świata, Warszawa 2007;

Minkina M. Sztuka wywiadu w państwie współczesnym, Warszawa 2014;

Misiuk A. Służby wywiadu i kontrwywiadu II Rzeczypospolitej, Warszawa 2011;

Polskie służby specjalne. Słownik. A. Wojtaszczyk-redakcja, Warszawa 2011;

Siemiątkowski Z. Wywiad a władza. Wywiad cywilny w systemie władzy PRL, Warszawa 2009;

Zalewski S. Służby specjalne w państwie demokratycznym, Warszawa 2002.

Uwagi:

Link do zajęć udostępnia prowadzący za pośrednictwem Usosmaila

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)