Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Infrastruktura i logistyka w zarządzaniu kryzysowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-M-Z3ILZK
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Infrastruktura i logistyka w zarządzaniu kryzysowym
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE II STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Przedmiot obejmuje:

- infrastrukturę krytyczną i jej funkcje społeczno-gospodarcze,

- zarządzanie infrastrukturą krytyczną jako fundament bezpieczeństwa narodowego,

- podstawy prawne ochrony infrastruktury krytycznej. Instytucje i organy odpowiedzialne za przygotowanie i realizację Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej,

- klęski żywiołowe, katastrofy i konflikty oraz ich skutki dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska. Integralność i funkcjonalność infrastruktury krytycznej.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot „Infrastruktura i logistyka w zarządzaniu kryzysowym” obejmuje zagadnienia związane z infrastrukturą krytyczną i jej funkcjami społeczno-gospodarczymi, zarządzanie infrastrukturą krytyczną oraz podstawy prawne ochrony infrastruktury krytycznej. W ramach przedmiotu omawiane są również instytucje i organy odpowiedzialne za przygotowanie i realizację Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej, klęski żywiołowe, katastrofy i konflikty oraz ich skutki dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska, a także integralność i funkcjonalność infrastruktury krytycznej.

Pełny opis:

Przedmiot „Infrastruktura i logistyka w zarządzaniu kryzysowym” ma na celu wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z infrastrukturą krytyczną oraz logistyką zarządzania kryzysowego. Oprócz wprowadzenia odpowiednich pojęć związanych z infrastrukturą i logistyką zarządzania kryzysowego omawiane będą elementy związane z logistyką ogólną jako podstawą do realizacji zadań związanych z logistyką szczególną – logistyką zarządzania kryzysowego. Pozwoli to na zbudowanie podstaw pozwalających na właściwe zrozumienie potrzeb i wymagań logistyki zarządzania kryzysowego. Zakres tematyczny konwersatorium obejmuje następujące grupy zagadnień wraz z proponowaną dla nich literaturą:

- Zajęcia organizacyjne. Wymogi formalne. Pojęcie i zadania logistyki ogólnej.

- Pojęcie i znaczenie infrastruktury procesów logistycznych.

- Nowoczesne systemy transportowe.

- Zarządzanie ryzykiem w systemach logistycznych.

- Logistyka zarządzania kryzysowego.

- Podstawy prawne ochrony infrastruktury krytycznej.

- Infrastruktura krytyczna w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

- Organy i pomioty uczestniczce w realizacji Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej.

- Charakterystyka systemów infrastruktury krytycznej.

- Identyfikacja zagrożeń i budowa scenariusza ich wystąpień na określonym terytorium.

Literatura:

Z. Piątek, A. Letkiewicz, Terroryzm a infrastruktura krytyczna państwa, Szczytno 2010r.

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Warszawa 2013r.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm. zwana dalej: ustawą o zarządzaniu kryzysowym).

R. K. James, B. E. Gilliland, Strategie interwencji kryzysowej, Warszawa 2004.

E. Nowak, Logistyka w sytuacjach kryzysowych, Warszawa 2009.

A. Szymonik, Logistyka w bezpieczeństwie, Warszawa 2010.

W. Nowak, E. Nowak, Podstawy logistyki w sytuacjach kryzysowych z elementami zarządzania logistycznego, Łódź – Warszawa 2009.

S. Krawczyk, Logistyka, DIFIN, Warszawa 2011.

W. Lidwa, W. Krzeszowski, W. Wiącek, P. Kamiński, Ochrona Infrastruktury Krytycznej, AON 2012r.

Efekty uczenia się:

Wiedza (K_W03, K_W04, K_W07)

Student zna normy i reguły panujące w strukturach i instytucjach związanych z zarządzaniem kryzysowym, mechanizmy np. psychologiczne, społeczne, prawne służące przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów oraz utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa w Polsce i na świecie.

Student zna organizację, funkcjonowanie i zadania podmiotów zarządzania kryzysowego, realizujących zadania w zakresie zarządzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych.

Student posiada wiedzę w zakresie podstaw współczesnych systemów logistycznych oraz głównych dziedzin zastosowań praktycznych i perspektywicznych tendencji rozwojowych.

Student zna relacje pomiędzy logistyką ogólną a zarządzania kryzysowego.

Student rozumie systemy infrastruktury krytycznej oraz organy i pomioty uczestniczce w realizacji Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej.

Student samodzielnie formułuje wnioski wobec dokumentów zarządzania kryzysowego szczebla wojewódzkiego i powiatowego.

Umiejętności (K_U04):

Student tworzy plany i inne dokumenty związane z logistyką zarządzania kryzysowego.

Student analizuje i opracowuje zagadnienia związane z ryzykiem w systemach logistycznych.

Student potrafi zaplanować w obszarze logistycznym operację reagowania kryzysowego w sytuacjach klęsk żywiołowych posługując się przy tym stosownymi normami prawnymi, zawodowymi i etycznymi.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Ocena końcowa wystawiana jest zgodnie z systemem punktowym wg. Systemu ECTS. Próg uzyskania zaliczenia to 50% - poniżej progu student nie uzyskuje zaliczenia.

Suma punktów możliwych do zdobycia podczas konwersatorium wynosi 100, w tym:

80 punktów – egzamin pisemny;

20 punktów – praca indywidualna

Ocena końcowa ustalona zostanie na podstawie sumarycznej ilości punktów:

0-40 pkt.: - ocena 2,0

50-60 pkt.: ocena 3,0

61-80 pkt.: ocena 3,5

71-80 pkt.: ocena 4,0

81-90 pkt.: ocena 4,5

91-100 pkt.: ocena 5,0

Metody dydaktyczne: wykład problemowy, konwersacja z prezentacja multimedialną, dyskusja i samodzielne dochodzenie do wiedzy, analiza przykładowych dokumentów.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Gudzbeler
Prowadzący grup: Grzegorz Gudzbeler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot „Infrastruktura i logistyka w zarządzaniu kryzysowym” obejmuje zagadnienia związane z infrastrukturą krytyczną i jej funkcjami społeczno-gospodarczymi, zarządzanie infrastrukturą krytyczną oraz podstawy prawne ochrony infrastruktury krytycznej. W ramach przedmiotu omawiane są również instytucje i organy odpowiedzialne za przygotowanie i realizację Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej, klęski żywiołowe, katastrofy i konflikty oraz ich skutki dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska, a także integralność i funkcjonalność infrastruktury krytycznej.

Pełny opis:

Przedmiot „Infrastruktura i logistyka w zarządzaniu kryzysowym” ma na celu wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z infrastrukturą krytyczną oraz logistyką zarządzania kryzysowego. Oprócz wprowadzenia odpowiednich pojęć związanych z infrastrukturą i logistyką zarządzania kryzysowego omawiane będą elementy związane z logistyką ogólną jako podstawą do realizacji zadań związanych z logistyką szczególną – logistyką zarządzania kryzysowego. Pozwoli to na zbudowanie podstaw pozwalających na właściwe zrozumienie potrzeb i wymagań logistyki zarządzania kryzysowego. Zakres tematyczny konwersatorium obejmuje następujące grupy zagadnień wraz z proponowaną dla nich literaturą:

- Zajęcia organizacyjne. Wymogi formalne. Pojęcie i zadania logistyki ogólnej.

- Pojęcie i znaczenie infrastruktury procesów logistycznych.

- Nowoczesne systemy transportowe.

- Zarządzanie ryzykiem w systemach logistycznych.

- Logistyka zarządzania kryzysowego.

- Podstawy prawne ochrony infrastruktury krytycznej.

- Infrastruktura krytyczna w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

- Organy i pomioty uczestniczce w realizacji Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej.

- Charakterystyka systemów infrastruktury krytycznej.

- Identyfikacja zagrożeń i budowa scenariusza ich wystąpień na określonym terytorium.

Literatura:

R. Radziejewski, Ochrona infrastruktury krytycznej, Warszawa, 2019.

J. Zawiła-Niedźwiecki, Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego, Warszawa 2018.

Z. Piątek, A. Letkiewicz, Terroryzm a infrastruktura krytyczna państwa, Szczytno 2010r.

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Warszawa 2013r.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm. zwana dalej: ustawą o zarządzaniu kryzysowym).

R. K. James, B. E. Gilliland, Strategie interwencji kryzysowej, Warszawa 2004.

E. Nowak, Logistyka w sytuacjach kryzysowych, Warszawa 2009.

A. Szymonik, Logistyka w bezpieczeństwie, Warszawa 2010.

W. Nowak, E. Nowak, Podstawy logistyki w sytuacjach kryzysowych z elementami zarządzania logistycznego, Łódź – Warszawa 2009.

S. Krawczyk, Logistyka, DIFIN, Warszawa 2011.

W. Lidwa, W. Krzeszowski, W. Wiącek, P. Kamiński, Ochrona Infrastruktury Krytycznej, AON 2012r.

Uwagi:

Link do zajęć udostępnia prowadzący za pośrednictwem Usosmaila

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)