Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium językowe poziom B2+

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-M-Z3KOJE-B2
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium językowe poziom B2+
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE II STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada podstawową znajomość języka angielskiego i ma wiedzę dotyczącą zagrożeń współczesnego świata.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów ze specyficznymi wyrażeniami stosowanymi w publikacjach naukowych i popularnonaukowych dotyczących globalnych problemów społecznych i zagrożeń współczesnego świata.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów ze specyficznymi wyrażeniami stosowanymi w publikacjach naukowych i popularnonaukowych dotyczących globalnych problemów społecznych i zagrożeń współczesnego świata. Szczególny nacisk zostanie położony na kształtowanie kompetencji komunikacyjnych, samodzielne formułowanie opinii/ wniosków, stawianie tez i hipotez oraz ich argumentowanie.

Literatura:

F. O'Dell, M. McCarthy, English Vocabulary in Use (Advanced), Cambridge 2013.

M. Hewings, Advanced Grammar in Use, Cambridge 2013

F. O'Dell, M. McCarthy, English Idioms in Use (Advanced), Cambridge 2010.

B. Mascull, Business English in Use (Advanced), Cambridge 2009.

F. O'Dell, M. McCarthy, English Collocations in Use (Advanced), Cambridge 2010.

F. O'Dell, M. McCarthy, Academic Vocabulary in Use (Advanced), Cambridge 2016.

F. O'Dell, M. McCarthy, English Phrasal Verbs in Use (Advanced), Cambridge 2008.

Articles from “The Guardian”, “Times”, “New York Times”, “The Economist”.

Reports and policy papers OECD, World Bank, IMF etc.

Efekty uczenia się:

Student zna normy i reguły panujące w strukturach i instytucjach, jak i mechanizmy np. psychologiczne, społeczne, prawne służące przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów oraz utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa w Polsce i na świecie (K_W03).

Student potrafi wskazać instytucjonalne rozwiązania w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego oraz współpracy międzynarodowej służącej regionalnym i globalnym zagrożeniom np. o charakterze terrorystycznym (K_W06).

Student potrafi analizować (z wykorzystaniem pogłębionej teoretycznie oceny) różne zjawiska społeczne, zaś przede wszystkim dotyczące bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych i zagrożeń dla jednostki, społeczeństwa i państwa. (K_U02).

Student potrafi samodzielnie skonstruować propozycję rozwiązania wybranych problemów współczesnego świata. (K_U04)

Student potrafi samodzielnie i/lub w grupie przygotować prezentację multimedialną na temat wybranego zagadnienia/problemu, przedstawić ją na forum publicznym, sformułować pytania problemowe oraz moderować dyskusję z pozostałymi uczestnikami zajęć. (K_U05)

Student posługuje się się językiem obcym, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla poziomu B2+ESOKJ, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości terminologii z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. (K_U06)

Student posiada kompetencje niezbędne do zdefiniowania priorytetów służących realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom dla struktur państwowych i społecznych oraz utrzymania w nich określonego ładu i porządku. (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła. Obecność i aktywność podczas zajęć. Pozytywne zaliczenie kartkówek.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Ćwiek-Karpowicz
Prowadzący grup: Jarosław Ćwiek-Karpowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów ze specyficznymi wyrażeniami stosowanymi w publikacjach naukowych i popularnonaukowych dotyczących globalnych problemów społecznych i zagrożeń współczesnego świata.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów ze specjalistycznym słownictwem stosowanym w publikacjach naukowych i popularnonaukowych dotyczącym aktualnych problemów globalnych oraz zagrożeń współczesnego świata. Szczególny nacisk zostanie położony na kształtowanie kompetencji komunikacyjnych, samodzielne formułowanie opinii/ wniosków, stawianie tez i hipotez oraz ich argumentowanie.

Literatura:

F. O'Dell, M. McCarthy, English Vocabulary in Use (Advanced), Cambridge 2013.

M. Hewings, Advanced Grammar in Use, Cambridge 2013

F. O'Dell, M. McCarthy, English Idioms in Use (Advanced), Cambridge 2010.

B. Mascull, Business English in Use (Advanced), Cambridge 2009.

F. O'Dell, M. McCarthy, English Collocations in Use (Advanced), Cambridge 2010.

F. O'Dell, M. McCarthy, Academic Vocabulary in Use (Advanced), Cambridge 2016.

F. O'Dell, M. McCarthy, English Phrasal Verbs in Use (Advanced), Cambridge 2008.

Articles from “The Guardian”, “Times”, “New York Times”, “The Economist”.

Reports and policy papers OECD, World Bank, IMF etc.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)