Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Migracje we współczesnym świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-M-Z3MWWS
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Migracje we współczesnym świecie
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE II STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Migracje – podstawowe pojęcia i rodzaje. Teorie migracji. Przyczyny i koszty migracji. Konsekwencje migracji. Globalizacja i lokalność a migracje. Migracje w Europie. Migracje na obszarze byłego ZSRR. Migracje w krajach pozaeuropejskich. Nowe mniejszości etniczne, diaspory. Migracje w prawie międzynarodowym. Migracje a bezpieczeństwo. Migracje a polityka. Polityka migracyjna. Repatriacja. Migracje przymusowe i uchodźstwo.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje: prezentację głównych teorii migracji i odniesienie ich do konkretnych ruchów wędrówkowych ze szczególnym odniesieniem do migracji na kontynencie europejskim; zjawiska migracyjne, ich złożoność oraz koncepcje teoretyczne, umożliwiające ich wyjaśnianie.

Pełny opis:

I. Migracje – podstawowe pojęcia i rodzaje

1. Migracje jako wyzwanie dla współczesnego świata; 2. Definicje i typologie; 3. Migracje jako proces; 4. Pomiar migracji; 5. Badania migracji.

II. Teorie migracji

1. Teorie ekonomiczne; 2. Teorie historyczno-strukturalne; 3. Teoria systemów migracyjnych; 4. Teoria transnarodowa.

III. Przyczyny i koszty migracji

1. Czynniki „wypychające” i „przyciągające”; 2. Konflikty zbrojne; 3. Klęski żywiołowe; 4. Koszty ekonomiczne i społeczne.

IV. Konsekwencje migracji

1. Skutki migracji z perspektywy migranta i jego gospodarstwa domowego; 2. Skutki migracji dla ojczyzny migrantów; 3. Skutki migracji dla kraju przyjmującego.

V. Globalizacja i lokalność a migracje

1. Tendencje współczesnych migracji; 2. Transnarodowe i translokalne przestrzenie społeczne; 3. Transfery ekonomiczne i społeczne; 4. Migracje cyrkulacyjne.

VI. Migracje w Europie

1. Europa jako zaplecze migracyjne przed 1945 r.; 2. Migracje do Europy po 1945 r.; 3. Migracje wewnątrz Unii Europejskiej; 4. Migracje na początku XXI wieku.

VII. Migracje na obszarze byłego ZSRR

1. Imperium Rosyjskie; 2. ZSRR; 3. Migracje w państwach poradzieckich.

VIII. Migracje w krajach pozaeuropejskich

1. Ameryka Północna; 2. Ameryka Łacińska; 3. Afryka; 4. Bliski Wschód i Zatoka Perska; 5. Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia.

IX. Nowe mniejszości etniczne, diaspory

1. Adaptacja i integracja; 2. Diaspory w społeczeństwie przyjmującym; 3. Wykluczenie społeczne; 4. Polityka państwa pochodzenia wobec diaspor.

X. Migracje w prawie międzynarodowym

1. Ochrona praw migrantów; 2. Prawa migrujących pracowników i ich rodzin; 3. Zwalczanie handlu ludźmi; 4. Obywatelstwo.

XI. Migracje a bezpieczeństwo

1. Zależności między migracjami a bezpieczeństwem; 2. Sekurytyzacja; 3. Radykalizm religijny i terroryzm; 4. Przestępczość.

XII. Migracje a polityka

1. Aktywność społeczno-polityczna i organizacje migrantów; 2. Prawa wyborcze; 3. Ruchy i partie antyimigracyjne.

XIII. Polityka migracyjna

1. Polityka migracyjna jako przedmiot badań; 2. Konceptualizacja i modele polityki migracyjnej; 3. Polityka migracyjna wybranych państw; 4. Polityka migracyjna Polski.

XIV. Repatriacja

1. Pojęcie repatriacji i polityka repatriacyjna; 2. Repatriacja do Polski; 3. Repatriacja do Niemiec; 4. Repatriacja do Izraela; 5. Repatriacja do Rosji.

XV. Migracje przymusowe i uchodźstwo

1. Terminologia migracji przymusowych; 2. Deportacje, wysiedlenia w ujęciu historycznym; 3. Migracje środowiskowe; 3. Uchodźstwo w XXI wieku.

Literatura:

Literatura:

1. M. Lesińska, M. Okólski (red.), 25 wykładów o migracjach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018.

2. St. Castles, M. Miller, Migracje we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

3. D. N. Salem, Imigranci z Bliskiego Wschodu w polityce Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2020.

4. P. Hut, Ł. Żołądek (red.), Repatrianci i polityka repatriacyjna, Studia BAS, Nr 2(34), 2013.

5. M. Duszczyk, Polska polityka imigracyjna a rynek pracy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

K_W01 Student, dzięki wiedzy zdobytej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa oraz znajomości metod i technik badawczych będą mogli zrozumieć istotę badań migracji międzynarodowych w ramach nauk społecznych.

K_W02 Student rozumie istotę więzi społecznych, które powstają w wyniku migracji międzynarodowych i ich znaczenie dla bezpieczeństwa

K_W05 Student rozumie wyzwania dla ochrony praw i wolności człowieka i obywatela, wynikające z migracji międzynarodowych.

środki ochrony praw i wolności człowieka i obywatela.

K_U01 Student potrafi analizować i wyjaśniać zależności między migracjami międzynarodowymi a polityką, bezpieczeństwem, prawem międzynarodowym, polityką gospodarczą.

K_U02 Student potrafi analizować istotę i uwarunkowania migracji międzynarodowych.

K_U03 Student potrafi na podstawie zdobytej wiedzy zidentyfikować najważniejsze problemy dla bezpieczeństwa wynikające z migracji międzynarodowych.

K_K01 Student jest gotów zdefiniować zadania struktur państwowych i społecznych w celu realizacji polityki migracyjnej.

K_K02 Student jest gotów do udziału w realizacji projektów określających wyzwania wynikające z migracji międzynarodowych i przewidywać skutki swojej działalności.

K_K04 Student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy na temat migracji międzynarodowych, w tym systemów normatywnych w pracy zawodowej oraz w innych sytuacjach społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny testowy.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wierzbicki
Prowadzący grup: Andrzej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje: prezentację głównych teorii migracji i odniesienie ich do konkretnych ruchów wędrówkowych ze szczególnym odniesieniem do migracji na kontynencie europejskim; zjawiska migracyjne, ich złożoność oraz koncepcje teoretyczne, umożliwiające ich wyjaśnianie.

Pełny opis:

I. Migracje – podstawowe pojęcia i rodzaje

1. Migracje jako wyzwanie dla współczesnego świata; 2. Definicje i typologie; 3. Migracje jako proces; 4. Pomiar migracji; 5. Badania migracji.

II. Teorie migracji

1. Teorie ekonomiczne; 2. Teorie historyczno-strukturalne; 3. Teoria systemów migracyjnych; 4. Teoria transnarodowa.

III. Przyczyny i koszty migracji

1. Czynniki „wypychające” i „przyciągające”; 2. Konflikty zbrojne; 3. Klęski żywiołowe; 4. Koszty ekonomiczne i społeczne.

IV. Konsekwencje migracji

1. Skutki migracji z perspektywy migranta i jego gospodarstwa domowego; 2. Skutki migracji dla ojczyzny migrantów; 3. Skutki migracji dla kraju przyjmującego.

V. Globalizacja i lokalność a migracje

1. Tendencje współczesnych migracji; 2. Transnarodowe i translokalne przestrzenie społeczne; 3. Transfery ekonomiczne i społeczne; 4. Migracje cyrkulacyjne.

VI. Migracje w Europie

1. Europa jako zaplecze migracyjne przed 1945 r.; 2. Migracje do Europy po 1945 r.; 3. Migracje wewnątrz Unii Europejskiej; 4. Migracje na początku XXI wieku.

VII. Migracje na obszarze byłego ZSRR

1. Imperium Rosyjskie; 2. ZSRR; 3. Migracje w państwach poradzieckich.

VIII. Migracje w krajach pozaeuropejskich

1. Ameryka Północna; 2. Ameryka Łacińska; 3. Afryka; 4. Bliski Wschód i Zatoka Perska; 5. Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia.

IX. Nowe mniejszości etniczne, diaspory

1. Adaptacja i integracja; 2. Diaspory w społeczeństwie przyjmującym; 3. Wykluczenie społeczne; 4. Polityka państwa pochodzenia wobec diaspor.

X. Migracje w prawie międzynarodowym

1. Ochrona praw migrantów; 2. Prawa migrujących pracowników i ich rodzin; 3. Zwalczanie handlu ludźmi; 4. Obywatelstwo.

XI. Migracje a bezpieczeństwo

1. Zależności między migracjami a bezpieczeństwem; 2. Sekurytyzacja; 3. Radykalizm religijny i terroryzm; 4. Przestępczość.

XII. Migracje a polityka

1. Aktywność społeczno-polityczna i organizacje migrantów; 2. Prawa wyborcze; 3. Ruchy i partie antyimigracyjne.

XIII. Polityka migracyjna

1. Polityka migracyjna jako przedmiot badań; 2. Konceptualizacja i modele polityki migracyjnej; 3. Polityka migracyjna wybranych państw; 4. Polityka migracyjna Polski.

XIV. Repatriacja

1. Pojęcie repatriacji i polityka repatriacyjna; 2. Repatriacja do Polski; 3. Repatriacja do Niemiec; 4. Repatriacja do Izraela; 5. Repatriacja do Rosji.

XV. Migracje przymusowe i uchodźstwo

1. Terminologia migracji przymusowych; 2. Deportacje, wysiedlenia w ujęciu historycznym; 3. Migracje środowiskowe; 3. Uchodźstwo w XXI wieku.

Literatura:

Literatura:

1. M. Lesińska, M. Okólski (red.), 25 wykładów o migracjach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018.

2. St. Castles, M. Miller, Migracje we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

3. D. N. Salem, Imigranci z Bliskiego Wschodu w polityce Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2020.

4. P. Hut, Ł. Żołądek (red.), Repatrianci i polityka repatriacyjna, Studia BAS, Nr 2(34), 2013.

5. M. Duszczyk, Polska polityka imigracyjna a rynek pracy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)