Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne systemy polityczne II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-Z4-WSPO
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne systemy polityczne II
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - ZAOCZNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawy doktrynalne oraz tradycje polityczne i konstytucyjne współczesnych demokracji.

Prawo wyborcze i rozwój nowoczesnych partii politycznych.

Konstytucyjne modele systemu rządów Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec i Szwajcarii w ujęciu historycznym, problemowym i porównawczym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy o podstawach doktrynalnych, tradycji konstytucyjnej i formach ustrojowych współczesnych demokracji, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu, jaki wywarło upowszechnienie prawa wyborczego i rozwój nowoczesnych partii politycznych na ich kształt ustrojowy i funkcjonowanie. Zakres tematyczny obejmuje teorie zwierzchnictwa państwowego, polityczno-ustrojowe znaczenie referendum i wyborów powszechnych, modele systemów rządów i kierunki zmian ustrojowych w Europie i w Stanach Zjednoczonych od zakończenia drugiej wojny światowej do reform podejmowanych współcześnie. Prezentowane jest ujęcie historyczne, problemowe i porównawcze. Ćwiczenia poświęcone są analizie konstytucyjnych zasad systemu rządów w wybranych krajach w ujęciu monograficznym tj. kolejno w W. Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Francji, RFN i Szwajcarii.

Literatura:

(1) Konstytucyjne regulacje systemów rządów w:

Wybrane akty konstytucji brytyjskiej [ w: Konstytucje Stanów Zjednoczonych Am., Wielkiej Brytanii i Szwajcarii , Ossolineum, t. .I, 1970]; Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki [tł. A.Pułło], Warszawa 2002; Konstytucja Szwajcarii [tl. Z.Czeszejko-Sochacki], Warszawa 2000; Konstytucja RFN, Warszawa 1993; Konstytucja Francji [tł. W.Skrzydło], Warszawa 2005.

(2) Podręczniki :

Dziemidok-Olszewska, Żmigrodzki M., Współczesne systemy polityczne, PWN 2007.

Antoszewski A, Herbut R., Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2007, ss. 207-346.

Żukowski A., Systemy wyborcze, Olsztyn 1999, ss. 127-158.

Konstytucje poszczególnych państw

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W04 – Student zna i rozumie najważniejsze fakty, problemy oraz zasady funkcjonowania systemu politycznego.

K_W05 – Student zna i rozumie zjawiska demokratyczne zachodzące w systemach politycznych oraz procesy historyczne i kulturowe, które miały wpływ na ich ukształtowanie.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U04 – Student potrafi wskazać i wyjaśnić zasady działania wybranego systemu politycznego.

K_U07 – Student potrafi analizować systemy polityczne z perspektywy aksjonormatywnej.

KOMPETENCJE

K_K02 – Student jest gotów do podejmowania indywidualnej lub grupowej pracy badawczej potrzebnej do rozwiązania danego problemu, który obejmuje problematykę współczesnych systemów politycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy w formie pisemnej.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Więckiewicz
Prowadzący grup: Rafał Więckiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)