Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne teorie państwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-M-Z4-WTPA
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne teorie państwa
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne -ZAOCZNE II STOPNIA - 4 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Główne współczesne teorie państwa.

Opis, analiza i uogólnianie zjawisk politycznych.

Wykorzystanie teorii politycznych w działalności badawczej i praktycznej.

Analiza porównawcza obszarów związanych ze współczesnym państwem w teorii i w praktyce.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie konwersatorium. Zajęcia prowadzone w postaci interakcji między prowadzącym i studentami poświęcone będą zagadnieniom dotyczącym wizji współczesnego państwa i ich realizacji. Diagnozowaniu i szukaniu odpowiedzi na dotyczące go problemy i stojące przed nim wyzwania. Omówione zostanie państwo w myśli lewicowej, konserwatywnej, liberalnej, feministycznej oraz państwo w pozaeuropejskiej myśli politycznej. Analizie poddana zostanie idea silnego państwa, idea państwa prawnego, zasada państwa narodowego oraz państwa w stanie kryzysu i upadku. Poprzez problemowe dyskusje i analizy tekstów oraz debatę oksfordzką przeanalizowane zostaną kwestie relacji państwo-religia; państwo-wojna współczesna; państwo-jednostka; państwo-integracja; państwo-globalizacja; państwo- prawo.

1-2. Państwo współczesne. Teorie i praktyka

3. Państwo w myśli liberalnej

4. Państwo w myśli lewicowej

5. Państwo w myśli konserwatywnej. Idea silnego państwa

6. Państwo w myśli feministycznej. Podział publiczne-prywatne jako przejaw patriarchalizmu kulturowego

7. Państwo w pozaeuropejskiej myśli politycznej

8. Państwo a religia

9. Państwo narodowe

10. Państwo a jednostka

11. Państwo a prawo. Idea państwa prawnego. Demokratyczne państwo prawne

12. Państwo a integracja

13. Państwo a globalizacja

14. Państwo a wojna współczesna

15. Państwa słabe i upadające: Afganistan, Bośnia i Hercegowina, Włochy, Sudan

Literatura:

A. Heywood, Ideologie polityczne, Warszawa 2007, rozdz. 3, 4, 8.

G. Poggi, Państwo, Warszawa 2010.

D. Held, Modele demokracji, Kraków 2010, rozdz. 3.

J. Kuciński, Podstawy wiedzy o państwie, Warszawa 2003, rozdz. VI.

P. Kelly, Liberalizm, Warszawa 2007, rozdz. 8.

U. Beck, Władza i przeciwwładza w epoce globalnej, Warszawa 2005, s. 332-345.

Ch. Mouffe (red.), Carl Schmitt. Wyzwanie polityczności, Warszawa 2011.

M.L. Krook, S. Childs (ed.), Women, Gender, and Politics: A Reader, Oxford University Press 2010, part VI.

J. Pawłowski, Państwo we wczesnej filozofii konfucjańskiej, Warszawa 2010.

M. Sułek, J. Symonides (red.), Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Warszawa 2009.

A. J. Nock, Państwo nasz wróg, Lublin 2004.

F. Bastiat, Państwo, Lublin 2006.

J. Szymanek (red.), Państwo wyznaniowe, Warszawa 2011.

G. Kepel, Zemsta Boga, Warszawa 2011, część I.

J. Habermas, Uwzględniając innego, Warszawa 2009, cz. III.

S. Sulowski, Państwo narodowe w procesie integracji europejskiej, w: K. A. Wojtaszczyk (red.), Integracja europejska, Warszawa 2006.

U. Beck, E. Grande, Europa kosmopolityczna, Warszawa 2009, rozdz. 3.

J. Kowalski (red.), Państwo prawa, Warszawa 2008 ( teksty; M. Pietrzak, M. Zmierczak, S. Wronkowska).

G. Ulicka, S. Wronkowska (red.), Spory wokół teorii i praktyki państwa prawa, Warszawa 2011 (teksty: M. Zmierczak, P. Winczorek).

J. Kler, Globalizacja a państwo narodowe i usługi publiczne, Warszawa 2006, rozdz. II.

H. Münkler, Wojny naszych czasów, Kraków 2004.

M. Walzer, Spór o wojnę, Warszawa 2006, s. 17 – 41.

S. Fenton, Etniczność, Warszawa 2007, s. 166 – 183.

D. Gambetta, Mafia sycylijska, Warszawa 2009.

J.G. Otto, Przywódca polityczny elementem konstytutywnym reżimu politycznego, Toruń 2012.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Student potrafi w sposób krytyczny i poszerzony opisać i objaśnić z perspektywy historycznej i współczesnej rolę człowieka w życiu społecznym oraz jego interakcje z najbliższym otoczeniem społecznym i wpływ tego niezwykle bogatego wachlarza uwarunkowań na państwo zarówno w teorii, jak i w praktyce. (K_W02)

2. Student ma na poziomie rozszerzonym wiedzę na temat historycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych determinantów życia politycznego co znajduje odzwierciedlenie w zdolności wnikliwego i obiektywnego rozpoznawania i tłumaczenia relacji państwo a religia, państwo a prawo, państwo a wojna współczesna, państwo a jednostka, państwo a integracja oraz państwo a globalizacja. (K_W04)

UMIEJĘTNOŚCI

1. Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do krytycznej analizy i interpretacji państwa współczesnego, a także konkretnych problemów i wydarzeń z nim związanych, w tym roli różnych instytucji społeczno-politycznych, oceny ich funkcjonowania pod kątem legalizmu, efektywności i celowości. (K_U01)

2. Umie krytycznie oceniać dorobek człowieka jeśli chodzi o teorię i praktykę państwa demokratycznego, jego zasady i wartości. (K_U04)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym.

23 pkt. i więcej bdb

22, 21 pkt. db+

20, 19 pkt. db

18, 17 pkt. dst.+

16, 15 pkt. dst.

Student, który nie uzyska wymaganej minimalnej liczby punktów otrzymuje w I terminie ocenę niedostateczną. W II terminie - podczas trwania sesji - pisze kolokwium z całości literatury przedmiotu. Otrzymuje z niego ocenę dostateczną jeżeli zdobędzie 50% punktów możliwych do zdobycia.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kassner
Prowadzący grup: Maciej Kassner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Główne współczesne teorie państwa.

Opis, analiza i uogólnianie zjawisk politycznych.

Wykorzystanie teorii politycznych w działalności badawczej i praktycznej.

Analiza porównawcza obszarów związanych ze współczesnym państwem w teorii i w praktyce.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie konwersatorium. Zajęcia prowadzone w postaci interakcji między prowadzącym i studentami poświęcone będą zagadnieniom dotyczącym wizji współczesnego państwa i ich realizacji. Diagnozowaniu i szukaniu odpowiedzi na dotyczące go problemy i stojące przed nim wyzwania. Omówione zostanie państwo w myśli lewicowej, konserwatywnej, liberalnej, feministycznej oraz państwo w pozaeuropejskiej myśli politycznej. Analizie poddana zostanie idea silnego państwa, idea państwa prawnego, zasada państwa narodowego oraz państwa w stanie kryzysu i upadku. Poprzez problemowe dyskusje i analizy tekstów oraz debatę oksfordzką przeanalizowane zostaną kwestie relacji państwo-religia; państwo-wojna współczesna; państwo-jednostka; państwo-integracja; państwo-globalizacja; państwo- prawo.

1-2. Państwo współczesne. Teorie i praktyka

3. Państwo w myśli liberalnej

4. Państwo w myśli lewicowej

5. Państwo w myśli konserwatywnej. Idea silnego państwa

6. Państwo w myśli feministycznej. Podział publiczne-prywatne jako przejaw patriarchalizmu kulturowego

7. Państwo w pozaeuropejskiej myśli politycznej

8. Państwo a religia

9. Państwo narodowe

10. Państwo a jednostka

11. Państwo a prawo. Idea państwa prawnego. Demokratyczne państwo prawne

12. Państwo a integracja

13. Państwo a globalizacja

14. Państwo a wojna współczesna

15. Państwa słabe i upadające: Afganistan, Bośnia i Hercegowina, Włochy, Sudan

Literatura:

A. Heywood, Ideologie polityczne, Warszawa 2007, rozdz. 3, 4, 8.

G. Poggi, Państwo, Warszawa 2010.

D. Held, Modele demokracji, Kraków 2010, rozdz. 3.

J. Kuciński, Podstawy wiedzy o państwie, Warszawa 2003, rozdz. VI.

P. Kelly, Liberalizm, Warszawa 2007, rozdz. 8.

U. Beck, Władza i przeciwwładza w epoce globalnej, Warszawa 2005, s. 332-345.

Ch. Mouffe (red.), Carl Schmitt. Wyzwanie polityczności, Warszawa 2011.

M.L. Krook, S. Childs (ed.), Women, Gender, and Politics: A Reader, Oxford University Press 2010, part VI.

J. Pawłowski, Państwo we wczesnej filozofii konfucjańskiej, Warszawa 2010.

M. Sułek, J. Symonides (red.), Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Warszawa 2009.

A. J. Nock, Państwo nasz wróg, Lublin 2004.

F. Bastiat, Państwo, Lublin 2006.

J. Szymanek (red.), Państwo wyznaniowe, Warszawa 2011.

G. Kepel, Zemsta Boga, Warszawa 2011, część I.

J. Habermas, Uwzględniając innego, Warszawa 2009, cz. III.

S. Sulowski, Państwo narodowe w procesie integracji europejskiej, w: K. A. Wojtaszczyk (red.), Integracja europejska, Warszawa 2006.

U. Beck, E. Grande, Europa kosmopolityczna, Warszawa 2009, rozdz. 3.

J. Kowalski (red.), Państwo prawa, Warszawa 2008 ( teksty; M. Pietrzak, M. Zmierczak, S. Wronkowska).

G. Ulicka, S. Wronkowska (red.), Spory wokół teorii i praktyki państwa prawa, Warszawa 2011 (teksty: M. Zmierczak, P. Winczorek).

J. Kler, Globalizacja a państwo narodowe i usługi publiczne, Warszawa 2006, rozdz. II.

H. Münkler, Wojny naszych czasów, Kraków 2004.

M. Walzer, Spór o wojnę, Warszawa 2006, s. 17 – 41.

S. Fenton, Etniczność, Warszawa 2007, s. 166 – 183.

D. Gambetta, Mafia sycylijska, Warszawa 2009.

J.G. Otto, Przywódca polityczny elementem konstytutywnym reżimu politycznego, Toruń 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)