Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium językowe B2+

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-SEA-M-D2-KOJE
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium językowe B2+
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Studia Euroazjatyckie -DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozwinięcie umiejętności językowych studentów (język angielski) w zakresie terminologii mieszczącej się w tematyce euroazjatyckiej. Zajęcia służą też rozwinięciu umiejętności zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu różnych źródeł anglojęzycznych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest rozwinięcie umiejętności językowych studentów (język angielski) w zakresie terminologii mieszczącej się w tematyce euroazjatyckiej dzięki lekturze i dyskusji na temat bieżących wydarzeń i procesów zachodzących w polityce krajowej wybranych państw Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu oraz Bliskiego Wschodu oraz polityce regionalnej i międzynarodowej. Zajęcia służą też rozwinięciu umiejętności zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu źródeł anglojęzycznych: prasy - dzienników, tygodników; periodyków naukowych oraz portali internetowych.

Literatura:

Literaturę zajęć stanowią artykuły anglojęzyczne na temat bieżących wydarzeń i procesów politycznych w obszarze euroazjatyckim z:

a) prasy międzynarodowej – przede wszystkim tygodniki (m.in. The Economist)

b) periodyków naukowych podejmujących tematykę euroazjatycką (np. Europe-Asia Studies)

c) portali internetowych (m.in. EurActiv)

Efekty uczenia się:

Student

1. Potrafi zdobywać bieżące informacje dotyczące tematyki euroazjatyckiej, korzystając z różnorodnych źródeł w języku angielskim, w tym z mediów elektronicznych w tym języku.

2. Potrafi swobodnie posługiwać się rozbudowanym słownictwem angielskim w zakresie tematyki euroazjatyckiej zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem wstępnym zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności).

Ocena uzależniona jest od spełnienia poniższych wymogów (podano procentowy udział poszczególnych elementów składowych w ocenie końcowej):

1. Bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność (ocena ciągła) – 50%

2. Udział w debacie – 50%

Student, aby pozytywnie ukończyć przedmiot, musi uzyskać co najmniej 50% z każdego ocenianego elementu.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)