Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Euroazjatyzm w teorii i praktyce politycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-SEA-M-D2EUTP
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Euroazjatyzm w teorii i praktyce politycznej
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Studia Euroazjatyckie -DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Po ukończeniu kursu student zdobędzie wiedzę z zakresu światopoglądu i ideologii eurazjatyzmu. Zapozna się z podstawowymi pojęciami związanymi z eurazjatyzmem oraz źródłem eurazjatyzmu, istotą jego antyokcydentalistycznego charakteru. Przyswoi wiedzę na temat pojmowania przez eurazjatów problemów geografii i etnopolityki. Będzie w stanie zrozumieć istotę wizji człowieka i religii. Student będzie potrafił scharakteryzować stosunek eurazjatów do historii Eurazji i ZSRR. Będzie potrafił zidentyfikować istotę eurazjatyckiego nacjonalizmu i ideału państwa. Zapozna się z neourazjatyzmem reprezentowanym przez Lwa Gumilowa i Aleksandra Dugina. Przyswoi wiedzę na temat żywotności eurazjatyzmu w przestrzeni poradzieckiej.

Pełny opis:

Po ukończeniu kursu student zdobędzie wiedzę z zakresu światopoglądu i ideologii eurazjatyzmu, w tym podstawowych pojęć i kategorii takich jak misjonizm, nacjonalizm, determinizm geograficzny, imperium, antyokcydentalizm. Zapozna się ze źródłem eurazjatyzmu, istotą jego antyokcydentalistycznego charakteru, w tym ideą Moskwy - Trzeciego Rzymu, słowianofilstwem, panslawizmem czy bizantynizmem. Będzie potrafił przedstawić historię światopoglądu w kontekście działalności emigracji rosyjskiej, jego powstanie i rozwój, najważniejszych przedstawicieli i ich dorobek, struktury organizacyjne. Przyswoi wiedzę na temat pojmowania geografii i geopolityki przez eurazjatów w porównaniu do Zachodu. Będzie potrafił określić czym jest determinizm geograficzny oraz dlaczego Eurazja jest kontynentem i wspólnotą kulturową. Będzie potrafił przedstawić eurazjatycką koncepcję człowieka i jego stosunek do religii. Zapozna się z historią Eurazji i stosunkiem do ZSRR, periodyzacją dziejów Rosji/Eurazji w postaci Rusi Kijowskiej, niewoli mongolskiej, Rusi Moskiewskiej czy europeizacji Rosji. Przyswoi wiedzę w zakresie eurazjatyckiego pojmowania nacjonalizmu, w tym koncepcji narodu w rosyjskiej tradycji społeczno-politycznej. Zapozna się z istotą reprezentowanego przez nacjonalizm eurazjatycki misjonizmu i antyokcydentalizmu. Będzie potrafił scharakteryzować eurazjatycki ideał państwa, w tym przedstawić czym jest demotyczność, na czym polega idea państwa zobowiązań i państwa prawdy, czy, jest ideokracja. Zapozna się z poglądami współczesnym eurazjatów - Lwa Gumilowa i Aleksandra Dugina. Przyswoi wiedzę w zakresie pojmowania przez Lwa Gumilowa zależności miedzy etnosem i przestrzenią, teorii etnogenezy i pasjonarności, ziemi, krajobrazu u kontaktów superetnicznych. Zapozna się z poglądem Lwa Gumilowa na historię dawnej Rusi, jarzma tatarskiego i przyswoi wiedzę o chimerze judeo-chazarskiej. Będzie potrafił zidentyfikować poglądy Aleksandra Dugina na geopolitykę, pojmowanie cywilizacji i imperium, tradycjonalizm. Przyswoi wiedzę o geografii sakralnej, rewolucji konserwatywnej, czwartej teorii politycznej A. Dugina. Zdobędzie wiedzę z zakresu pojmowania przez tego rosyjskiego myśliciela zależności miedzy religią a eurazjatyzmem oraz eurazjatyzmem a narodowym bolszewizmem. Będzie potrafił wskazać konsekwencje rozpadu eurazjatyckiego imperium radzieckiego, a także przyswoi wiedzę w zakresie odbudowy wpływów Rosji, statusu ludności rosyjskiej i rosyjskojęzycznej, prób reintegracji, Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej oraz eurazjatyckich źródeł państwowości kazachstańskiej.

Literatura:

A. Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.

I. Massaka, Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu, Wydawnictwo Funna, Wrocław 2001.

A. Heywood, Ideologie polityczne. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

L. Suchanek, Rosja – Europa – Azja. Euroazjaniści, ich poprzednicy i kontynuatorzy, w: S. Grzybowski (red.), Między Europą a Azją. Idea Rosji-Eurazji, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1998.

R. Paradowski, Idea Rosji-Eurazji i naukowy nacjonalizm Lwa Gumilowa. Próba rekonstrukcji ideologii eurazjatyzmu, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1996.

R. Paradowski, Eurazjatyckie imperium Rosji. Studium idei, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2003.

R. Bäcker, Międzywojenny eurazjatyzm. Od intelektualnej kontr akulturacji do totalitaryzmu, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2000.

P. J. Sieradzan, Koncepcja przywództwa pasjonarnego Lwa Gumilowa, w: T. Bodio (red.), Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP. Problemy metodologii badań. Tom I, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010.

B. Gołąbek, Lew Gumilow i Aleksander Dugin. O dwóch obliczach eurazjatyzmu w Rosji po 1991 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

K. Karczewski, Tradycja, imperium, geopolityka. Eurazjatyzm w ujęciu Aleksandra Dugina jako alternatywa wobec liberalizmu oraz demokracji liberalnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017.

P. Sieradzan, Czerwono-brunatni. Sojusz radykalizmu lewicy i prawicy w Rosji współczesnej, Tom IV, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

A. Dugin, Manifest Wielkiego Przebudzenia, https://myslpolska.info/2021/03/17/dugin-manifest-wielkiego-przebudzenia/.

S. Bieleń, Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.

M. Domańska, Uwarunkowania procesów integracyjnych i dezintegracyjnych na obszarze poradzieckim, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013.

F. Gołembski, S. Tokarski, Geokulturowe uwarunkowania państwa Kazachów, w: T. Bodio, K.A. Wojtaszczyk (red.), Kazachstan. Historia – Społeczeństwo – Polityka, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

EK1. Ma pogłębioną wiedzę na źródeł i istoty ideologii eurazjatyzmu.

(K_W02).

EK2. Posiada pogłębioną wiedzę o poglądach eurazjatów w zakresie geopolityki, antropologii, teorii państwa i nacjonalizmu (K_W03).

EK3. Zna i rozumie specyfikę eurazjatyzmu jako światopoglądu powstałego w środowisku emigracji rosyjskiej (K_W05).

Umiejętności:

EK4. Ma umiejętność krytycznej obserwacji i interpretacji procesów politycznych, społecznych i kulturowych na obszarze poradzieckim (K_U01).

EK6. Potrafi prezentować i uzasadniać własną opinię, konfrontując ją z poglądami innych studentów i badaczy danego problemu (K_U08).

EK8. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu eurazjatyzmu i innych kierunków rosyjskiej myśli społeczno-politycznej z wykorzystaniem różnych rodzajów źródeł (K_U11).

Kompetencje:

EK9. Ma potrzebę ustawicznego uzupełniania i poszerzania wiedzy w ideologii na obszarze poradzieckim (K_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność podczas zajęć, kolokwium

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wierzbicki
Prowadzący grup: Andrzej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)