Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy konstytucyjne państw euroazjatyckich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-SEA-M-D2SKPE
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Systemy konstytucyjne państw euroazjatyckich
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Studia Euroazjatyckie -DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Nie ma

Skrócony opis:

Przedmiot ma pomóc studentom poznać i zrozumieć instytucje systemów politycznych państwach eurazjatyckich. Służy nabyciu umiejętności identyfikowania konstytutywnych elementów podstawowych systemów rządów (modelowych i stosowanych w praktyce) oraz usytuowania na ich tle systemów rządów w państwach eurazjatyckich. Przedmiot ma sprzyjać w orientowaniu się w zakresie praktyki politycznej funkcjonowania systemu rządów w państwach eurazjatyckich, ze wskazaniem głównych problemów i napięć ustrojowych.

W programie przewidziano zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami państwa: prezydentem, rządem, parlamentem, sądem konstytucyjnym, ich pozycją i rolą ustrojową, wyborem (powoływaniem), strukturą, funkcjami i procedurą działania. Przedmiot ma sprzyjać rozwojowi umiejętności wskazania na ich wzajemne relacje.

Pełny opis:

Przedmiot ma pomóc studentom poznać i zrozumieć istotę systemów politycznych państw eurazjatyckich. W programie przewidziano zapoznanie studentów z zagadnieniami właściwymi dla systemów rządów państw obszaru eurazjatyckiego. W celu ich zrozumienia, systemy rządów państw eurazjatyckich zostaną osadzone na tle zasady podziału władzy, typologii systemów rządów, modeli systemów rządów właściwych dla państw współczesnych (prezydencki, klasyczny parlamentarno-gabinetowy i jego mutacje, półprezydencki). Na zajęciach będą analizowane tradycje ustrojowe systemów politycznych państw regionu (w tym – tradycja radziecka) i obecność w nich tzw. modelowych instytucji politycznych, typowych dla państw współczesnych. Ważną częścią przedmiotu jest ukazanie i wyjaśnienie tożsamości ustrojowej kluczowych uczestników stosunków politycznych państw eurazjatyckich – prezydenta, rządu, parlamentu, sądu konstytucyjnego. Analizuje się tryb ich wyboru (powołania), sukcesji władzy, funkcje prawne i „pozaprawne”, zasady organizacji i tryb pracy, procedury działania, odpowiedzialność, wzajemne zależności. W ramach wykładu oprócz analizy normatywnej poddaje się rozważaniom także jej aplikację w postaci aktów stosowania prawa i dowodzi, że dla zrozumienia systemów politycznych państw eurazjatyckich niezbędne jest nierozerwalne badanie aktów stanowienia i stosowania regulacji prawnych.

Literatura:

1. J. Szymanek (red.), System rządów w perspektywie porównawczej, Warszawa 2014.

2. J. Zaleśny, The Idea of Plebiscitary Democracy and Its Accommodation in the Countries of Post-Soviet Central Asia, “Journal of Entrepreneurship Education” 2018 Vol 21 Issue 3.

3. Ю. Шведа, Партийная система Украины в исторической ретроспективе, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 33.

4. O. Yatsunska, The impact of changes in electoral systems: a comparative analysis of the local election in Ukraine in 2006 and 2010, „Studia Politologiczne” 2015, vol. 36.

5. А.В. Канюс, Политические партии Республики Беларусь: от левых до правых, „Studia Politologiczne” 2016, vol. 39.

6. Л.А. Тхабисимова, Х.А. Тхабисимов, Политические партии в избирательном процессе субъектов Российской Федерации, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 33.

7. В.В. Гончаров, Проблемы формирования и развития государственной идеологии как основы оптимизации системы исполнительной власти в Российской Федерации, „Studia Politologiczne” 2015, vol. 36.

8. М.Г. Нумухаметова, Специфика формирования политического курса стран постсоветского пространства, „Studia Politologiczne” 2015, vol. 36. 9. С.В. Никитин, Реализация судебного контроля в сфере нормотворчества в Российской Федерации, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 32.

10. И.Ю. Остапович, Конституционный суд Российской Федерации и Федеральное Собрание Российской Федерации: взаимодействие в области Законодательства, „Studia Politologiczne” 2015, vol. 36.

11. В.А. Черепанов, О становлении и развити федерализма в России, „Studia Politologiczne” 2016, vol. 39.

12. Т.Н. Литвинова, Развитие российского федерализма в условиях постсоветской политической трансформации, „Studia Politologiczne” 2016, vol. 39.

13. С.В. Матушкина, Роль этнополитических факторов в развитии современной Украины, „Studia Politologiczne” 2015, vol. 36.

14. K. Fedorowicz, Transformacja ustrojowa w Armenii w latach 1991-2016, Poznań 2017.

15. A. Manasyan, The Two-Party Political System and Perspectives of its Development in the Republic of Armenia, "Studia Politologiczne" 2017, vol. 44.

16. A. Manasyan, Development of the Constitutional Doctrine and the Stability of the Legal Positions of the Constitutional Court (on the example of the Republic of Armenia), "Studia Politologiczne" 2015, vol. 36

17. J. Szymanek, Ustrój konstytucyjny Kazachstanu, Warszawa 2013.

18. С.К. Амандыкова, Конституция Республики Казахстан 1993 года – первая Конституция суверенного Казахстана, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 32.

19. J. Zaleśny, Dynamika kazachstańskiego konstytucjonalizmu, http://przemianyustrojowe.pl/artykuy/dynamika-kazachstaskiego-konstytucjonalizmu

20. J. Zaleśny, System konstytucyjny Azerbejdżanu, Warszawa 2013.

21. К. Макили-Алиев, Конституционное судопроизводство в Азербайджанской Республике, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 32.

22. J. Zaleśny, Конституционный суд в системе судебной власти Азербайджанской Республики, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 32.

23. J. Zaleśny, System konstytucyjny Białorusi, Warszawa 2011

24. С.Ю. Артемьев, Л. Игун, Ключевые особенности переходного конституционализма в Республике Беларусь, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 32.

25. М.И. Пастухов, Судебная система Республики Беларусь: состояние, проблемы, перспективы, „Studia Politologiczne” 2016, vol. 39.

26. М.И. Пастухов, Конституционное правосудие в Республике Беларусь (1994–2014 гг.), „Studia Politologiczne” 2016, vol. 39.

27. J. Zaleśny (red.), Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich, Warszawa 2010.

28. J. Zaleśny (ed.), Constitutional Courts in Post-Soviet States. Between the Model of a State of Law and Its Local Application, Peter Lang 2019.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_ W03: Ma pogłębioną wiedzę na temat charakteru, istoty i form organizacji życia społecznego w krajach eurazjatyckich.

K_ W5: Ma pogłębioną wiedzę na temat charakteru i specyfiki procesów politycznych w krajach eurazjatyckich.

K_ W7: Ma pogłębioną wiedzę o problemach transformacyjnych związanych z funkcjonowaniem demokracji w krajach eurazjatyckich.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U1: Ma umiejętność krytycznej obserwacji i interpretacji zjawisk politycznych rozmaitej natury i dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności.

K_U3: Potrafi w sposób pogłębiony i poszerzony wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu wschodoznawstwa oraz powiązanych z nim dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zjawisk i procesów na obszarze państw eurazjatyckich .

K_U5: Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi oraz wykorzystywać metody i techniki badawcze w celu diagnozowania i prognozowania różnorodnych zjawisk w obszarze wschodoznawstwa, samodzielnie formułować hipotezy badawcze.

KOMPETENCJE

K_K07: Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę oraz doskonalić wiedzę i umiejętności poszerzone o wymiar interdyscyplinarny, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Zalicza udział w co najmniej połowie zajęć.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)