Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy zarządzania w instytucjach polityki społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-L-D3PODZI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania w instytucjach polityki społecznej
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Polityka Społeczna - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Od studentów oczekuje się podstawowej wiedzy z zakresu mikro i makroekonomii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie prezentację podstawowych kierunków, zasad, metod i technik zarządczych w kontekście funkcjonowania instytucji polityki społecznej, a także wybranych problemów związanych z funkcjonowaniem podmiotów sektora publicznego.

Pełny opis:

W trakcie konwersatorium zostanie zaprezentowany proces zarządzania z uwzględnieniem jego cech, funkcji i płaszczyzn. Konwersatorium przedstawia cechy współczesnych organizacji oraz ich rolę i miejsce w otoczeniu. Wśród poruszanych tematów pojawia się m.in. prezentacja tradycyjnych i współczesnych nurtów zarządzania, typy struktur organizacyjnych, budowa organizacji i sposoby jej opisu, zachowania organizacyjne (motywacje, procesy grupowe), przywództwo i style kierowania organizacjami, podejmowanie decyzji w organizacji, proces, umiejętności, techniki. Szczególny nacisk zostanie położony na analizę doktryn oraz instrumentów zarządzania znajdujących swoje zastosowanie w podmiotach polityki społecznej.

Pozostałe tematy to:

- instytucje polityki społecznej - wprowadzenie, podstawowe definicje, organizacja, działalność, finansowanie;

- zarządzanie instytucjami polityki społecznej – wybrane obszary polityki społecznej;

- zarządzanie instytucjami polityki społecznej - wymiar globalny, międzynarodowy, krajowy, regionalny i lokalny;

- zarządzanie strategiczne (istota, podstawowe metody analizy strategicznej).

Literatura:

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

Koźmiński A., Piotrowski W. (red), Zarządzanie. Teoria i praktyka., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013 (wydanie piąte zmienione)

Michalski E., Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

Peszko A., Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2005

Zakrzewska-Bielawska A. (red), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Warszawa 2017.

Sierpowska I. (red. nauk.), Meritum Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne, Warszawa 2022.

Supińska- Modzelewska J., Podmioty polityki społecznej: współzawodnictwo, współistnienie, współpraca, Warszawa 2003.

Stojecka-Zuber R., Wolska-Długosz M. (2017), Wybrane instytucje polityki społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce.

Efekty uczenia się:

Student(ka) zna i rozumie podstawy instytucjonalne oraz organizacyjne funkcjonowania podmiotów polityki społecznej, z uwzględnieniem zasad zarządzania nimi oraz finansowania ich działalności (K_W09) .

Student(ka) potrafi planować i organizować własną pracę, a także zbudować zespół zadaniowy i w jego ramach współpracować aktywnie z innymi osobami w zakresie przygotowania zadań związanych z analizowaniem systemu zarządzania w podmiotach publicznych oraz prywatnych (K_U09).

Student(k)a jest gotowy(a) do:

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy z uwzględnieniem tworzenia planów rozwoju podmiotów polityki społecznej i planowania ich działalności (K_K03);

- prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem funkcji kierowniczych i zarządczych w podmiotach polityki społecznej (K_K04 ).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest obecność na zajęciach (możliwe są dwie nieobecności w trakcie semestru) oraz aktywny w nich udział.

W przypadku przekroczenia liczby możliwych nieobecności, istnieje konieczność zaliczenia zajęć na dyżurze. nieobecność na ponad połowie spotkań prowadzi do niezaliczenia zajęć.

Podstawą oceny studenta jest:

- aktywność i bieżące przygotowywanie do zajęć;

- przygotowanie prac grupowych.

Przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym.

Uzyskanie oceny pozytywnej następuje w przypadku otrzymania co najmniej połowy punktów na egzaminie.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Mering
Prowadzący grup: Tomasz Mering
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie prezentację podstawowych kierunków, zasad, metod i technik zarządczych w kontekście funkcjonowania instytucji polityki społecznej, a także wybranych problemów związanych z funkcjonowaniem podmiotów sektora publicznego.

Pełny opis:

W trakcie konwersatorium zostanie zaprezentowany proces zarządzania z uwzględnieniem jego cech, funkcji i płaszczyzn. Konwersatorium przedstawia cechy współczesnych organizacji oraz ich rolę i miejsce w otoczeniu. Wśród poruszanych tematów pojawia się m.in. prezentacja tradycyjnych i współczesnych nurtów zarządzania, typy struktur organizacyjnych, budowa organizacji i sposoby jej opisu, zachowania organizacyjne (motywacje, procesy grupowe), przywództwo i style kierowania organizacjami, podejmowanie decyzji w organizacji, proces, umiejętności, techniki. Szczególny nacisk zostanie położony na analizę doktryn oraz instrumentów zarządzania znajdujących swoje zastosowanie w podmiotach polityki społecznej.

Pozostałe tematy to:

- instytucje polityki społecznej - wprowadzenie, podstawowe definicje, organizacja, działalność, finansowanie;

- zarządzanie instytucjami polityki społecznej – wybrane obszary polityki społecznej;

- zarządzanie instytucjami polityki społecznej - wymiar globalny, międzynarodowy, krajowy, regionalny i lokalny;

- zarządzanie strategiczne (istota, podstawowe metody analizy strategicznej).

Literatura:

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

Koźmiński A., Piotrowski W. (red), Zarządzanie. Teoria i praktyka., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013 (wydanie piąte zmienione)

Michalski E., Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

Peszko A., Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2005

Zakrzewska-Bielawska A. (red), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Warszawa 2017.

Sierpowska I. (red. nauk.), Meritum Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne, Warszawa 2022.

Supińska- Modzelewska J., Podmioty polityki społecznej: współzawodnictwo, współistnienie, współpraca, Warszawa 2003.

Stojecka-Zuber R., Wolska-Długosz M. (2017), Wybrane instytucje polityki społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ołdak
Prowadzący grup: Małgorzata Ołdak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie prezentację podstawowych kierunków, zasad, metod i technik zarządczych w kontekście funkcjonowania instytucji polityki społecznej, a także wybranych problemów związanych z funkcjonowaniem podmiotów sektora publicznego.

Pełny opis:

W trakcie konwersatorium zostanie zaprezentowany proces zarządzania z uwzględnieniem jego cech, funkcji i płaszczyzn. Konwersatorium przedstawia cechy współczesnych organizacji oraz ich rolę i miejsce w otoczeniu. Wśród poruszanych tematów pojawia się m.in. prezentacja tradycyjnych i współczesnych nurtów zarządzania, typy struktur organizacyjnych, budowa organizacji i sposoby jej opisu, zachowania organizacyjne (motywacje, procesy grupowe), przywództwo i style kierowania organizacjami, podejmowanie decyzji w organizacji, proces, umiejętności, techniki. Szczególny nacisk zostanie położony na analizę doktryn oraz instrumentów zarządzania znajdujących swoje zastosowanie w podmiotach polityki społecznej.

Pozostałe tematy to:

- instytucje polityki społecznej - wprowadzenie, podstawowe definicje, organizacja, działalność, finansowanie;

- zarządzanie instytucjami polityki społecznej – wybrane obszary polityki społecznej;

- zarządzanie instytucjami polityki społecznej - wymiar globalny, międzynarodowy, krajowy, regionalny i lokalny;

- zarządzanie strategiczne (istota, podstawowe metody analizy strategicznej).

Literatura:

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

Koźmiński A., Piotrowski W. (red), Zarządzanie. Teoria i praktyka., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013 (wydanie piąte zmienione)

Michalski E., Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

Peszko A., Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2005

Zakrzewska-Bielawska A. (red), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Warszawa 2017.

Sierpowska I. (red. nauk.), Meritum Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne, Warszawa 2022.

Supińska- Modzelewska J., Podmioty polityki społecznej: współzawodnictwo, współistnienie, współpraca, Warszawa 2003.

Stojecka-Zuber R., Wolska-Długosz M. (2017), Wybrane instytucje polityki społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)