Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ustawodawstwo społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-L-D3USSP
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ustawodawstwo społeczne
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Polityka Społeczna - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Przedmiot ustawodawstwo społeczne zakłada opanowanie znajomości polskiego prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem prawa stosunku pracy, ochrony pracy i wynagrodzeń, czasu pracy oraz szczególnych uprawnień przysługujących w przypadku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wykłady koncertować się będą na prawie pracy, zarówno indywidualnym, jak zbiorowym prawie pracy, prawie rynku pracy, dialogu społecznym oraz kluczowych ustawach z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych, inspekcji pracy i rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych. Wykłady będą przeglądem instytucji i przeglądem obowiązującego ustawodawstwa we wskazanych obszarach. Prezentowana na wykładach problematyka będzie w wymiarze praktycznym rozwijana i pogłębiana na zajęciach prowadzonych równolegle.

Skrócony opis:

W trakcie wykładów zdefiniowany zostanie zakres przedmiotowy ustawodawstwa społecznego i wpływu na kształtowanie stosunków społecznych. Prezentowany będzie stan poszczególnych obszarów regulacji, ze szczególnym odniesieniem do prawa krajowego, prawa europejskiego oraz prawa międzynarodowego, w szczególności regulacji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Przedmiot stanowi przegląd prawa pracy, prawa rynku pracy oraz innych kluczowych obszarów. Student zdobywa wiedzę nt. aktualnych regulacji prawnych oraz umiejętności interpretacji przepisów prawa.

Obok zagadnień przybliżających regulacje z zakresu prawa pracy, omówione zostaną relacje prawa pracy z innymi dziedzinami prawa. Studenci zapoznają się z przykładowymi regulacjami specyficznych źródeł prawa pracy jak układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy i wynagradzania. Poznają współczesne trendy ewolucji ustroju pracy w Europie i w Polsce.

Pełny opis:

W trakcie wykładów zdefiniowany zostanie zakres przedmiotowy ustawodawstwa społecznego i wpływu na kształtowanie stosunków społecznych. Prezentowany będzie stan poszczególnych obszarów regulacji, ze szczególnym odniesieniem do prawa krajowego, prawa europejskiego oraz prawa międzynarodowego, w szczególności regulacji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Przedmiot stanowi przegląd prawa pracy, prawa rynku pracy oraz innych kluczowych obszarów. Student zdobywa wiedzę nt. aktualnych regulacji prawnych oraz umiejętności interpretacji przepisów prawa.

Obok zagadnień przybliżających regulacje z zakresu prawa pracy, omówione zostaną relacje prawa pracy z innymi dziedzinami prawa. Studenci zapoznają się z przykładowymi regulacjami specyficznych źródeł prawa pracy jak układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy i wynagradzania. Poznają współczesne trendy ewolucji ustroju pracy w Europie i w Polsce.

Źródła prawa pracy i normy prawa pracy – podział na powszechne specyficzne i międzynarodowe źródła prawa pracy, z charakterystyką układów zbiorowych pracy, regulaminów, a także przeglądem europejskiego prawa pracy i najważniejszych konwencji MOP

Prawo stosunku pracy – charakterystyka prawa stosunku pracy, z prezentacja rodzajów umowy o pracę, a także charakterystyką najważniejszych elastycznych form zatrudnienia

Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy – problematyka umowy o pracy, nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz prawnej ochrony stosunku pracy

Zakaz konkurencji – omówienie klauzuli zakazu konkurencji w ramach stosunku pracy i po jego ustaniu

Ochrona stosunku pracy – omówienie ogólnej i szczególnej ochrony stosunku pracy

Ochrona wynagrodzenia za pracę – szczegółowe omówienie zagadnienia ochrony prawa do wynagrodzenia i zasad kształtowania wynagrodzeń oraz źródeł regulacji – regulamin wynagradzania, układy zbiorowe pracy

Odpowiedzialność materialna – przesłanki odpowiedzialności materialnej i rodzaje odpowiedzialności

Ochrona macierzyństwa i młodocianych

Bezpieczeństwo i higiena pracy – zasady BHP, przepisy ogólne i przykłady przepisów szczególnych

Zbiorowe prawo pracy - prawo związkowe, rozwiązywanie sporów zbiorowych, układy zbiorowe pracy

Problem implementacji prawa europejskiego do systemu prawa pracy

Elastyczne formy zatrudnienia

Transformacja technologiczna a rynek pracy

Prawo rynku pracy i polityka rynku pracy

Społeczny ustrój pracy i ochrona pracy

Sytuacja osób niepełnosprawnych

Literatura:

L. Florek – Prawo pracy, Warszawa 20018

K. Baran - Prawo pracy Komentarz Kraków WK 2018

M. Borzycka – Banaszczyk – Prawo pracy w zarysie, Warszawa 2016

M. Latos – Miłkowska, Rozwiązywanie umów o pracę, Warszawa 2000

M. Małecka, Jak zatrudniać? Etat czy współpraca, Warszawa 2003

J. Rybicki, Mobbing – zagrożenia współczesnego miejsca pracy, Gdańsk 2003

oraz ustawa Kodeks pracy + ustawy szczegółowe

J. Gardawski (red) – Pracujący Polacy a koniec fordyzmu Warszawa, 2009

A. Świątkowski, Europejskie prawo socjalne, Warszawa 1999

J. Męcina Wpływ dialogu społecznego na kształtowanie stosunków pracy, IPS Warszawa 2011

H. Morel Zbiorowe stosunki pracy w procesie przemian, IFiS PAN, Warszawa 1995

J. Wratny, Partycypacja pracownicza, IPiSS Warszawa 2003

oraz Konstytucja RP ustawa Kodeks pracy + ustawy szczegółowe

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu, ćwiczeń) student:

– posiada usystematyzowaną wiedzę na temat prawa pracy i ustawodawstwa społecznego

– posiada informacje na temat zasad prawa pracy i instrumentów ochrony pracy,

- zna strukturę kodeksu pracy i w określonym zakresie umie zastosować normę prawną do stanu faktycznego

– jest zapoznany z ewolucją ustroju pracy i przemianami świata pracy w Europie i Polsce

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin po drugim semestrze i zaliczenie 2 semestrów ćwiczeń

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Męcina
Prowadzący grup: Jacek Męcina, Tomasz Niedziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Męcina
Prowadzący grup: Jacek Męcina, Tomasz Niedziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)