Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europejska polityka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-L-D6EPSP
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Europejska polityka społeczna
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Polityka Społeczna - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok -przedmioty obowiązkowe
Strona przedmiotu: http://ips.uw.edu.pl/o-ips/pracownicy/strony-www/dr-piotr-w-zawadzki/
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia obejmują wykład i ćwiczenia.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem wykładu jest omówienie istoty i dorobku europejskiej polityki społecznej w szerszym kontekście tendencji globalnych, a także pokazanie złożonych interakcji występujących pomiędzy politykami społecznymi samej Unii Europejskiej oraz jej krajów członkowskich. Po zarysowaniu tła teoretycznego i historycznego (wyjaśnienie podstawowych pojęć, takich jak globalizacja, państwo dobrobytu i międzynarodowa polityka społeczna, jak również genezy i dynamiki europejskiej integracji), przedstawione zostaną kluczowe instrumenty i dziedziny polityki społecznej UE, m.in. swobodny przepływ osób, unijna strategia „Europa 2020”, koordynacja zabezpieczenia społecznego i warunków pracy, wspieranie inkluzji społecznej oraz reform systemów emerytalnych, ochrony zdrowia i edukacji. Podkreślona zostanie specyfika europejskiego modelu społecznego na tle reżimów polityki społecznej występujących w innych częściach świata.

Pełny opis:

1. Pojęcia krajowej i międzynarodowej (w skali regionalnej i globalnej) polityki społecznej. Perspektywy ponadnarodowej polityki społecznej.

2. Wpływ procesu globalizacji na politykę społeczną i państwa dobrobytu.

3. Międzynarodowe problemy społeczne w świetle wybranych teorii naukowych i wizji intelektualnych.

4. Najnowsze tendencje w rozwoju europejskich polityk społecznych. Różnorodność i konwergencja krajowych modeli państwa dobrobytu.

5. Przesłanki i rozwój polityki społecznej Unii Europejskiej. Zapisy socjalne i kompetencje w polityce społecznej w traktatach unijnych.

6. Główne podmioty, instrumenty i metody w polityce społecznej UE: koordynacja polityczna (w tym OMK), ustawodawstwo (unijne prawo socjalne), narzędzia finansowe (fundusze UE, w tym Europejski Fundusz Społeczny).

7. Podstawowe dziedziny polityki społecznej UE: swobodny przepływ pracowników, polityka rynku pracy, ochrona socjalna, bezpieczeństwo i higiena pracy, stosunki przemysłowe, równouprawnienie płci i równe traktowanie, zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego, systemy zabezpieczenia na starość itp.

8. Oddziaływanie Unii Europejskiej na krajowe polityki społeczne państw członkowskich. Jej wpływ na rozwój społeczny i modernizację w Polsce.

9. UE a inne podmioty międzynarodowej polityki społecznej: Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), ONZ, Rada Europy, organizacje pozarządowe.

10. Europa i Unia Europejska wobec globalnych wyzwań społecznych, np. kwestii demograficznych, migracji międzynarodowych, światowego ubóstwa, zagrożeń ekologicznych i klimatycznych. Konkurencyjne przewagi i słabości europejskiego modelu społecznego.

Literatura:

1. W. Anioł, Paradoksy globalizacji, Warszawa 2002.

2. W. Anioł, Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski, Warszawa 2003.

3. W. Anioł, M. Duszczyk, P. Zawadzki (red.), Europa Socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?, Warszawa 2011.

4. W. Anioł, Unia Europejska jako wspólnota socjalna, w: K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Europeistyka. Podręcznik akademicki, Warszawa 2012.

5. G. Firlit-Fesnak, J. Męcina (red.), Polityka społeczna, Warszawa 2018, rozdziały 24, 28, 29, 30, 31.

6. S. Golinowska, Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student zna:

- rodzaje, przejawy, struktury i dynamikę problemów społecznych w skali europejskiej oraz związki między nimi i ich strukturalne uwarunkowania w kontekście polityki społecznej (K_W02);

- system instytucji polityki społecznej na szczeblu Unii Europejskiej, w tym prawno-administracyjne podstawy i zakres przedmiotowy działania unijnych podmiotów polityki społecznej oraz zasady finansowania i zarządzania instytucjami polityki społecznej (K_W09).

Po ukończeniu przedmiotu student potrafi:

- interpretować europejskie problemy społeczne, kwestie społeczne i ryzyka socjalne oraz umie wskazać ich gospodarcze i społeczno-demograficzne uwarunkowania w kontekście polityki społecznej (K_U01);

- krytycznie analizować strategie, programy społeczne i działania UE w różnych dziedzinach polityki społecznej, w tym wyjaśnić związek różnych interesów i wartości z konkretnymi rozwiązaniami (K_U02).

Metody i kryteria oceniania:

Końcowy egzamin w formie pisemnej (EP)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Anioł
Prowadzący grup: Włodzimierz Anioł, Piotr Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest przedstawienie istoty i dorobku europejskiej polityki społecznej w szerszym kontekście międzynarodowym, a także pokazanie interakcji występujących pomiędzy politykami społecznymi krajów członkowskich Unii Europejskiej. Po zarysowaniu tła teoretycznego i historycznego (wyjaśnienie podstawowych pojęć, takich jak państwo dobrobytu i międzynarodowa polityka społeczna, jak również genezy i dynamiki europejskiej integracji), przedstawione zostaną kluczowe instrumenty i dziedziny polityki społecznej UE, m.in. swobodny przepływ osób, fundusze unijne, unijna strategia „Europa 2020”, koordynacja zabezpieczenia społecznego, działalność europejskich służb zatrudnienia.

Pełny opis:

1. Pojęcia krajowej i międzynarodowej (w skali regionalnej i globalnej) polityki społecznej. Perspektywy ponadnarodowej polityki społecznej.

2. Wpływ procesu globalizacji na politykę społeczną i państwa dobrobytu.

3. Międzynarodowe problemy społeczne w świetle wybranych teorii naukowych i wizji intelektualnych.

4. Najnowsze tendencje w rozwoju europejskich polityk społecznych. Różnorodność i konwergencja krajowych modeli państwa dobrobytu.

5. Przesłanki i rozwój polityki społecznej Unii Europejskiej. Zapisy socjalne i kompetencje w polityce społecznej w traktatach unijnych.

6. Główne podmioty, instrumenty i metody w polityce społecznej UE: koordynacja polityczna (w tym OMK), ustawodawstwo (unijne prawo socjalne), narzędzia finansowe (fundusze UE, w tym Europejski Fundusz Społeczny).

7. Podstawowe dziedziny polityki społecznej UE: swobodny przepływ pracowników, polityka rynku pracy, ochrona socjalna, bezpieczeństwo i higiena pracy, stosunki przemysłowe, równouprawnienie płci i równe traktowanie, zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego, systemy zabezpieczenia na starość itp.

8. Oddziaływanie Unii Europejskiej na krajowe polityki społeczne państw członkowskich. Jej wpływ na rozwój społeczny i modernizację w Polsce.

9. UE a inne podmioty międzynarodowej polityki społecznej: Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), ONZ, Rada Europy, organizacje pozarządowe.

10. Europa i Unia Europejska wobec globalnych wyzwań społecznych, np. kwestii demograficznych, migracji międzynarodowych, światowego ubóstwa, zagrożeń ekologicznych i klimatycznych. Konkurencyjne przewagi i słabości europejskiego modelu społecznego.

Literatura:

1. W. Anioł, Paradoksy globalizacji, Warszawa 2002.

2. W. Anioł, Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski, Warszawa 2003.

3. W. Anioł, M. Duszczyk, P. Zawadzki (red.), Europa Socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?, Warszawa 2011.

4. W. Anioł, Unia Europejska jako wspólnota socjalna, w: K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Europeistyka. Podręcznik akademicki, Warszawa 2012.

5. G. Firlit-Fesnak, J. Męcina (red.), Polityka społeczna, Warszawa 2018, rozdziały 24, 28, 29, 30, 31.

6. S. Golinowska, Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku, Warszawa 2018.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)