Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MA Seminar

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-GPIR-D4DISE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: MA Seminar
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe -GPIR- DZIENNE 4 semestr 2 rok
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W ramach trwającego 3 semestry seminarium studenci przygotowują się do napisania oraz piszą pracę magisterską. W ramach przygotowań studenci przygotowują plan oraz rozbudowany konspekt pracy, dokonują kwerendy literatury oraz przygotowują gotową prace magisterską.

Skrócony opis:

Joanna Starzyk-Sulejewska

Międzynarodowe organizacje międzyrządowe, globalne zarządzanie, Unia Europejska, integracja europejska, Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz system Narodów Zjednoczonych, stosunki zewnętrzne UE, stosunki UE z innymi organizacjami międzynarodowymi oraz z państwami trzecimi, prawo instytucjonalne UE, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE (WPZiB UE), wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony UE (WPBiO UE), stosunki międzynarodowe w Europie.

Pełny opis:

Joanna Starzyk-Sulejewska

Międzynarodowe organizacje międzyrządowe, globalne zarządzanie, Unia Europejska, integracja europejska, Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz system Narodów Zjednoczonych, stosunki zewnętrzne UE, stosunki UE z innymi organizacjami międzynarodowymi oraz z państwami trzecimi, prawo instytucjonalne UE, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE (WPZiB UE), wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony UE (WPBiO UE), stosunki międzynarodowe w Europie.

Literatura:

Buttolph Johnson J., Reynolds H. T., Mycoff J. D., Political Science Research Methods, 8th Edition, 2015 lub wydanie polskie Buttolph Johnson J., Reynolds H. T., Mycoff J. D., Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa 2010.

Halperin S., Heath O., Political Research: Methods and Practical Skills (2end), Oxford 2017.

Lowndes V., Marsh D., Stoker G.,Theory and Methods in Political Science (4th Edition), Macmilan 2018,

Marsch D., Stoker G., Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.

Pietraś M., Przestrzeń badawcza nauki o stosunkach międzynarodowych, Politeja, 2015, vol. 36;

Sułek M., Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, Warszawa 2004;

Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, Antoszewski A., Dumała A, Krauz – Mozer B., Radzik K. (red.), Lublin 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza Student zna i rozumie metodologię, technikę oraz sposób merytorycznego przygotowania pracy;

Student potrafi przygotować i napisać pracę mgr;

Student jest gotów do przygotowywania badawczych i praktycznych projektów związanych z obszarem stosunków międzynarodowych.

Metody i kryteria oceniania:

I semestr - przygotowanie planu i rozbudowanego konspektu pracy mgr;

Ii semestr - przygotowanie 1-2 rozdziałów pracy mgr;

III semestr - przygotowanie całej pracy przyjętej do obrony.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Heidrich
Prowadzący grup: Agnieszka Bieńczyk-Missala, Jerzy Ciechański, Marian Haliżak, Dorota Heidrich, Szymon Kardaś, Barbara Kratiuk, Wiesław Lizak, Marek Madej, Anita Oberda-Monkiewicz, Barbara Regulska-Ingielewicz, Joanna Starzyk-Sulejewska, Andrzej Szeptycki, Adam Szymański, Rafał Ulatowski, Jakub Zajączkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)