Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań stosunków międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-L-D4MBSM
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań stosunków międzynarodowych
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma wymiar praktyczny. Założeniem zajęć jest implementacja podstawowych kategorii o charakterze wyjaśniającym i teoretycznym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1. Nauka, wiedza, teoria i paradygmat

2. Siatka pojęciowa dyscypliny

3. Metodologia. Pojęcie metody i techniki badawczej; wielo- i interdyscyplinarność.

4. Ogólnologiczne metody poznania; metody empiryczne i teoretyczne; metody historyczne, metody socjologiczne; analiza systemowa; analiza strukturalno-funkcjonalna; analiza czynnikowa; analiza instytucjonalno-normatywna; analiza porównawcza; analiza prognostyczna; metody behawioralne i psychologiczne; case studies.

5. Definiowanie problemu badawczego. Konceptualizacja rozprawy. Hipotezy i pytania badawcze. Rola promotora i mistrza.

6. Kategoryzacja źródeł: dokumenty, monografie i opracowania, artykuły, studia i materiały, źródła czasopiśmiennicze i internetowe.

7. Próba pisarstwa naukowego: artykuł, recenzja.

Pełny opis:

W programie nauczania przedmiotu zwraca się uwagę na zrozumienie trzech podstawowych kategorii, konstytuujących metodologiczne przygotowanie badacza:

- założenia filozoficzno-światopoglądowe badacza

- strategię badawczą

- konkretne metody i procedury badawcze (metodyki, techniki).

Założenia filozoficzno-światopoglądowe badacza obejmują zbiór podstawowych przekonań, kierujących postępowaniem badawczym. Inaczej: paradygmat, założenia epistemologiczne i ontologiczne lub szeroko pojmowaną metodologię badań naukowych.

Światopogląd to ogólne spojrzenie badacza na świat i naturę badań naukowych. U badaczy światopogląd kształtuje się pod wpływem dyscypliny naukowej, którą się zajmują, przekonań opiekunów naukowych (mistrzów) i wykładowców oraz nabywanych doświadczeń własnych.

Dla celów dydaktycznych warto wyróżnić cztery podstawowe światopoglądy:

- postpozytywizm

- konstruktywizm

- aktywizm

- pragmatyzm

Na zajęciach omawiane są założenia każdego z nich, ale także moralizmu, amoralizmu, machiawellizmu i realizmu politycznego. W ten sposób młodzi badacze poznają paletę podejść badawczych, warunkowanych przez światopoglądy badawcze.

Literatura:

- Andrzej Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiegi, Gdańsk 2013.

- Adamn Grobler, Metodologia nauk, Wydawnictwo Aureus-Znak, Kraków 2006.

- David Marsh, Gerry Stoker (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

- Włodzimierz Mich, Jakub Nowak (red.), Wokół teorii stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.

- Andrzej Gałganek i in. (red.), Wielo- i interdyscyplinarność nauki o stosunkach międzynarodoqwych, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2012.

- Ryszard Skarzyński (red.), Przedmiot poznania politologii. Podstawy dyscypliny nauki, Temida 2, Białystok 2014.

- Ryszard Zięba, Stanisław Bieleń, Justyna Zając (red.), Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, WDiNP UW, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Słuchacze mają obowiązek zapoznać się z podstawowymi metodami i technikami badań społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem badań stosunków międzynarodowych. Każdy z uczestników zajęć musi dowieść w praktyce umiejętności posługiwania się fachową terminologią (poznać siatkę kategorii nauki o stosunkach międzynarodowych), umiejętności konceptualizacji procesu badawczego (sprecyzowanie problemu badawczego - tematu i tytułu, jego strukturalizacja, plan badań, dobór metod i procedur badawczych), umiejętności analitycznych i wyjaśniających oraz tworzenia własnych utworów naukowych (artykuł, recenzja).

K_W01, K_W02, K_W05, K_U01, K_U02, K_K01, K_K02, K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia mają charakter aktywizujący i interaktywny. Opierają się na pobudzaniu uczestników przez prowadzącego do formułowania samodzielnych opinii, wykazywania się znajomością literatury przedmiotu oraz zdolnością do wnioskowaniaia i generalizacji. Oceniana jest aktywność na zajęćiach, sposób wypowiadania się i prezentacji wybranych wcześniej tematów, postawy badawcze oparte na rzetelności, dokładności i obiektywizmie. Oceniana jest umiejętność wypowiedzi pisemnej (oceny eseju, recenzji bądź artykułu). Wszystkie elementy składowe oceny (aktywność na zajęciach, zdolności analityczne oraz wypowiedź w formie pisemnej) składają się na ocenę końcową.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Bieleń, Kinga Torbicka
Prowadzący grup: Stanisław Bieleń, Kinga Torbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

W programie nauczania przedmiotu zwraca się uwagę na zrozumienie trzech podstawowych kategorii, konstytuujących metodologiczne przygotowanie badacza:

- założenia filozoficzno-światopoglądowe badacza

- strategię badawczą

- konkretne metody i procedury badawcze (metodyki, techniki).

Założenia filozoficzno-światopoglądowe badacza obejmują zbiór podstawowych przekonań, kierujących postępowaniem badawczym. Inaczej: paradygmat, założenia epistemologiczne i ontologiczne lub szeroko pojmowaną metodologię badań naukowych.

Światopogląd to ogólne spojrzenie badacza na świat i naturę badań naukowych. U badaczy światopogląd kształtuje się pod wpływem dyscypliny naukowej, którą się zajmują, przekonań opiekunów naukowych (mistrzów) i wykładowców oraz nabywanych doświadczeń własnych.

Dla celów dydaktycznych warto wyróżnić cztery podstawowe światopoglądy:

- postpozytywizm

- konstruktywizm

- aktywizm

- pragmatyzm

Na zajęciach omawiane są założenia każdego z nich, ale także moralizmu, amoralizmu, machiawellizmu i realizmu politycznego. W ten sposób młodzi badacze poznają paletę podejść badawczych, warunkowanych przez światopoglądy badawcze.

Literatura:

- Andrzej Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiegi, Gdańsk 2013.

- Adamn Grobler, Metodologia nauk, Wydawnictwo Aureus-Znak, Kraków 2006.

- David Marsh, Gerry Stoker (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

- Włodzimierz Mich, Jakub Nowak (red.), Wokół teorii stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.

- Andrzej Gałganek i in. (red.), Wielo- i interdyscyplinarność nauki o stosunkach międzynarodoqwych, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2012.

- Ryszard Skarzyński (red.), Przedmiot poznania politologii. Podstawy dyscypliny nauki, Temida 2, Białystok 2014.

- Ryszard Zięba, Stanisław Bieleń, Justyna Zając (red.), Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, WDiNP UW, Warszawa 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)