Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dyplomacja ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-M-D3DYEK-DW
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dyplomacja ekonomiczna
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 1 semestr 2 rok - przedmioty dla specjalności DW
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student zapoznaje się z problematyką dyplomacji w zakresie sfery ekonomicznej, wykorzystywanych narzędzi oraz podmiotów które prowadzą taką działalność.

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są analizie problematyki nowoczesnej dyplomacji ekonomicznej. Obejmują analizę jej zadań i narzędzi oraz działalności nowych podmiotów w międzynarodowych powiązaniach gospodarczych. Rozważania teoretyczne zostaną poszerzone o studia przypadku i obejmą analizę modeli i narzędzi dyplomacji ekonomicznej wybranych państw oraz konkretnych inicjatyw i projektów prowadzonych przez państwa w zakresie dyplomacji ekonomicznej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami teoretycznymi z zakresu nowoczesnej dyplomacji ekonomicznej oraz przykładami praktyki dyplomatycznej w tym obszarze. Wobec przemian w międzynarodowych stosunkach gospodarczych i ewolucji struktury podmiotowej i przedmiotowej środowiska międzynarodowego zwiększa się rola interesów gospodarczych w realizowaniu polityki zagranicznej państwa. Zajęcia obejmują analizę zadań i narzędzi dyplomacji handlowej i ekonomicznej oraz działalność nowych podmiotów w międzynarodowych powiązaniach gospodarczych w tym m.in. organizacji pozarządowych, korporacji międzynarodowych oraz licznych instytucji/agend stworzonych w tym celu przez władze centralne.

główne bloki tematyczne:

- Wstęp do nauki o dyplomacji ekonomicznej (podstawowe definicje, istota DE, funkcje, cele, rola czynnika gospodarczego w dyplomacji, nowe obszary prowadzenia działalności dyplomatycznej etc.)

- Branding narodowy w ujęciu ekonomicznym (pojęcie, soft power, pojęcie wizerunku i marki kraju)

- Dyplomacja ekonomiczna Polski (struktura organizacyjna, narzędzia, inicjatywy, cele)

- Dyplomacja ekonomiczna w Unii Europejskiej (struktura organizacyjna, narzędzia, inicjatywy, cele, lobbing gospodarczy)

- Dyplomacja ekonomiczna Stanów Zjednoczonych (struktura organizacyjna, narzędzia, inicjatywy, cele, lobbing gospodarczy)

- Dyplomacja ekonomiczna Chin (struktura organizacyjna, główne wyzwania)

Literatura:

(Wybrana) literatura:

Bayne, N., Woolcock, S. (red.), The New Economic Diplomacy. Decision-making and Negotiation in International Economic Relations, Ashgate, Aldershot, 2011.

Surmacz, B. (red.), Nowe oblicza dyplomacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2013.

Molendowski, E., Polan, W., Dyplomacja gospodarcza: Rola i znaczenie w polityce zagranicznej państwa, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków, 2007.

Woolcock, S., European Union Economic Diplomacy. The Role of the EU in External Economic Relations, Ashgate, Farnham, 2012.

Lee, D., Hudson, D., The old and new significance of political economy in diplomacy, “Review of International Studies”, 2004, numer 30, s.343 – 360.

Kostecki, M., Naray, O., Commercial Diplomacy and International Business, “Clingendael Discussion Paper in Diplomacy”, Clingendael Institute, Haga, 2007, s. 1-41.

Pigman, G. A., Making Room at the Negotiating Table: The Growth of Diplomacy between Nation-State Governments and Non-State Economic Entities, “Diplomacy & Statecraft”, 2005, numer 16:2, s. 385-401.

Saner R., Yiu L., International economic diplomacy: Mutations in post-modern times, “Discussion Papers in Diplomacy”, Clingendael Institute, Haga, 2003, s. 1-35.

Efekty uczenia się:

- Student zna i rozumie specyfikę nauki o stosunkach międzynarodowych jako część dyscypliny nauk o polityce i administracji oraz miejsce nauki o polityce i administracji w dziedzinie nauk społecznych

- Student zna i rozumie terminologię, metody, teorię, specyfikę przedmiotową i metodologiczną oraz główne tendencje rozwojowe stosunków międzynarodowych, zwłaszcza w wymiarze relacji politycznych, gospodarczych oraz problemów rozwoju

- Student zna i rozumie w pogłębionym zakresie dylematy współczesnej cywilizacji wpływające na rozwój stosunków międzynarodowych i współpracę międzynarodową, w tym ma wiedzę o przyczynach, mechanizmach, dynamice i skutkach procesu globalizacji, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i bezpieczeństwa oraz procesach działania i zmian struktur i instytucji o charakterze politycznym, militarnym, ekonomicznym i społecznym w wymiarze międzynarodowym, ma wiedzę na temat teorii i praktyki podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych w strukturach na poziomie państwa narodowego i w skali międzynarodowej

- Student potrafi formułować i rozwiązywać problemy badawcze przy wykorzystaniu wiedzy zdobytej podczas studiów; używać do tego odpowiednio dobranych metod, technik i narzędzi, w tym technik informacyjno-komunikacyjnych, formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu kierunku studiów

- Student potrafi w pogłębionym zakresie komunikować się i prowadzić debatę na tematy dotyczące współczesnych stosunków międzynarodowych, w tym w języku obcym na poziomie B2+ ESOKJ

- Student potrafi kierować pracą zespołu powołanego dla rozwiązania wybranego problemu badawczego lub podejmować wiodącą rolę w zespole lub współdziałać z innymi osobami w ramach takiego zespołu

- Studnet potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i faktograficzną z zakresu stosunków międzynarodowych i powiązanych z nią dyscyplin do pogłębionej analizy genezy, przebiegu i konsekwencji konkretnych procesów oraz zjawisk politycznych, ekonomicznych, kulturowych, wojskowych i prawnych w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym, zwłaszcza w sferze zagadnień związanych z bezpieczeństwem i rozwojem państw; potrafi formułować uzasadnione naukowo opinie na ich temat

- Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, potrafi krytycznie ocenić swoje działania badawcze

-Student jest gotów do rozumienia i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych oraz w zasięgania opinii ekspertów, w sytuacji trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

- Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu problematykę, terminologię i podmioty dyplomacji, stosunków konsularnych oraz praktyki dyplomatycznej i konsularnej, a także dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające problematykę dyplomacji

- Student zna i rozumie prawno-instytucjonalne uwarunkowania współczesnego obrotu dyplomatycznego i konsularnego

- Student zna i rozumie dylematy współczesnej cywilizacji mające wpływ na problematykę współczesnego obrotu dyplomatycznego i konsularnego, w tym na powstawanie wyzwań dla prawa dyplomatycznego oraz praktyki dyplomatycznej i konsularnej

- Student potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami wynikającymi z obrotu dyplomatycznego i konsularnego

- Student potrafi komunikować się i prowadzić debatę na tematy związane z obrotem dyplomatycznym i konsularnym, w tym języku obcym na poziomie B2+, posługując się specjalistyczną terminologią

- Student potrafi kierować pracą w ramach zespołów powołanych do badania i poszukiwania rozwiązań problemów obrotu dyplomatycznego i konsularnego, współpracować z innymi osobami w ramach takiego zespołu

- Student potrafi rozwiązywać problemy z zakresu stosunków dyplomatycznych i konsularnych poprzez dobór właściwych źródeł i informacji, krytyczną analizę, syntezę i interpretację tych informacji

- Student potrafi dobierać i stosować teorie, metody i narzędzia właściwe dla nauk o polityce i administracji w procesie rozwiązywania problemów badawczych

- Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy na temat obrotu dyplomatycznego i konsularnego oraz krytycznej oceny odbieranych treści

- Student jest gotów do uznawania znaczenia i wagi wiedzy na temat dyplomacji współczesnej w rozwiązywaniu problemów międzynarodowych; poszukiwania i zasięgania opinii ekspertów w sytuacji trudności z samodzielnym rozwiązaniem tych problemów

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- dyskusja,

- przygotowanie notatek analitycznych,

- "burza mózgów",

- debata oksfordzka,

- rozwiązywanie kazusów.

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność na zajęciach (w tym prezentacja, praca nad case study, projekt)

- egzamin

Zaliczenie ma zweryfikować w pierwszej kolejności umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce przez studentkę/studenta, zdolność krytycznego i nieschematycznego myślenia, a nie sprawdzać tzw. wiedzę encyklopedyczną.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarczewska, Barbara Regulska-Ingielewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Jarczewska, Barbara Regulska-Ingielewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są analizie problematyki nowoczesnej dyplomacji ekonomicznej, jej przedmiotowego i podmiotowego aspektu. Obejmują analizę zadań i narzędzi dyplomacji handlowej i ekonomicznej oraz działalność nowych podmiotów w międzynarodowych powiązaniach gospodarczych. Rozważania teoretyczne poszerzone zostaną o studium przypadku i obejmą analizę modeli i narzędzi dyplomacji gospodarczej Polski, wybranych państw europejskich, a także wybranych modeli państw rozwiniętych i rozwijających się. Na zajęciach omówione zostaną mechanizmy dyplomacji gospodarczej w trakcie konfliktu międzynarodowego, w tym rodzaje i przykłady stosowania międzynarodowych sankcji ekonomicznych, a także ekonomiczne motywy udzielania przez państwa pomocy rozwojowej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami teoretycznymi z zakresu nowoczesnej dyplomacji gospodarczej. Wobec przemian w międzynarodowych stosunkach gospodarczych i ewolucji struktury podmiotowej i przedmiotowej środowiska międzynarodowego zwiększa się rola interesów gospodarczych w realizowaniu polityki zagranicznej państwa. Zajęcia obejmują analizę zadań i narzędzi dyplomacji handlowej i ekonomicznej oraz działalność nowych podmiotów w międzynarodowych powiązaniach gospodarczych. Rozważania teoretyczne poszerzone zostaną o studium przypadku i obejmą analizę modeli, systemów organizacji i narzędzi dyplomacji gospodarczej Polski, państwach wysokorozwiniętych, państw rozwijających się oraz Unii Europejskiej. Omówione zostaną mechanizmy dyplomacji gospodarczej w trakcie konfliktu międzynarodowego, w tym rodzaje i przykłady stosowania międzynarodowych sankcji ekonomicznych, a także ekonomiczne motywy udzielania przez państwa pomocy rozwojowej.

Ogólny zakres tematów:

- Istota i geneza dyplomacji gospodarczej. Ewolucja zakresu przedmiotowego tradycyjnej dyplomacji. Nowe obszary aktywności dyplomatycznej.

- Dyplomacja gospodarcza w teorii stosunków międzynarodowych. Bezpieczeństwo ekonomiczne i dobrobyt gospodarczy jako integralny element interesów narodowych.

-Dyplomacja wobec przemian w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Ewolucja struktury podmiotowej i przedmiotowej środowiska międzynarodowego. Ekonomizacja polityki zagranicznej.

- Narzędzia i zadania nowoczesnej dyplomacji gospodarczej. Dyplomacja gospodarcza a dyplomacja handlowa.

- Struktura i podmioty dyplomacji gospodarczej: podstawowe schematy organizacyjne (rząd, agencje promocji eksportu, organizacje biznesu i ekonomiczne grupy interesu, samorząd gospodarczy). Modele dyplomacji gospodarczej.

- Konteksty dyplomacji gospodarczej: poziom makro i mikro, na płaszczyźnie wielostronnej (globalnej, regionalnej) oraz w wymiarze dwustronnym.

-Model dyplomacji gospodarczej w Polsce – ewolucja i charakterystyka. Historia polskiej dyplomacji gospodarczej.

- Dyplomacja gospodarcza państw wysokorozwiniętych i rozwijających się.

- Specyfika dyplomacji gospodarczej Unii Europejskiej. Ochrona interesów UE na rynku globalnym.

- Dyplomacja gospodarcza a spory międzynarodowe: środki odwetowe - międzynarodowe sankcje ekonomiczne. Ekonomiczne motywy udzielania pomocy rozwojowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Molendowski, E., Polan, W., Dyplomacja gospodarcza: Rola i znaczenie w polityce zagranicznej państwa, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków, 2007.

Surmacz, B. (red.), Nowe oblicza dyplomacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2013.

Bayne, N., Woolcock, S. (red.), The New Economic Diplomacy. Decision-making and Negotiation in International Economic Relations, Ashgate, Aldershot, 2011.

Woolcock, S., European Union Economic Diplomacy. The Role of the EU in External Economic Relations, Ashgate, Farnham, 2012.

(Wybrana) literatura uzupełniająca:

Lee, D., Hudson, D., The old and new significance of political economy in diplomacy, “Review of International Studies”, 2004, numer 30, s.343 – 360.

Kostecki, M., Naray, O., Commercial Diplomacy and International Business, “Clingendael Discussion Paper in Diplomacy”, Clingendael Institute, Haga, 2007, s. 1-41.

Pigman, G. A., Making Room at the Negotiating Table: The Growth of Diplomacy between Nation-State Governments and Non-State Economic Entities, “Diplomacy & Statecraft”, 2005, numer 16:2, s. 385-401.

Marchewka-Bartkowiak, K., Dyplomacja ekonomiczna w Polsce – organizacja, zadania i kierunki działalności, „Analizy BAS”, 2014, numer 6 (110).

Saner R., Yiu L., International economic diplomacy: Mutations in post-modern times, “Discussion Papers in Diplomacy”, Clingendael Institute, Haga, 2003, s. 1-35.

Bergeijk, A.G., Okano-Heijmans , Melissen, J., M., Economic Diplomacy: Economic and Political Perspectives, Koninklijke Brill, Leiden, 2011.

Rana S.K., Economic diplomacy: the experience of developing states, [w:] Rana S.K., The new economic diplomacy, Ashgate Publishing, Hampshire 2007.

Lenway, S.A., Between War and Commerce: Economic Sanctions as a Tool of Statecraft, “International Organization, 1988, t.42, numer 2, s.397–426.

Pigman, G., Contemporary Diplomacy, Polity Press, Cambridge, 2010.

Sutor, J, Prawo dyplomatyczne i konsularne, LexisNexis, Warszawa 2010.

Ryszka, J., Sankcje gospodarcze wobec podmiotów zewnętrznych w prawie i praktyce Unii Europejskiej, TNOIK, Toruń 2008.

Kopiński, D., Pomoc rozwojowa, , Difin, Warszawa, 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Regulska-Ingielewicz
Prowadzący grup: Barbara Regulska-Ingielewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są analizie problematyki nowoczesnej dyplomacji ekonomicznej, jej przedmiotowego i podmiotowego aspektu. Obejmują analizę zadań i narzędzi dyplomacji handlowej i ekonomicznej oraz działalność nowych podmiotów w międzynarodowych powiązaniach gospodarczych. Rozważania teoretyczne poszerzone zostaną o studium przypadku i obejmą analizę modeli i narzędzi dyplomacji gospodarczej Polski, wybranych państw europejskich, a także wybranych modeli państw rozwiniętych i rozwijających się. Na zajęciach omówione zostaną mechanizmy dyplomacji gospodarczej w trakcie konfliktu międzynarodowego, w tym rodzaje i przykłady stosowania międzynarodowych sankcji ekonomicznych, a także ekonomiczne motywy udzielania przez państwa pomocy rozwojowej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami teoretycznymi z zakresu nowoczesnej dyplomacji gospodarczej. Wobec przemian w międzynarodowych stosunkach gospodarczych i ewolucji struktury podmiotowej i przedmiotowej środowiska międzynarodowego zwiększa się rola interesów gospodarczych w realizowaniu polityki zagranicznej państwa. Zajęcia obejmują analizę zadań i narzędzi dyplomacji handlowej i ekonomicznej oraz działalność nowych podmiotów w międzynarodowych powiązaniach gospodarczych. Rozważania teoretyczne poszerzone zostaną o studium przypadku i obejmą analizę modeli, systemów organizacji i narzędzi dyplomacji gospodarczej Polski, państwach wysokorozwiniętych, państw rozwijających się oraz Unii Europejskiej. Omówione zostaną mechanizmy dyplomacji gospodarczej w trakcie konfliktu międzynarodowego, w tym rodzaje i przykłady stosowania międzynarodowych sankcji ekonomicznych, a także ekonomiczne motywy udzielania przez państwa pomocy rozwojowej.

Ogólny zakres tematów:

- Istota i geneza dyplomacji gospodarczej. Ewolucja zakresu przedmiotowego tradycyjnej dyplomacji. Nowe obszary aktywności dyplomatycznej.

- Dyplomacja gospodarcza w teorii stosunków międzynarodowych. Bezpieczeństwo ekonomiczne i dobrobyt gospodarczy jako integralny element interesów narodowych.

-Dyplomacja wobec przemian w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Ewolucja struktury podmiotowej i przedmiotowej środowiska międzynarodowego. Ekonomizacja polityki zagranicznej.

- Narzędzia i zadania nowoczesnej dyplomacji gospodarczej. Dyplomacja gospodarcza a dyplomacja handlowa.

- Struktura i podmioty dyplomacji gospodarczej: podstawowe schematy organizacyjne (rząd, agencje promocji eksportu, organizacje biznesu i ekonomiczne grupy interesu, samorząd gospodarczy). Modele dyplomacji gospodarczej.

- Konteksty dyplomacji gospodarczej: poziom makro i mikro, na płaszczyźnie wielostronnej (globalnej, regionalnej) oraz w wymiarze dwustronnym.

-Model dyplomacji gospodarczej w Polsce – ewolucja i charakterystyka. Historia polskiej dyplomacji gospodarczej.

- Dyplomacja gospodarcza państw wysokorozwiniętych i rozwijających się.

- Specyfika dyplomacji gospodarczej Unii Europejskiej. Ochrona interesów UE na rynku globalnym.

- Dyplomacja gospodarcza a spory międzynarodowe: środki odwetowe - międzynarodowe sankcje ekonomiczne. Ekonomiczne motywy udzielania pomocy rozwojowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Molendowski, E., Polan, W., Dyplomacja gospodarcza: Rola i znaczenie w polityce zagranicznej państwa, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków, 2007.

Surmacz, B. (red.), Nowe oblicza dyplomacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2013.

Bayne, N., Woolcock, S. (red.), The New Economic Diplomacy. Decision-making and Negotiation in International Economic Relations, Ashgate, Aldershot, 2011.

Woolcock, S., European Union Economic Diplomacy. The Role of the EU in External Economic Relations, Ashgate, Farnham, 2012.

(Wybrana) literatura uzupełniająca:

Lee, D., Hudson, D., The old and new significance of political economy in diplomacy, “Review of International Studies”, 2004, numer 30, s.343 – 360.

Kostecki, M., Naray, O., Commercial Diplomacy and International Business, “Clingendael Discussion Paper in Diplomacy”, Clingendael Institute, Haga, 2007, s. 1-41.

Pigman, G. A., Making Room at the Negotiating Table: The Growth of Diplomacy between Nation-State Governments and Non-State Economic Entities, “Diplomacy & Statecraft”, 2005, numer 16:2, s. 385-401.

Marchewka-Bartkowiak, K., Dyplomacja ekonomiczna w Polsce – organizacja, zadania i kierunki działalności, „Analizy BAS”, 2014, numer 6 (110).

Saner R., Yiu L., International economic diplomacy: Mutations in post-modern times, “Discussion Papers in Diplomacy”, Clingendael Institute, Haga, 2003, s. 1-35.

Bergeijk, A.G., Okano-Heijmans , Melissen, J., M., Economic Diplomacy: Economic and Political Perspectives, Koninklijke Brill, Leiden, 2011.

Rana S.K., Economic diplomacy: the experience of developing states, [w:] Rana S.K., The new economic diplomacy, Ashgate Publishing, Hampshire 2007.

Lenway, S.A., Between War and Commerce: Economic Sanctions as a Tool of Statecraft, “International Organization, 1988, t.42, numer 2, s.397–426.

Pigman, G., Contemporary Diplomacy, Polity Press, Cambridge, 2010.

Sutor, J, Prawo dyplomatyczne i konsularne, LexisNexis, Warszawa 2010.

Ryszka, J., Sankcje gospodarcze wobec podmiotów zewnętrznych w prawie i praktyce Unii Europejskiej, TNOIK, Toruń 2008.

Kopiński, D., Pomoc rozwojowa, , Difin, Warszawa, 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)