Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie na rynkach międzynarodowych: ekonomiczne i kulturowe aspekty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-M-D4ZNRE-MPH
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie na rynkach międzynarodowych: ekonomiczne i kulturowe aspekty
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 2 rok - przedmioty dla specjalności MPH
Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 2 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Umiędzynarodowienie i globalizacja działalności gospodarczej. Międzynarodowe otoczenie biznesowe - gospodarcze, polityczne, technologiczne, polityczne i kulturowe. Najważniejsze uwarunkowania międzynarodowego środowiska kulturowego. Rola symboli, gestów, wartości. Teorie zarządzania międzynarodowego. Kultura organizacyjna międzynarodowych przedsiębiorstw w kilku regionach. Kulturowe modele zachowań w biznesie. Kultury biznesowe poszczególnych krajów i regionów.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu student zdobywa wiedzę na temat umiędzynarodowienia działalności gospodarczej w aspekcie ekonomicznym i kulturowym. Zakres tematyczny obejmuje takie zagadnienia jak: międzynarodowe otoczenie biznesowe, w szczególności gospodarcze, polityczne, technologiczne, polityczne i kulturowe.

Szczególny nacisk kładzie się na najważniejsze uwarunkowania międzynarodowego środowiska kulturowego, takie jak rola symboli, gestów, wartości, metody komunikacji i negocjacji, stosunek do produktów zagranicznych, rola religii w biznesie, wzorce konsumpcji, zachowania kupujących, biznes zwyczaje, rola ceremonii i etykieta biznesowa. Ponadto na temat międzynarodowych teorii zarządzania, kultur organizacyjnych międzynarodowych firm poszczególnych regionów, kulturowych modeli zachowań biznesowych.

Drugi blok zajęć obejmuje przedstawienie kultur biznesowych oraz uwarunkowań makroekonomicznych poszczególnych krajów i regionów z punktu widzenia ich atrakcyjności i specyfiki biznesowej.

Literatura:

Hofstede, G., Hofstede,

G.J., Minkov, M. (2010). Cultures and organizations: software f the mind. New York: McGraw-Hill.

Peng, M. (2013). Global strategic management. Cengage.

Verbeke, A. (2013). International business strategy. Cambridge: Cambridge University Press.

Erin Meyer, The Culture Map, Perseus Books, 2016.

Moon, Chris J., and Peter Woolliams. “Managing Cross Cultural Business Ethics.” Journal of Business Ethics, vol. 27, no. 1/2, 2000, pp. 105–15.

Ardichvili, Alexandre, et al. “Ethical Cultures in Large Business Organizations in Brazil, Russia, India, and China.” Journal of Business Ethics, vol. 105, no. 4, 2012, pp. 415–28.

Gift, Michael J., et al. “Cross-Cultural Perceptions of Business Ethics: Evidence from the United States and China.” Journal of Business Ethics, vol. 114, no. 4, 2013, pp. 633–42.

Additional material (cases, articles, reports) provided by lecturer

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie terminologię, metody, teorię, specyfikę przedmiotową i metodologiczną oraz główne tendencje rozwojowe stosunków międzynarodowych, zwłaszcza w wymiarze relacji politycznych, gospodarczych oraz problemów rozwoju

- Student zna i rozumie w pogłębionym zakresie dylematy współczesnej cywilizacji wpływające na rozwój stosunków międzynarodowych i współpracę międzynarodową, w tym ma wiedzę o przyczynach, mechanizmach, dynamice i skutkach procesu globalizacji, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i bezpieczeństwa oraz procesach działania i zmian struktur i instytucji o charakterze politycznym, militarnym, ekonomicznym i społecznym w wymiarze międzynarodowym, ma wiedzę na temat teorii i praktyki podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych w strukturach na poziomie państwa narodowego i w skali międzynarodowej

- Student zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w zakresie kierunku studiów, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

- Student potrafi formułować i rozwiązywać problemy badawcze przy wykorzystaniu wiedzy zdobytej podczas studiów; używać do tego odpowiednio dobranych metod, technik i narzędzi, w tym technik informacyjno-komunikacyjnych, formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu kierunku studiów

- Student potrafi w pogłębionym zakresie komunikować się i prowadzić debatę na tematy dotyczące współczesnych stosunków międzynarodowych, w tym w języku obcym na poziomie B2+ ESOKJ

- Student potrafi kierować pracą zespołu powołanego dla rozwiązania wybranego problemu badawczego lub podejmować wiodącą rolę w zespole lub współdziałać z innymi osobami w ramach takiego zespołu

- Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, potrafi krytycznie ocenić swoje działania badawcze

- Student jest gotów do rozumienia i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych oraz w zasięgania opinii ekspertów, w sytuacji trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

- Student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów etycznych związanych z wykonywaniem zawodów z obszaru stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa międzynarodowego

- Student zna i rozumie prawno-instytucjonalna architekturę międzynarodowej polityki handlowej

- Student zna i rozumie dylematy współczesnej cywilizacji mające wpływ na problematykę międzynarodowej polityki handlowej, w tym na powstawanie wyzwań dla podmiotów i regulacji międzynarodowej polityki handlowej

- Student zna i rozumie prawne i etyczne uwarunkowania działalności zawodowej w zakresie międzynarodowej polityki handlowej

- Student potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami wynikającymi z międzynarodowej polityki handlowej

- Student potrafi komunikować się i prowadzić debatę na tematy związane z międzynarodową polityką handlową, w tym języku obcym na poziomie B2+, posługując się specjalistyczną terminologią

- Student potrafi kierować pracą w ramach zespołów powołanych do badania i poszukiwania rozwiązań problemów międzynarodowej polityki handlowej, współpracować z innymi osobami w ramach takiego zespołu

- Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy na temat obrotu międzynarodowej polityki handlowej oraz krytycznej oceny odbieranych treści

- Student jest gotów do uznawania znaczenia i wagi wiedzy na temat międzynarodowej polityki handlowej w rozwiązywaniu problemów z nią związanych; poszukiwania i zasięgania opinii ekspertów w sytuacji trudności z samodzielnym rozwiązaniem tych problemów

- Student jest gotów do odpowiedzialnego wykonywania obowiązków zawodowych w pracy w instytucjach międzynarodowych oraz administracji publicznej w zakresie międzynarodowej polityki handlowej, z uwzględnieniem zmieniających się uwarunkowań i potrzeb społecznych w tym rozwijania własnego dorobku zawodowego, podtrzymywania etosu zawodowego, przestrzegania etyki zawodowej

S3_W03, S3_W06, S3_W07, S3_U04, S3_U05, S3_U06, S3_K01, S3_K02, S3_K04

Metody i kryteria oceniania:

projekt, esej

1) Wystąpienie prezentujące kulturę biznesową danego kraju

2) Praca dotycząca konkretnego zagadnienia dotyczącego wybranego przez grupę rynku (konkretnego przedsiębiorstwa, branży, elementu charakteryzującego lub wyróżniającego dany rynek)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Regulska-Ingielewicz
Prowadzący grup: Barbara Regulska-Ingielewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Umiędzynarodowienie i globalizacja działalności gospodarczej. Międzynarodowe otoczenie biznesowe - gospodarcze, polityczne, technologiczne, polityczne i kulturowe. Najważniejsze uwarunkowania międzynarodowego środowiska kulturowego. Rola symboli, gestów, wartości. Teorie zarządzania międzynarodowego. Kultura organizacyjna międzynarodowych przedsiębiorstw w kilku regionach. Kulturowe modele zachowań w biznesie. Kultury biznesowe poszczególnych krajów i regionów.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu student zdobywa wiedzę na temat umiędzynarodowienia działalności gospodarczej w aspekcie ekonomicznym i kulturowym. Zakres tematyczny obejmuje takie zagadnienia jak: międzynarodowe otoczenie biznesowe, w szczególności gospodarcze, polityczne, technologiczne, polityczne i kulturowe.

Szczególny nacisk kładzie się na najważniejsze uwarunkowania międzynarodowego środowiska kulturowego, takie jak rola symboli, gestów, wartości, metody komunikacji i negocjacji, stosunek do produktów zagranicznych, rola religii w biznesie, wzorce konsumpcji, zachowania kupujących, biznes zwyczaje, rola ceremonii i etykieta biznesowa. Ponadto na temat międzynarodowych teorii zarządzania, kultur organizacyjnych międzynarodowych firm poszczególnych regionów, kulturowych modeli zachowań biznesowych.

Drugi blok zajęć obejmuje przedstawienie kultur biznesowych oraz uwarunkowań makroekonomicznych poszczególnych krajów i regionów z punktu widzenia ich atrakcyjności i specyfiki biznesowej.

Literatura:

ofstede, G., Hofstede,

G.J., Minkov, M. (2010). Cultures and organizations: software f the mind. New York: McGraw-Hill.

Peng, M. (2013). Global strategic management. Cengage.

Verbeke, A. (2013). International business strategy. Cambridge: Cambridge University Press.

Erin Meyer, The Culture Map, Perseus Books, 2016.

Moon, Chris J., and Peter Woolliams. “Managing Cross Cultural Business Ethics.” Journal of Business Ethics, vol. 27, no. 1/2, 2000, pp. 105–15.

Ardichvili, Alexandre, et al. “Ethical Cultures in Large Business Organizations in Brazil, Russia, India, and China.” Journal of Business Ethics, vol. 105, no. 4, 2012, pp. 415–28.

Gift, Michael J., et al. “Cross-Cultural Perceptions of Business Ethics: Evidence from the United States and China.” Journal of Business Ethics, vol. 114, no. 4, 2013, pp. 633–42.

Additional material (cases, articles, reports) provided by lecturer

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)