Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

History of International Relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-UPIR-D1HIIR
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: History of International Relations
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe -UPIR- DZIENNE 1 semestr 1 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje problemy historii stosunków międzynarodowych w okresie od kongresu wiedeńskiego /1814-15/ do wybuchu II wojny światowej /1939/

Pełny opis:

1. Zajęcia poświęcone są kongresowi wiedeńskiemu i budowaniu wiedeńskiego porządku międzynarodowego:

 Geneza kongresu wiedeńskiego.

 Przedkongresowe decyzje w sprawie zmian granicznych w Europie (obszar ziem niemieckich, Skandynawii, Bałkanów, ziem włoskich) i terenów pozaeuropejskich.

 Sto dni Napoleona – przebieg i wpływ na obrady kongresu.

 Postanowienia Aktu końcowego kongresu.

2. Zajęcie poświęcone są tworzeniu instytucjonalnych struktur współpracy międzymocarstwowej pod postacią Świętego Przymierza

 Zasady konstytucyjne Świętego Przymierza w świetle dokumentów.

 Kongresy pod auspicjami mocarstw Świętego Przymierza – Akwizgran i Karlowe Vary;

 Kongresy pod auspicjami mocarstw Świętego Przymierza - Opawa-Lubljana;

 Kongresy pod auspicjami mocarstw Świętego Przymierza – Werona

3. Zajęcia poświęcone są dekonstrukcji systemu Świętego Przymierza pod wpływem rewolucji w Europie do połowy XIX w.

 Geneza i przebieg rewolucji w Niderlandach.

 Rozwiązania prawne statusu Belgii 1830-39.

 Rewolucja lipcowa we Francji w 1830 – jej kontekst międzynarodowy.

 Wiosna Ludów w Monarchii Habsburskiej.

 Wiosna Ludów we Włoszech;

 Wiosna Ludów w Z. Niemieckim;

 Wiosna Ludów we Francji.

4. Zajęcia poświęcone są kwestii wschodniej w polityce mocarstw

 Emancypacja narodów bałkańskich (Serbowie, Grecy) w I połowie XIX w.

 Rola Turcji i Egiptu w polityce i strategii mocarstw europejskich (sojusze, układy pozapolityczne, formy pomocy etc.).

 Wojna krymska a upadek systemu Świętego Przymierza: geneza, przebieg.

 Kongres paryski 1856’ i jego postanowienia.

5. Zajęcia poświęcone są procesom integracyjnym na przykładzie Włoch i Niemiec

 Przygotowania Piemontu do zjednoczenia Włoch – kontekst wewnętrzny i międzynarodowy.

 Wojny o zjednoczenie Włoch: chronologia, przebieg, rezultaty

 Rola mocarstw europejskich w zjednoczeniu Włoch;

 Rola Prus w przygotowaniach do zjednoczenia Niemiec.

 Geneza i przebieg wojny duńskiej oraz zmiany terytorialne po jej zakończeniu.

 Koncepcja trias a przebieg wojny 1866 r.

 Wojna francusko-pruska: geneza (przyczyny i preteksty), przebieg, następstwa międzynarodowe.

6. Zajęcia poświęcone są nowej równowadze europejskiej przed wybuchem I wojny światowej, jej kontekstom ogólno regionalnym i subregionalnym

 „Koszmar koalicji” O. v. Bismarcka a ewolucja oraz przyczyny upadku I i II sojuszu trzech cesarzy.

 Droga ku Trójprzymierzu i Trójporozumieniu.

 Pozycja: Bułgarii, Rumunii, Serbii, Czarnogóry i Grecji w stosunkach międzynarodowych na przełomie XIX i XX w.

 Wojny bałkańskie i ich konsekwencje: terytorialne, polityczne, prawne.

7. Zajęcia poświęcone są roli I wojny światowej dla przebudowy porządku międzynarodowego

 Geneza I wojny światowej

 Plany wojenne Państw Centralnych i Ententy oraz ich zmiany w trakcie I wojny światowej.

 Ewolucja polityczna Ententy i Państw Centralnych w okresie I wojny światowej.

8. Zajęcia poświęcone są rozwojowi terytorialnemu USA w XIX wieku

 Zmiany terytorialne USA I połowy XIX w.: warunki pokoju wersalskiego 1783r,

 Zmiany terytorialne USA- porozumienie z San Ildefonso,

 Zmiany terytorialne USA -tryb nabycia Florydy,

 Zmiany terytorialne USA- konflikty graniczne z Meksykiem i ich rozwiązanie,

 Zmiany terytorialne USA -kwestia Oregonu.

 Ewolucja terytorialna USA po wojnie secesyjnej: Alaska,

 Ewolucja terytorialna USA po wojnie secesyjnej: Wyspy Dziewicze,

 Ewolucja terytorialna USA po wojnie secesyjnej: Hawaje, wyspy południowego Pacyfiku,

 Ewolucja terytorialna USA po wojnie secesyjnej: Filipiny, status Kuby.

9. Zajęcia poświęcone są koncepcjom PZ USA i praktyce ich wdrażania

 Koncepcje PZ USA w XIX w.: doktryna Monroe – Boskie Przeznaczenie – NBP

 Stosunki USA z państwami sąsiedzkimi na przykładach: Meksyku,

 Stosunki USA z państwami sąsiedzkimi na przykładach: Wielkiej Brytanii (Kanady)

 Stosunki USA z państwami sąsiedzkimi na przykładzie krajów Ameryki Łacińskiej w XIX i XX w.

10. Zajęcia poświęcone są roli polityki siły w PZ USA

 Wojna w polityce USA: 1812-1814;

 Wojna w polityce USA 1846-1848;

 Wojna w polityce USA 1861-1865;

 Wojna w polityce USA 1898;

 Wojna w polityce USA 1917-1918.

11. Zajęcia poświęcone są procesom emancypacyjnym Ameryki Łacińskiej w XIX w.

 Proces secesji Brazylii,

 Proces secesji Haiti-Dominikany,

 Proces secesji Chile-La Platy,

 Proces secesji Kolumbii, Wenezueli,

 Proces secesji Peru i Meksyku.

12. Zajęcia poświęcone są tendencjom integracyjnym na Półkuli Zachodniej

 Konferencje hispanoamerykańskie

 Panamerykanizm w stosunkach międzynarodowych do I wojny światowej.

 Ewolucja systemu państw amerykańskich w 20.-leciu międzywojennym.

13. Zajęcia poświęcone są ekspansji kolonialnej XIX w.

 Konflikty kolonialne XIX w.: wojny opiumowe;

 Konflikty kolonialne XIX w.: wojny burskie;

 Konflikty kolonialne XIX w.: wojna włosko-etiopska;

 Konflikty kolonialne XIX w.: wojna rosyjsko-japońska: geneza, przebieg, skutki.

 Działania zbrojne i zmiany terytorialne w Afryce i Azji w latach 1914-1918.

14. Zajęcia poświęcone są sytuacji międzynarodowej w Azji przed I wojną światową

 Polityka mocarstwowa Japonii w latach 1868-1918.

 Międzynarodowe problemy Chin w XIX i początkach XX wieku.

 Problemy podboju i umacniania wpływów europejskich w Indiach i Indochinach.

15. Zajęcia poświęcone są budowaniu porządku wersalsko-waszyngtońskiego po I wojnie światowej

 Geneza i przebieg konferencji wersalskiej

 Traktaty pokojowe z Państwami Centralnymi: proces negocjacji, warunki, rewizjonizm i jego wpływ na wdrażanie w życie postanowień pokojowych.

 Konferencja waszyngtońska – uzupełnieniem postanowień z Wersalu

16. Zajęcia poświęcone są Lidze Narodów – jako pierwszej powszechnej organizacji międzynarodowej

 Koncepcje budowy systemu bezpieczeństwa zbiorowego na przykładzie projektów Ligi Narodów.

 Charakterystyka zbiorowego bezpieczeństwa na podstawie Paktu Ligi Narodów.

 Ochrona praw mniejszości narodowych w systemie LN. na wybranych przykładach.

 System mandatowy Ligi Narodów.

17. Zajęcia poświęcone są specyfice konfliktów zbrojnych w 20.-leciu międzywojennym

 Wojna abisyńska – konflikt postkolonialny

 Wojna domowa w Hiszpanii – wojna eksperymentalna

 Agresje Japonii wobec Chin – korekta postanowień pokojowych

 Wojny regionu Ameryki Łacińskiej – konflikty na tle światowej recesji

18. Zajęcia poświęcone są rosnącej roli czynnika gospodarczego w stosunkach międzynarodowych

 Ewolucja międzynarodowego systemu gospodarczego lat 20. i 30.

 Bloki i sojusze ekonomiczne 20.-lecia międzywojennego.

 Wojny celne i interwencjonizm państwowy lat 30.

19. Zajęcia poświęcone są zjawisku subregionalizmu w Europie międzywojennej

 Ugrupowania współpracy regionalnej w Europie międzywojennej: Mała Ententa,

 Ugrupowania współpracy regionalnej w Europie międzywojennej: Ententa Bałtycka,

 Ugrupowania współpracy regionalnej w Europie międzywojennej: Ententa Bałkańska.

 Nieformalne grupy kooperacyjne: grupa Oslo,

 Nieformalne grupy kooperacyjne: Związek Bałtycki,

 Nieformalne grupy kooperacyjne: Inicjatywa Paktu Dunajskiego, grupa sygnatariuszy Porozumień Rzymskich.

20. Zajęcia poświęcone są tendencjom pacyfistycznym i procesom rozbrojeniowym w XIX i pierwszych dekadach XX wieku

 Konferencje haskie 1899/1907 i ich wkład w rozwój prawa międzynarodowego

 Klauzule rozbrojeniowe traktatów z Państwami Centralnymi i ich egzekucja.

 Pakt Brianda-Kelloga; dorobek propokojowy LN i Unii Panamerykańskiej

 Konferencja genewska: projekty narodowe poszczególnych państw.

 Ustawodawstwo neutralnościowe lat 30. w USA.

21. Zajęcia poświęcone są roli państw totalitarnych w dekompozycji porządku wersalsko-waszyngtońskiego

 Współpraca państw faszystowskich i totalitarnych w 20.-leciu międzywojennym na wybranych przykładach. Źródła kooperacji, ewolucja, dokumenty statutowe, konsekwencje wspólnej aktywności międzynarodowej.

 Anschluss Austrii.

 Konferencja w Monachium. Ustanowienie Protektoratu Czech i Moraw.

 Aneksja Kłajpedy.

 Zajęcie Albanii przez Włochy.

 Pakt Ribbentrop-Mołotow.

 Niemiecka agresja na Polskę.

 Wojna radziecko-fińska i aneksja republik nadbałtyckich przez ZSRR.

Literatura:

1. Geneza kongresu wiedeńskiego.

2. Przedkongresowe decyzje w sprawie zmian granicznych w Europie (obszar ziem niemieckich, Skandynawii, Bałkanów, ziem włoskich) i terenów pozaeuropejskich.

3. Sto dni Napoleona – przebieg i wpływ na obrady kongresu.

4. Postanowienia Aktu końcowego kongresu.

5. Zasady konstytucyjne Świętego Przymierza w świetle dokumentów.

6. Kongresy pod auspicjami mocarstw Świętego Przymierza – Akwizgran i Karlowe Vary;

7. Kongresy pod auspicjami mocarstw Świętego Przymierza - Opawa-Lubljana;

8. Kongresy pod auspicjami mocarstw Świętego Przymierza - Werona

9. Geneza i przebieg rewolucji w Niderlandach.

10. Rozwiązania prawne statusu Belgii 1830-39.

11. Rewolucja lipcowa we Francji w 1830 – jej kontekst międzynarodowy.

12. Wiosna Ludów w Monarchii Habsburskiej.

13. Wiosna Ludów we Włoszech;

14. Wiosna Ludów w Z. Niemieckim;

15. Wiosna Ludów we Francji.

16. Emancypacja narodów bałkańskich (Serbowie, Grecy) w I połowie XIX w.

17. Rola Turcji i Egiptu w polityce i strategii mocarstw europejskich (sojusze, układy pozapolityczne, formy pomocy etc.).

18. Wojna krymska a upadek systemu Świętego Przymierza: geneza, przebieg.

19. Kongres paryski 1856’ i jego postanowienia.

20. Przygotowania Piemontu do zjednoczenia Włoch – kontekst wewnętrzny i międzynarodowy.

21. Wojny o zjednoczenie Włoch: chronologia, przebieg, rezultaty

22. Rola mocarstw europejskich w zjednoczeniu Włoch;

23. Rola Prus w przygotowaniach do zjednoczenia Niemiec.

24. Geneza i przebieg wojny duńskiej oraz zmiany terytorialne po jej zakończeniu.

25. Koncepcja trias a przebieg wojny 1866 r.

26. Wojna francusko-pruska: geneza (przyczyny i preteksty), przebieg, następstwa międzynarodowe.

27. „Koszmar koalicji” O. v. Bismarcka a ewolucja oraz przyczyny upadku I i II sojuszu trzech cesarzy.

28. Droga ku Trójprzymierzu i Trójporozumieniu.

29. Pozycja: Bułgarii, Rumunii, Serbii, Czarnogóry i Grecji w stosunkach międzynarodowych na przełomie XIX i XX w.

30. Wojny bałkańskie i ich konsekwencje: terytorialne, polityczne, prawne.

31. Plany wojenne Niemiec i ich zmiany w trakcie I wojny światowej.

32. Plany wojenne Francji i ich zmiany w trakcie I wojny światowej..

33. Plany wojenne Rosji i ich zmiany w trakcie I wojny światowej..

34. Plany wojenne Austro-Węgier i ich zmiany w trakcie I wojny światowej.

35. Rozwój prawa międzynarodowego na przykładzie konferencji haskich 1899, 1907.

36. Zmiany terytorialne USA I połowy XIX w.: warunki pokoju wersalskiego 1783r,

37. Zmiany terytorialne USA- porozumienie z San Ildefonso,

38. Zmiany terytorialne USA -tryb nabycia Florydy,

39. Zmiany terytorialne USA- konflikty graniczne z Meksykiem i ich rozwiązanie,

40. Zmiany terytorialne USA -kwestia Oregonu.

41. Ewolucja terytorialna USA po wojnie secesyjnej: Alaska,

42. Ewolucja terytorialna USA po wojnie secesyjnej: Wyspy Dziewicze,

43. Ewolucja terytorialna USA po wojnie secesyjnej: Hawaje, wyspy południowego Pacyfiku,

44. Ewolucja terytorialna USA po wojnie secesyjnej: Filipiny, status Kuby.

45. Stosunki USA z państwami sąsiedzkimi na przykładach: Meksyku,

46. Stosunki USA z państwami sąsiedzkimi na przykładach: Wielkiej Brytanii (Kanady)

47. Stosunki USA z państwami sąsiedzkimi na przykładzie krajów Ameryki Łacińskiej w XIX i XX w.:

48. Koncepcje PZ USA w XIX w.: doktryna Monroe – Boskie Przeznaczenie - NBP

49. Proces secesji Brazylii,

50. Proces secesji Haiti-Dominikany,

51. Proces secesji Chile-La Platy,

52. Proces secesji Kolumbii, Wenezueli,

53. Proces secesji Peru i Meksyku.

54. Wojna w polityce USA: 1812-1814;

55. Wojna w polityce USA 1846-1848;

56. Wojna w polityce USA 1861-1865;

57. Wojna w polityce USA 1898;

58. Wojna w polityce USA 1917-1918.

59. Konferencje hispanoamerykańskie

60. Panamerykanizm w stosunkach międzynarodowych do I wojny światowej.

61. Konflikty kolonialne XIX w.: wojny opiumowe;

62. Konflikty kolonialne XIX w.: wojny burskie;

63. Konflikty kolonialne XIX w.: wojna włosko-etiopska;

64. Konflikty kolonialne XIX w.: wojna rosyjsko-japońska: geneza, przebieg, skutki.

65. Działania zbrojne i zmiany terytorialne w Afryce i Azji w latach 1914-1918.

66. Polityka mocarstwowa Japonii w latach 1868-1918.

67. Międzynarodowe problemy Chin w XIX i początkach XX wieku.

68. Problemy podboju i umacniania wpływów europejskich w Indiach i Indochinach.

69. Ewolucja polityczna Ententy w okresie I wojny światowej.

70. Ewolucja polityczna Państw Centralnych w okresie I wojny światowej.

71. Traktaty pokojowe z Państwami Centralnymi: proces negocjacji, warunki, rewizjonizm i jego wpływ na wdrażanie w życie postanowień pokojowych.

72. Koncepcje budowy systemu bezpieczeństwa zbiorowego na przykładzie projektów Ligi Narodów.

73. Charakterystyka zbiorowego bezpieczeństwa na podstawie Paktu Ligi Narodów.

74. Ochrona praw mniejszości narodowych w systemie LN. na wybranych przykładach.

75. System mandatowy Ligi Narodów.

76. Konflikty zbrojne 20.-lecia międzywojennego. Wojna abisyńska,

77. Konflikty zbrojne 20.-lecia międzywojennego. Wojna domowa w Hiszpanii,

78. Konflikty zbrojne 20.-lecia międzywojennego. Agresje Japonii wobec Chin,

79. Konflikty zbrojne 20.-lecia międzywojennego. Wojny regionu Ameryki Łacińskiej.

80. Ewolucja systemu państw amerykańskich w 20.-leciu międzywojennym.

81. Ewolucja międzynarodowego systemu gospodarczego lat 20. i 30.

82. Bloki i sojusze ekonomiczne 20.-lecia międzywojennego.

83. Wojny celne i interwencjonizm państwowy lat 30.

84. Ugrupowania współpracy regionalnej w Europie międzywojennej: Mała Ententa,

85. Ugrupowania współpracy regionalnej w Europie międzywojennej: Ententa Bałtycka,

86. Ugrupowania współpracy regionalnej w Europie międzywojennej: Ententa Bałkańska.

87. Nieformalne grupy kooperacyjne: grupa Oslo,

88. Nieformalne grupy kooperacyjne: Związek Bałtycki,

89. Nieformalne grupy kooperacyjne: Inicjatywa Paktu Dunajskiego, grupa sygnatariuszy Porozumień Rzymskich.

90. Współpraca państw faszystowskich i totalitarnych w 20.-leciu międzywojennym na wybranych przykładach. Źródła kooperacji, ewolucja, dokumenty statutowe, konsekwencje wspólnej aktywności międzynarodowej.

91. Klauzule rozbrojeniowe traktatów z Państwami Centralnymi i ich egzekucja.

92. Konferencja genewska: projekty narodowe poszczególnych państw.

93. Ustawodawstwo neutralnościowe lat 30. w USA.

94. Anschluss Austrii.

95. Konferencja w Monachium. Ustanowienie Protektoratu Czech i Moraw.

96. Aneksja Kłajpedy.

97. Zajęcie Albanii przez Włochy.

98. Pakt Ribbentrop-Mołotow.

99. Niemiecka agresja na Polskę. Wojna radziecko-fińska i aneksja republik nadbałtyckich przez ZSRR.

Efekty uczenia się:

1. Student potrafi rozpoznać zależność między wydarzeniami z przeszłości wybranego regionu, subregionu lub państwa a obecną polityką międzynarodową danego obszaru;

2. Student umie przeprowadzić analizę decyzji politycznych podejmowanych w przeszłości i porównać je do zapadających współcześnie;

3. Student potrafi stosować metodę analogii historycznej;

4. Student potrafi stosować metodę heurezy;

5. Student dokonuje oceny wpływu polityki personalnej, dynastycznej, partyjnej i narodowej na bieg wydarzeń;

6. Student odróżnia obiektywne fakty od interpretacji badawczych;

7. Student dokonuje samodzielnie krytycznej egzegezy tekstu historycznego;

Metody i kryteria oceniania:

egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nicolas Masłowski, Bogusław Zaleski
Prowadzący grup: Nicolas Masłowski, Bogusław Zaleski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Zaleski
Prowadzący grup: Bogusław Zaleski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)