Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Microeconomics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-EPE-L-D1MICR
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Microeconomics
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teorii mikroekonomii. Egzamin końcowy ma formę testu jednokrotnego wyboru, sprawdzającego stopień opanowania niezbędnego materiału.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

1.Teoria Konsumenta

2. Teoria Producenta

3. Równowaga Cząstkowa

4. Równowaga Ogólna

5. Niedoskonałości Rynku

Pełny opis:

1. Zbiór budżetowy

2. Preferencje konsumenta i funkcje użyteczności

3. Optymalny wybór konsumenta

4. Popyt i agregacja popytu

5. Równowaga rynkowa i interwencje rządowe

6. Technologia i funkcje produkcji

7. Funkcje kosztów

8. Optymalny wybór producenta

9. Konkurencja doskonała i monopol

10. Konkurencja monopolistyczna i oligopol

11. Teoria gier

12. Efekty zewnętrzne, dobra publiczne i asymetria informacji

Literatura:

Varian H.R., 2002, ''Intermediate Microeconomics. A Modern Approach", 6th ed., New York and London: W.W. Norton & Co. (lub późniejsze wydania)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

• umie ocenić indywidualną przedsiębiorczość i rozróżniać różne rodzaje działalności gospodarczej (K_W08)

• zna teorie wyjaśniające funkcjonowanie rynków czynników produkcji (rynki kapitałowe i rynki pracy) (K_W09)

• umie wyjaśnić mechanizmy integracji ekonomicznej i konsekwencje tej integracji zarówno dla sektora publicznego, jak i sektora prywatnego (K_W10)

Umiejętności:

• potrafi analizować różne zjawiska ekonomiczne w Unii Europejskiej i interpretować proces globalizacji ekonomicznej (K_U01)

• potrafi identyfikować wpływ czynników ekonomicznych na postawy wyborcze obywateli (K_U01)

• potrafi przewidywać podstawowe wskaźniki ekonomiczne (K_U03)

• potrafi ocenić propozycje rozwiązań konkretnych ekonomicznych problemów występujących w Unii Europejskiej i Europie (K_U05)

Kompetencje społeczne:

• potrafi wnieść wkład do dyskusji o ekonomicznych wyzwaniach stojących przed Unią Europejską i rynkami globalnymi (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie przedmiotu wymaga zdobycia przynajmniej 50% punktów z egzaminu.

2. Aby być dopuszczonym do egzaminu należy zaliczyć ćwiczenia.

3. Egzamin odbędzie się w formie testu jednokrotnego wyboru, w jednym terminie dla wszystkich studentów.

4. Egzamin poprawkowy odbędzie się w tej samej formie.

5. Ocena końcowa z przedmiotu: 40%*wynik z ćwiczeń +60%*wynik z egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Aksman
Prowadzący grup: Ewa Aksman, Anna Kukla-Gryz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teorii mikroekonomii. Egzamin końcowy ma formę testu jednokrotnego wyboru, sprawdzającego stopień opanowania niezbędnego materiału.

Pełny opis:

1. Zbiór budżetowy

2. Preferencje konsumenta i funkcje użyteczności

3. Optymalny wybór konsumenta

4. Popyt i agregacja popytu

5. Równowaga rynkowa i interwencje rządowe

6. Technologia i funkcje produkcji

7. Funkcje kosztów

8. Optymalny wybór producenta

9. Konkurencja doskonała i monopol

10. Konkurencja monopolistyczna i oligopol

11. Teoria gier

12. Efekty zewnętrzne, dobra publiczne i asymetria informacji

Literatura:

Varian H.R., 2002, ''Intermediate Microeconomics. A Modern Approach", 6th ed., New York and London: W.W. Norton & Co. (lub późniejsze wydania)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Aksman
Prowadzący grup: Ewa Aksman, Anna Kukla-Gryz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teorii mikroekonomii. Egzamin końcowy ma formę testu jednokrotnego wyboru, sprawdzającego stopień opanowania niezbędnego materiału.

Pełny opis:

1. Zbiór budżetowy

2. Preferencje konsumenta i funkcje użyteczności

3. Optymalny wybór konsumenta

4. Popyt i agregacja popytu

5. Równowaga rynkowa i interwencje rządowe

6. Technologia i funkcje produkcji

7. Funkcje kosztów

8. Optymalny wybór producenta

9. Konkurencja doskonała i monopol

10. Konkurencja monopolistyczna i oligopol

11. Teoria gier

12. Efekty zewnętrzne, dobra publiczne i asymetria informacji

Literatura:

Varian H.R., 2002, ''Intermediate Microeconomics. A Modern Approach", 6th ed., New York and London: W.W. Norton & Co. (lub późniejsze wydania)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)