Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sources of European Information

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-EPE-L-D1SOEI
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sources of European Information
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi bazami danych i serwisów informacyjnych Unii Europejskiej oraz innych instytucji i organizacji europejskich. Przedmiot wyjaśnia jak wyszukiwać i selekcjonować informacje o Unii Europejskiej i Europie, korzystając z różnych źródeł. Student potrafi przygotowywać informacje, komunikaty ustne i pisemne.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest analiza formalnych i nieformalnych źródeł informacji związanych z funkcjonowaniem instytucji Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Przedmiot wyjaśnia polityki i strategie komunikacyjne wdrażane przez kluczowe instytucje Unii Europejskiej. Szczególną uwagę zwraca się na mechanizmy tworzenia polityk informacyjnych oraz ewolucję strategii komunikacyjnych na poziomie Unii Europejskiej. Dodatkowo nacisk położony jest na organizacje związane z komunikacją, które funkcjonują w państwach członkowskich Unii Europejskiej i mają wpływ na politykę informacyjną UE. W celu wyjaśnienia istoty obecnej polityki informacyjnej UE pod uwagę brane są trendy współpracy między instytucjami UE i głównymi sieciami informacyjnymi.

Literatura:

Coleman S., Blumler Jay G., The Internet and Democratic Citizenship. Theory, Practice and Policy, Cambridge University Press 2009.

Donders, K., Loisen J., Pauwels C. (Eds.) (2014), The Palgrave Handbook of European Media Policy. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

An Information and Communication Strategy for the European Union, COM (2002) 350

EPRS Fact Sheet on Ubiquitous Digital Single Market: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=F TU_5.9.4.html 


Europe Direct Networks annual reports.

Jas-Koziarkiewicz M., Best practices in communicating about the European Union, "Przegląd Europejski" 1/2017.

Jas-Koziarkiewicz M., Information on Demand. Evaluation of the European Union information policy done by journalists, "Przegląd Europejski" 4/2015.

Papathanassopoulos, S., Negrine, R. (2010). ‘Approaches to Communications Policy: An Introduction’ in S. Papathanassopoulos, R. Negrine (Eds.), in" Communications Policy. Theories and Issues. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Plan-D for Democracy, Dialogue and Debate, https://tiny.pl/tjmj3

European Commission Digital Agenda for Europe: 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en

Mansell, R. (2012). Imagining the Internet: Communication, Innovation and Governance. Oxford: Oxford University Press. Chapter 7: Political Firestorms in Communication Policy.

Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents

Van Cuilenburg, J., McQuail, D. (2003). Media Policy Paradigm Shifts: Towards a New Communications Policy Paradigm. European Journal of Communication 18.

White Paper on a European Communication Policy, https://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com2006_35_en.pdf

Zheltovskyy V., (2012) The Role of Communication in the Sphere of Politics in: Iraq Issue in the Rhetoric of G.W.Bush.

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

- analizować politykę informacyjną Unii Europejskiej;

- wyszukiwać i wybierać informacje o kluczowych instytucjach Unii Europejskiej;

- krytycznie analizować i zastanawiać się nad wiadomościami o Unii Europejskiej;

- efektywnie współpracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Udział w zajęciach jest obowiązkowy do zaliczenia przedmiotu. Dopuszczalne są maks. 1 nieobecność.

Na ocenę składają się następujące elementy:

25% - aktywny udział w dyskusji na zajęciach;

25% - przygotowanie projektu grupowego;

50% - test końcowy

Skala ocen:

91-100% - A

85-90% - B +

75-84% - B.

70–74% - C +

51-69% - C.

0-50% - F.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Vadym Zheltovskyy
Prowadzący grup: Vadym Zheltovskyy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest analiza formalnych i nieformalnych źródeł informacji związanych z funkcjonowaniem instytucji Unii Europejskiej.

Pełny opis:

1. Organizational arrangements regarding the course, methods and evaluation criteria

2. Communication Policy: Introduction

3.The Essence of European Communication Policy

4. The Development of European Information Strategy

5. Digital Agenda for Europe

6. Biuro of Official EU Publications - Its Role and Functions

7.The Evolution of Audiovisual Media Services and its Impact on the EU Informational Policy

8. EU Policy toward Telecommunication Market

Literatura:

Coleman S., Blumler Jay G., The Internet and Democratic Citizenship. Theory, Practice and Policy, Cambridge University Press 2009.

Donders, K., Loisen J., Pauwels C. (Eds.) (2014), The Palgrave Handbook of European Media Policy. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

An Information and Communication Strategy for the European Union, COM (2002) 350

EPRS Fact Sheet on Ubiquitous Digital Single Market: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=F TU_5.9.4.html 


Europe Direct Networks annual reports.

Jas-Koziarkiewicz M., Best practices in communicating about the European Union, "Przegląd Europejski" 1/2017.

Jas-Koziarkiewicz M., Information on Demand. Evaluation of the European Union information policy done by journalists, "Przegląd Europejski" 4/2015.

Papathanassopoulos, S., Negrine, R. (2010). ‘Approaches to Communications Policy: An Introduction’ in S. Papathanassopoulos, R. Negrine (Eds.), in" Communications Policy. Theories and Issues. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Plan-D for Democracy, Dialogue and Debate, https://tiny.pl/tjmj3

European Commission Digital Agenda for Europe: 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en

Mansell, R. (2012). Imagining the Internet: Communication, Innovation and Governance. Oxford: Oxford University Press. Chapter 7: Political Firestorms in Communication Policy.

Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents

Van Cuilenburg, J., McQuail, D. (2003). Media Policy Paradigm Shifts: Towards a New Communications Policy Paradigm. European Journal of Communication 18.

White Paper on a European Communication Policy, https://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com2006_35_en.pdf

Zheltovskyy V., (2012) The Role of Communication in the Sphere of Politics in: Iraq Issue in the Rhetoric of G.W.Bush.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Vadym Zheltovskyy
Prowadzący grup: Vadym Zheltovskyy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest analiza formalnych i nieformalnych źródeł informacji związanych z funkcjonowaniem instytucji Unii Europejskiej.

Pełny opis:

1. Organizational arrangements regarding the course, methods and evaluation criteria

2. Communication Policy: Introduction

3.The Essence of European Communication Policy

4. The Development of European Information Strategy

5. Digital Agenda for Europe

6. Biuro of Official EU Publications - Its Role and Functions

7.The Evolution of Audiovisual Media Services and its Impact on the EU Informational Policy

8. EU Policy toward Telecommunication Market

Literatura:

Coleman S., Blumler Jay G., The Internet and Democratic Citizenship. Theory, Practice and Policy, Cambridge University Press 2009.

Donders, K., Loisen J., Pauwels C. (Eds.) (2014), The Palgrave Handbook of European Media Policy. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

An Information and Communication Strategy for the European Union, COM (2002) 350

EPRS Fact Sheet on Ubiquitous Digital Single Market: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=F TU_5.9.4.html 


Europe Direct Networks annual reports.

Jas-Koziarkiewicz M., Best practices in communicating about the European Union, "Przegląd Europejski" 1/2017.

Jas-Koziarkiewicz M., Information on Demand. Evaluation of the European Union information policy done by journalists, "Przegląd Europejski" 4/2015.

Papathanassopoulos, S., Negrine, R. (2010). ‘Approaches to Communications Policy: An Introduction’ in S. Papathanassopoulos, R. Negrine (Eds.), in" Communications Policy. Theories and Issues. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Plan-D for Democracy, Dialogue and Debate, https://tiny.pl/tjmj3

European Commission Digital Agenda for Europe: 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en

Mansell, R. (2012). Imagining the Internet: Communication, Innovation and Governance. Oxford: Oxford University Press. Chapter 7: Political Firestorms in Communication Policy.

Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents

Van Cuilenburg, J., McQuail, D. (2003). Media Policy Paradigm Shifts: Towards a New Communications Policy Paradigm. European Journal of Communication 18.

White Paper on a European Communication Policy, https://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com2006_35_en.pdf

Zheltovskyy V., (2012) The Role of Communication in the Sphere of Politics in: Iraq Issue in the Rhetoric of G.W.Bush.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)