Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

European Cultures and Societies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-EPE-L-D2ECUS
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: European Cultures and Societies
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

Student zaznajamia się z istotą nauk społecznych i ich związków z innymi naukami. W trakcie zajęć student dostrzega regularność, trwałość i zmianę w funkcjonowaniu grup, społeczeństw, narodów i kultur w Europie. Student dostrzega proces ewolucji myśli filozoficznej w Europie, łącznie ze sposobami myślenia o państwie, władzy i strukturach społecznych. Student uczy się obserwować i interpretować zjawiska społeczne w Europie i Unii Europejskiej, a także analizować związki między zjawiskami o charaktereze kulturowym, politycznym, ekonomicznym i prawnym oraz wpływie czynników wewnętrznych i zewznętrznych.

Skrócony opis:

Uwzględniając proces integracji europejskiej, wykłady skoncentrują się na ewoluującym charakterze państwa i władzy w Europie. Łącząc myśl polityczną, filozofię oraz antropologię społeczną, przedmiot dąży do uwypuklenia charakterystycznych integracji europejskiej. Po ukończeniu studenci będą zaznajomieni ze złożoną współzależnością między elementami składowymi, które kształtują współczesną Europę.

Pełny opis:

Kurs składa się z trzech części badających sedno europejskiej kultury oraz jej wspólnot z perspektywy historycznej oraz analizy konkretnych przypadków. Część pierwsza koncentruje się na podstawach filozoficznych cywilizacji zachodniej, akcentując istotę państwa, władzy oraz wpływu oświecenia na proces kształtowania i rozwoju współczesnych struktur społecznych. Część druga koncentruje się na podstawowych zjawiskach społecznych cywilizacji zachodniej d końca XVIII wieku. Rola narodu, nacjonalizmu, rewolucji przemysłowej, powstania państwa narodowego, sekularyzacji i rozwój stosunków międzynarodowych w ich współczesnej formie zostaną przedyskutowane. Trzecia część, jest poświęcona współczesnym procesom społecznego, politycznego oraz gospodarczego rozwoju. Biorąc za punkt odniesienia kontekst integracji europejskiej, uwaga zostanie poświęcona ewolucji roli państwa, a także współczesnym trendom myślenia o Europie oraz roli Unii Europejskiej. W sensie geograficznym Europa jest zdefiniowana w sposób holistyczny, uwzględniający wpływ i interakcję z innymi cywilzacjami, w sensie huntingtonowskim na kulturę i społeczeństwa europejskie.

Literatura:

Plato, Republic

Aristotle, Politics

St. Augustine, City of God

Thomas Aquinas

Thomas Hobbes, Leviathan

John Locke, Two Treatiese on Government

Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France

Thomas Paine, Common Sense and the Rights of Man

Adam Smith, The Wealth of Nations

Karl Marx, the Capital

Peter Rietbergen, Europe, A Cultural History, Routledge, London and New York, Third ed. 2015.

Benedict Anderson, Imagined Communities, Verso Books, London 2016

Ernest Gelner, Nations and nationalism, Cornell University Press, 2009

Edmund Burke, Considerations on the Revolution in France

Michael Billig, Banal Nationalism, Sage Publications, 1995

Ortega y Gasset,

Luigi Barzini, the Europeans, 1983,

https://archive.org/stream/BarziniLuigiTheEuropeans/Barzini%2C%20Luigi%20-%20The%20Europeans_djvu.txt

Efekty uczenia się:

K_W02 kompleksowo grupy, społeczeństwa narody i kultury Europy, a także prawidłowości, naturę, zmiany i przejawy ich funkcjonowania.

K_W06 podstawowe etapy i wymiary rozwoju europejskiej myśli filozoficznej, w tym nurtów myślenia o państwie, władzy i strukturach społecznych.

K_W12 podstawowy zakres wiedzy o człowieku i obywatelu jako konstytuującym struktury zawodowe, społeczne, państwowe i ponadnarodowe, jego status i prawa oraz zasady funkcjonowania w tych strukturach.

K_U01 obserwować i interpretować zróżnicowane zjawiska społeczne zachodzące we Europie i Unii Europejskiej oraz analizować powiązania między obszarami kulturowym, politycznym, ekonomicznym, prawnym w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym.

K_U02 wykorzystywać zróżnicowaną wiedzę teoretyczną i metody badawcze nauk społecznych do pozyskiwania i interpretacji danych o Unii Europejskiej i państwach europejskich.

K_K04 kreatywności i przedsiębiorczości w zakresie poszukiwania i generowania nowych miejsc pracy i rozwoju kapitału społecznego

K_K05 reprezentowania w sposób zinstytucjonalizowany zróżnicowanych interesów różnych grup społecznych, uwzględniając polityczne, ekonomiczne i prawne aspekty podejmowanych inicjatyw

Metody i kryteria oceniania:

W celu zaliczenia przedmiotu muszą zostać zaliczone trzy komponenty. Pierwszym jest esej, omawiający jedno z pism filozoficznych zaleconych przez prowadzącego. Esej stanowić będzie 30% oceny końcowej. Ocena eseju będzie uwzględniała jakość treści, struktury oraz przypisów. Proces oceniania będzie uwzględiać klarowność wpypowiedzi, zrozumienie analizowanego tekstu, logikę argumentacji, spójność struktury oraz jakości przypisów.

Drugi komponent to prezentacja, uzupełniająca dyskusję na jeden z omawianych tematów podczas wykładów. Tematy prezentacji są omawiane i dzielone podczas pierwszych dwóch wykładów. Prezentacja jest warta 20% oceny końcowej. Ocena prezentacji składa się z jasności wypowiedzi, zrozumienia omawianego problemu oraz jakości argumentów.

Trzecią częścią składową jest egzamin ustny obejmujący materiał z całego semestru. Stanowi on 50% oceny końcowej. Sposób oceniania: wiedza na temat omawianych zagadnień w skali od "dostateczny" 3 do "celujący" 5.5.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Spasimir Domaradzki
Prowadzący grup: Spasimir Domaradzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Kurs składa się z trzech części badających sedno europejskiej kultury oraz jej wspólnot z perspektywy historycznej oraz analizy konkretnych przypadków. Część pierwsza koncentruje się na podstawach filozoficznych cywilizacji zachodniej, akcentując istotę państwa, władzy oraz wpływu oświecenia na proces kształtowania i rozwoju współczesnych struktur społecznych. Część druga koncentruje się na podstawowych zjawiskach społecznych cywilizacji zachodniej d końca XVIII wieku. Trzecia część, jest poświęcona procesom współczesnym procesom społecznego, politycznego oraz gospodarczego rozwoju. Biorąc za punkt odniesienia kontekst integracji europejskiej, uwaga zostanie poświęcona ewolucji roli państwa, siły i społeczeństwa, współczesnym trendom myślenia o Europie oraz roli Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Zagadnienia poszczególnych wykładów

1. Państwo Platona i jego wpływ na dzisiejszy sposób postrzegania państwa.

2. Modele państwa u Arystotelesa

3. Dlaczego Miasto Boga Św. Augustyna ma znaczenie?

4. Wpływ chrześciaństwa na historię i kulturę Europy.

5. Wpływ humanizmu na oświecenie?

6. Rewolucja francuska i jej wpływ na wiek XIX w Europie.

7. Czy Marks jest dzisjaj aktualny?

8. Tożsamość narodowa - zdezaktualizowana czy niezniszczalna?

9. Jak "salaryman" kształtuje integrację europejską?

10. Tożsamość europejska - mit czy rzeczywistość?

11. Dlaczego praworządność jest wartością europejską?

12. Wielokulturowość - początek czy koniec integracji europejskiej?

Literatura:

Plato, Republic

Aristotle, Politics

St. Augustine, City of God

Thomas Aquinas

Thomas Hobbes, Leviathan

John Locke, Two Treatiese on Government

Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France

Thomas Paine, Common Sense and the Rights of Man

Adam Smith, The Wealth of Nations

Karl Marx, the Capital

Peter Rietbergen, Europe, A Cultural History, Routledge, London and New York, Third ed. 2015.

Benedict Anderson, Imagined Communities, Verso Books, London 2016

Ernest Gelner, Nations and nationalism, Cornell University Press, 2009

Edmund Burke, Considerations on the Revolution in France

Michael Billig, Banal Nationalism, Sage Publications, 1995

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)