Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Macroeconomics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-EPE-L-D2MACR Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Macroeconomics
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowe umiejętności algebraiczne.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest wprowadzeniu studentów do modeli i metod analizy używanych w makroekonomii. Celem kursu, oprócz nabycia specjalistycznej wiedzy, jest rozwinięcie zdolności krytycznego myślenia oraz umiejętności wykorzystania narzędzi ilościowych w analizie makroekonomii.

Na początku wprowadzone zostaną podstawowe pojęcia makroekonomiczne, takie jak inflacja, zagregowana produkcja i bezrobocie. Następnie model IS-LM zostanie wykorzystany do krótkookresowej analizy równowagi na rynku dóbr, rynku finansowym i równowagi ogólnej. Analiza średniookresowa inflacji i bezrobocia zostanie przeprowadzona przy pomocy krzywej Phillipsa.

Długookresowa dynamika kapitału (fizycznego i ludzkiego), technologii i produkcji będzie badana przy wykorzystaniu neoklasycznego modelu wzrostu. Na koniec podjęta zostanie dyskusja efektywności polityki fiskalnej i pieniężnej.

Ostateczna ocena będzie zależała od egzaminu końcowego i aktywności na wykładach (60%) oraz oceny ćwiczeń (40%)

Pełny opis:

1. Gospodarka światowa po globalnym kryzysie finansowym. Produkt Krajowy Brutto, stopa bezrobocia, stopa inflacji. Prawo Okuna i krzywa Phillipsa.

2. Rynek dóbr i poziom produkcji w równowadze.

3. Rynek finansowy: popyt na pieniądz i ustalanie stopy procentowej.

4. Model IS-LM.

5. Rynek finansowy: znaczenie ryzyka i pośrednictwa finansowego. Rozszerzenie modelu IS-LM.

6. Rynek pracy (ustalanie płac i naturalna stopa bezrobocia)

7. Krzywa Phillipsa.

8. Model IS-LM-PC.

9. Wprowadzenie do wzrostu gospodarczego.

10. Model wzrostu Solowal.

11.Postęp techniczny i wzrost.

12. Polityka fiskalna.

13. Polityka pieniężna.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

Blanchard,O., Amighini, A., Giavazzi, F. (2017) Macroeconomics: A European Perspective, Pearson, 3rd edition

temat 1: rozdz. 1 & 2;

temat 2: rozdz. 3;

temat 3: rozdz. 4;

temat 4: rozdz. 5;

temat 5: rozdz. 6;

temat 6: rozdz. 7;

temat 7: rozdz. 8;

temat 8: rozdz. 9;

temat 9: rozdz. 10;

temat 10: rozdz. 11;

temat 11: rozdz. 12;

temat 12: rozdz. 21 & 22;

temat 13: rozdz. 21 & 23;

SUGEROWANA:

Abel, A. B. and Bernanke B. S., Croushore, D., (2017) Macroeconomics, Pearson Education, 9th ed.

Mankiw, N.G. (2018) Macroeconomics, Worth Publishers, 10th ed.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Studenci

-znają podstawowe teorie makroekonomiczne i metody badań.

- znają determinanty inflacji i produkcji w krótkim, średnim i długim okresie.

- znają skutki i ograniczenia polityki fiskalnej i pieniężnej.

- potrafią analizować funkcjonowanie runku dóbr i rynku finansowego i występujących między nimi zależności.

UMIEJĘTNOŚCI:

Studenci:

- potrafią identyfikować, interpretować i wyjaśniać zjawiska ekonomiczne, korzystając z teorii makroekonomicznych.

- potrafią krytycznie ocenić osiągnięcia teoretyczne i badania empiryczne w dziedzinie makroekonomii.

- umieją łączyć i wykorzystywać różne źródła informacji do pogłębienia wiedzy o procesach makroekonomicznych.

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE:

Studenci potrafią:

- identyfikować źródła oraz planować strategie obejścia trudności w akumulacji kapitału ludzkiego.

-proponować rozwiązania problemu nierównowagi na rynku pracy.

- rozwijać strategie efektywnego zarządzania zadaniami i czasem oraz planowania pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny będą zależały od wyników uzyskanych na wykładzie (60 punktów) i na ćwiczeniach (40 punktów)

Wyniki z wykładu zależą od dwóch czynników: oceny prac śródsemestralnych (10 punktów) i egzaminu końcowego (50 punktów). Egzamin końcowy składa się z zadań analitycznych.

Wyniki z ćwiczeń zależą od dwóch czynników: oceny prac śródsemestralnych (12 punktów) i kolokwium (28 punktów). Kolokwium będzie składało się z zadań rachunkowych.

Próg zaliczeniowy wynosi 50%. Zaliczenie ćwiczeń stanowi warunek dopuszczenia do egzaminu.

Praktyki zawodowe:

n.a.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Brzozowski
Prowadzący grup: Michał Brzozowski, Łukasz Matuszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Brzozowski
Prowadzący grup: Michał Brzozowski, Łukasz Matuszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.