Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Common Agricultural Policy (CAP) and fisheries

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-EPE-L-D4CAPF
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Common Agricultural Policy (CAP) and fisheries
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas kursu zostanie omówiona historia, instrumenty, reformy i przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Szczególna uwaga zostanie poświęcona ekonomicznym i politycznym skutkom tych polityk. Podczas zajęć wykorzystane zostanie podejście oparte na ekonomii politycznej polityki rolnej i żywnościowej.

Pełny opis:

1. Historia wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa

2. Sektor rolny i rybołówstwa w Unii Europejskiej - podstawowe dane

3. Ekonomia polityczna polityki rolnej i żywnościowej

4. Współczesna wspólna polityka rolna - pierwszy filar

5. Współczesna wspólna polityka rolna - polityka rozwoju obszarów wiejskich

6. Współczesna polityka rybołówstwa

7. Wspólna polityka rolna i wspólna polityka rybołówstwa w kontekście międzynarodowym

8. Przyszłość wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa

Literatura:

Literatura:

Baldwin, R., and C. Wyplosz (2015). The Economics of the European Integration. London: McGraw-Hill Higher Education (5th edition)

El-Agraa, A. (2013). The European Union. Economics and Policies. Cambridge: Cambridge University Press (9th edition)

Wallace, H., Pollack, M.A. and A. R. Young (2015): Policy-Making in the European Union. Oxford University Press, Oxford. 7th edition.

Swinnen, J. (2018). The Political Economy of Agricultural and Food Policies. New York: Palgrave Macmillan

Wybrane artykuły i inne materiały dostęne on-line

Efekty uczenia się:

Student poznaje instrumenty, założenia i reformy realizowane w ramach WPR (Wspólnej Polityki Rolnej) od początku lat sześćdziesiątych do początku XXI wieku. Student dowiaduje się, jak wyjaśnić ekonomiczne i polityczne przyczyny powstania WPR na początku lat 60. XX wieku i późniejszych reform; uczy się wyjaśniać ekonomiczne skutki funkcjonowania współczesnej WPR dla konsumentów, producentów, budżetu UE i poszczególnych krajów. Student potrafi krytycznie analizować przyczyny i koszty nieefektywności ekonomicznej WPR oraz trudności w reformowaniu WPR. Student uczy się krytycznej oceny skutków ekonomicznych funkcjonowania współczesnej WPR dla różnych interesariuszy.

K_W05, K_W8, K_W11, K_U05,K_U10,K_K04, K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Kurs będzie się składał z wykładów wprowadzających, zajęć z prezentacjami studentów oraz egzaminu pisemnego. Oceny będą ustalane na podstawie aktywności (10% oceny końcowej), prezentacji studentów (30% oceny końcowej) oraz wyniku egzaminu (60% oceny końcowej).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Milczarek-Andrzejewska
Prowadzący grup: Dominika Milczarek-Andrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)