Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

European Labour Market and migrations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-EPE-L-D4ELMM
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: European Labour Market and migrations
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Student poznaje kluczowe teorie oraz badania empiryczne wyjaśniające funkcjonowanie współczesnych rynków pracy i migracji w krajach europejskich (na tle sytuacji w innych częściach świata), w szczególności ich kontekstu instytucjonalnego. Uzyskuje rozeznanie w aktualnych źródłach informacji na temat różnych aspektów sytuacji na rynku pracy oraz podstawowe umiejętności analityczne w tym zakresie.

Pełny opis:

1. Wstęp

2. Rynek pracy z lotu ptaka – podstawy teoretyczne i przegląd faktów empirycznych

3. Płaca minimalna

4. Dyskryminacja na rynku pracy

5. Czas pracy

6. Systemu emerytalne i wiek emerytalny

7. Polityka rodzinna a rynek pracy

8. Edukacja i szkolenia

9. Migracje

10. Zjawisko samozatrudnienia

11. Zasiłki dla bezrobotnych i ALMP

12. Opodatkowanie pracy

13. COVID-19: od kryzysu zdrowotnego do kryzysu zatrudnienia

14. Podsumowanie

Literatura:

Podstwowy podręcznik: Boeri T., van Ours J. (2021), The Economics of Imperfect Labor Markets, Princeton, Princeton University Press.

Ehrenberg R.G., Smith R. S. (2017), Modern Labor Economics. Theory and Public Policy, Routledge.

Borjas, G. J., Van Ours, J. C. (2010), Labor economics, McGraw-Hill/Irwin.

Cahuc P., Zylberberg A. (2004), Labor Economics, The MIT Press.

OECD Employment Outlook, OECD Publishing, Paris (various editions)

Employment and Social Developments in Europe, European Commission, Brussels (various editions)

International Migration Report, International Organization for Migration, Geneva (various editions)

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- gospodarcze i społeczne aspekty integracji państw członkowskich Unii

Europejskiej oraz wpływ Unii Europejskiej na polityki ekonomiczne i społeczne

państw członkowskich, w tym różne formy działalności gospodarczej

i indywidualnej przedsiębiorczości,

- uwarunkowania prowadzenia i zakresy polityk sektorowych Unii Europejskiej

oraz ich wpływ na rolę i pozycję Unii Europejskiej w stosunkach

międzynarodowych,

- podstawowy zakres wiedzy o człowieku i obywatelu jako konstytuującym

struktury zawodowe, społeczne, państwowe i ponadnarodowe, jego status

i prawa oraz zasady funkcjonowania w tych strukturach;

Absolwent potrafi:

- obserwować i interpretować zróżnicowane zjawiska społeczne zachodzące

w Europie i Unii Europejskiej oraz analizować powiązania między obszarami

kulturowym, politycznym, ekonomicznym, prawnym w wymiarze wewnętrznym

i zewnętrznym,

- wykorzystywać zróżnicowaną wiedzę teoretyczną i metody badawcze nauk

społecznych do pozyskiwania i interpretacji danych o Unii Europejskiej

i państwach europejskich,

- przy wykorzystaniu teorii ekonomicznych modelować procesy społecznoekonomiczne w oparciu o metodę naukową,

- analizować procesy integracji gospodarczej i walutowej oraz ich skutki dla

podmiotów prywatnych i publicznych;

Absolwent jest gotów do:

- kreatywności i przedsiębiorczości w zakresie poszukiwania i generowania

nowych miejsc pracy i rozwoju kapitału społecznego,

- reprezentowania w sposób zinstytucjonalizowany zróżnicowanych interesów

różnych grup społecznych, uwzględniając polityczne, ekonomiczne i prawne

aspekty podejmowanych inicjatyw.

, K_K04, K_K05

Metody i kryteria oceniania:

- udział w zajęciach (dopuszcza się dwie nieobecności),

- przygotowanie prezentacji i dyskusji studentów na zadany temat na podstawie podręcznika i innych źródeł,

- bieżące zaliczanie testów dotyczących treści omawianych na zajęciach,

- aktywny udział w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Grotkowska
Prowadzący grup: Gabriela Grotkowska
Strona przedmiotu: https://moodle.wne.uw.edu.pl/course/view.php?id=1976
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)