Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

European Regions and structural policies of the EU

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-EPE-L-D4ERSP
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: European Regions and structural policies of the EU
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wskaźnikami mierzącymi różnice regionalne w Europie oraz podstawowymi teoriami wyjaśniającymi procesy aglomeracji i deglomeracji oraz zróżnicowanie regionów centralnych i peryferyjnych. Student dowiaduje się, jak wyjaśnić cele polityki regionalnej oraz jak ewoluowały zasady i finansowanie polityk strukturalnych UE. Student potrafi krytycznie analizować skutki i skuteczność polityk strukturalnych oraz oceniać procesy konwergencji i dywergencji gospodarczej w regionach i krajach UE.

Skrócony opis:

Celem kursu jest wyjaśnienie różnic regionalnych w Europie oraz różnorodności regionów centralnych i peryferyjnych. Nacisk położony jest na cele polityki regionalnej oraz ewolucję polityk strukturalnych Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Introductory Remarks: Class Organization, Literature Overview, Conceptualization of Key Terminology.

European Regions and Subnational Democracy in Europe: Comparative Reflections

Theories of Regional and Local Development - Selected Cases

The Principle of Subsidiarity in Context of Multilevel Governance in the European Union

The Structural Power of the European Union: Diplomatic, Political, Economic-Financial Instruments

The Evolution of the Regional Policy of the European Union

EU Funds as Instruments of the EU Regional Policy

MID-TERM TEST

The Essence and Principles of EU Cohesion Policy

Structural Reforms in EU Cohesion Policy

The Multi-tiered Dimension of the Social Policy of the European Union

Employment Policy-making in the European Union

Regional Dimension of the EU Environmental Policy Change

Structural Reforms in a Time of Crisis: Trends and Challenges

The Development Prospects of European Regions.

Literatura:

Literatura

Monografie:

Christiansen T., Piattoni S., Informal Governance in the European Union, Cheltenham 2003.

Duarte A., Pascariu G. (eds.), Core-Periphery Patterns Across the European Union: Case Studies and Lessons from Eastern and Southern Europe, Emerald Publishing 2017.

Funk B., Pizzati L., European Integration, Regional Policy, and Growth, Washington 2003.

Loughlin J., Hendriks F., Lidstrom A., The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe, Oxford University Press 2012.

Pazos-Vidal S., Subsidiarity and EU Multilevel Governance: Actors, Networks and Agendas, Routledge 2019.

Wallace H., Pollack M., Young A. (eds.), Policy-Making in the European Union, seventh edition, Oxford University Press 2015.

Artykuły naukowe:

Capello R., Location, Regional Growth and Local Development Theories, AESTIMUM 58, Giugno 2011, pp.1-25.

Cechin-Crista P., Aurel Mihuţ A., Dobrin G.I., Blaj S., The Social Policy of the European Union, Vol. 4 No. 10 [Special Issue – August 2013], International Journal of Business and Social Science.

Ciccone A., Agglomeration effects in Europe, European Economic Review 46, 2002.

Huguenot-Noel R., Hunter A., Zuleeg F., Future links between structural reforms and EU cohesion policy, European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels 2018.

Ilzkovitz F., Dierx A., Structural Reforms: A European Perspective, Dans Reflets et perspectives de la vie économique 2011/3, pp.13-26.

Keukeleire S., Delreux T., Competing structural powers and challenges for the EU's structural foreign policy, Global Affairs, 2015, Vol. 1, No. 1, 43–50.

Puga D., European regional policies in light of recent location theories , Journal of Economic Geography, Volume 2, Issue 4, 1 October 2002.

Scheinert C., von Lierop C., Linking cohesion policy and the European Semester. Partnership and multi-level governance to boost investment and structural reforms, European Parliamentary Research Service 2019.

Structural Reforms in Europe – Achievements and Homework, OECD 2015.

Szajnowska-Wysocka A., Theories of regional and local development – abridged review, BULLETIN OF GEOGRAPHY, socio–economic series NO.12/2009.

Szlachta J., Zaucha J., A new paradigm of the EU regional development in the context of the Poland’s National Spatial Development Concept, Institute for Development Working Papers 2010.

Źródła internetowe:

https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/regional_policy.html?root_default=SUM_1_CODED=26&locale=en

https://europa.eu/european-union/topics/regional-policy_en

https://ec.europa.eu/eurostat/web/regions-and-cities

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/11348978/KS-HA-20-001-EN-N.pdf/f1ac43ea-cb38-3ffb-ce1f-f0255876b670?t=1601901088000

Efekty uczenia się:

Absolwent:

- rozumie strukturę, kompetencje i funkcjonowanie Unii Europejskiej w kontekście tworzenia i implementacji polityk strukturalnych UE i jej oddziaływania na regiony europejskie (K_W 05);

- zna gospodarcze i społeczne aspekty integracji państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpływ instrumentów polityki regionalnej Unii Europejskiej na funkcjonowanie i rozwój ekonomiczny i społeczny państw członkowskich (K_W 08);

- potrafi analizować wpływ różnorodnych politycznych i społecznych czynników na tworzenie mechanizmów współpracy instytucji UE z instytucjami państw członkowskich w kontekście wybranych polityk strukturalnych UE (K_U06);

- potrafi stosować zdobytą wiedzę do ogólnej diagnozy jakości prowadzonych polityk strukturalnych w kontekście ich wpływu na rozwój państw członkowskich UE jak również identyfikować i interpretować trendy i scenariusze rozwoju regionów europejskich na podstawie analizy polityk publicznych implementowanych na poziomie narodowym i ponadnarodowym (K_U 10);

- jest gotów do reprezentowania w sposób zinstytucjonalizowany zróżnicowanych interesów różnych grup społecznych, uwzględniając polityczne, ekonomiczne i prawne aspekty podejmowanych inicjatyw (K_K05).

Metody i kryteria oceniania:

wykład interaktywny, debata grupowa.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Vadym Zheltovskyy
Prowadzący grup: Vadym Zheltovskyy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem kursu jest wyjaśnienie różnic regionalnych w Europie oraz różnorodności regionów centralnych i peryferyjnych. Nacisk położony jest na cele polityki regionalnej oraz ewolucję polityk strukturalnych Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Introductory Remarks: Class Organization, Literature Overview, Conceptualization of Key Terminology.

European Regions and Subnational Democracy in Europe: Comparative Reflections

Theories of Regional and Local Development - Selected Cases

The Principle of Subsidiarity in Context of Multilevel Governance in the European Union

The Structural Power of the European Union: Diplomatic, Political, Economic-Financial Instruments

The Evolution of the Regional Policy of the European Union

EU Funds as Instruments of the EU Regional Policy

MID-TERM TEST

The Essence and Principles of EU Cohesion Policy

Structural Reforms in EU Cohesion Policy

The Multi-tiered Dimension of the Social Policy of the European Union

Employment Policy-making in the European Union

Regional Dimension of the EU Environmental Policy Change

Structural Reforms in a Time of Crisis: Trends and Challenges

The Development Prospects of European Regions.

Literatura:

Literatura

Monografie:

Christiansen T., Piattoni S., Informal Governance in the European Union, Cheltenham 2003.

Duarte A., Pascariu G. (eds.), Core-Periphery Patterns Across the European Union: Case Studies and Lessons from Eastern and Southern Europe, Emerald Publishing 2017.

Funk B., Pizzati L., European Integration, Regional Policy, and Growth, Washington 2003.

Loughlin J., Hendriks F., Lidstrom A., The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe, Oxford University Press 2012.

Pazos-Vidal S., Subsidiarity and EU Multilevel Governance: Actors, Networks and Agendas, Routledge 2019.

Wallace H., Pollack M., Young A. (eds.), Policy-Making in the European Union, seventh edition, Oxford University Press 2015.

Artykuły naukowe:

Capello R., Location, Regional Growth and Local Development Theories, AESTIMUM 58, Giugno 2011, pp.1-25.

Cechin-Crista P., Aurel Mihuţ A., Dobrin G.I., Blaj S., The Social Policy of the European Union, Vol. 4 No. 10 [Special Issue – August 2013], International Journal of Business and Social Science.

Ciccone A., Agglomeration effects in Europe, European Economic Review 46, 2002.

Huguenot-Noel R., Hunter A., Zuleeg F., Future links between structural reforms and EU cohesion policy, European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels 2018.

Ilzkovitz F., Dierx A., Structural Reforms: A European Perspective, Dans Reflets et perspectives de la vie économique 2011/3, pp.13-26.

Keukeleire S., Delreux T., Competing structural powers and challenges for the EU's structural foreign policy, Global Affairs, 2015, Vol. 1, No. 1, 43–50.

Puga D., European regional policies in light of recent location theories , Journal of Economic Geography, Volume 2, Issue 4, 1 October 2002.

Scheinert C., von Lierop C., Linking cohesion policy and the European Semester. Partnership and multi-level governance to boost investment and structural reforms, European Parliamentary Research Service 2019.

Structural Reforms in Europe – Achievements and Homework, OECD 2015.

Szajnowska-Wysocka A., Theories of regional and local development – abridged review, BULLETIN OF GEOGRAPHY, socio–economic series NO.12/2009.

Szlachta J., Zaucha J., A new paradigm of the EU regional development in the context of the Poland’s National Spatial Development Concept, Institute for Development Working Papers 2010.

Źródła internetowe:

https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/regional_policy.html?root_default=SUM_1_CODED=26&locale=en

https://europa.eu/european-union/topics/regional-policy_en

https://ec.europa.eu/eurostat/web/regions-and-cities

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/11348978/KS-HA-20-001-EN-N.pdf/f1ac43ea-cb38-3ffb-ce1f-f0255876b670?t=1601901088000

Uwagi:

Materiały są udostępniane na platformie Kampus.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)