Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

The functioning of the Eurozone: Maastricht criteria and economic implications

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-EPE-L-D4EUZO
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: The functioning of the Eurozone: Maastricht criteria and economic implications
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Economics of the European Integration 2105-EPE-L-D3EEIN
Introduction to International Finance 2105-EPE-L-D3IINF
Macroeconomics 2105-EPE-L-D2MACR

Założenia (opisowo):

Macroeconomics, Introduction to International Finance, Economics of European Integration

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z funkcjonowaniem unii walutowej na przykładzie strefy euro. Odwołując się do teorii optymalnych obszarów walutowych oraz ekonomicznych skutków usztywnienia kursu walutowego, przedstawione zostaną koszty i korzyści wynikające z utworzenia wspólnego obszaru walutowego. W kolejnym kroku, nawiązując do zagrożeń związanych z funkcjonowaniem niepełnej unii walutowej, omówiony zostanie Europejski System Walutowy. Główną część wykładu stanowi omówienie nominalnych kryteriów konwergencji, wprowadzonych na mocy Traktatu z Maastricht.

Pełny opis:

Wykład obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem unii walutowej na przykładzie strefy euro. Poszczególne zagadnienia łącznie tworzą obraz funkcjonowania unii walutowej jako całości i pozwalają odpowiedzieć na dwa główne pytania: kiedy kraje mogą skorzystać na utworzeniu unii walutowej i jakie są korzyści płyną z przystąpienia do unii walutowej dla nowego kraju członkowskiego. Dzięki omawianym studiom przypadków studenci będą mogli zrozumieć etapy integracji walutowej i ryzyka związane z tym procesem.

Wykład rozpoczyna przypomnienie podstawowych zagadnień i pojęć związanych z procesami unifikacji walutowej w Europie. Następnie omówione zostaną zagadnienia z zakresu makroekonomii gospodarki otwartej, związane głównie z problematyką wyboru reżimu kursowego oraz konsekwencjami wprowadzenia sztywnego kursu walutowego.

Następnie omawiane są koszty i korzyści wspólnej waluty. Szczególny nacisk położono na różne problem asymetrycznych wstrząsów i braku dostosowania po stronie kursu walutowego.

Trzecia część kursu omawia proces tworzenia i upadku Europejskiego Systemu Walutowego. Następnie omówione wprowadzone przez Traktat o Unii Europejskiej nominalne kryteria, tj. wskaźniki ekonomiczne i zasady, jakie powinno spełniać państwo aspirujące do pełnego uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej.

Kolejna część dotyczy prowadzenia wspólnej polityki pieniężnej w strefie euro i roli Europejskiego Banku Centralnego oraz koordynacji krajowych polityk fiskalnych. Kurs zamyka dyskusja dotycząca międzynarodowej roli euro.

Literatura:

Obowiązkowa:

P. de Grauwe, "Economics of Monetary Union", 9th ed., Oxford University Press, 2012 (lub kolejne wydania)

Dodatkowa:

R. Baldwin and C. Wyplosz, "The Economics of European Integration", 5th ed.; McGraw Hill, 2015.

R. Feenstra and A. Taylor, "International Economics", 4th ed., Worth Publishers, 2017, Roz. 10

Pozostała literatura dodatkowa zostanie podana na stronie kursu w WNE Moodle.

Efekty uczenia się:

Student nabywa następujące kompetencje w zakresie:

Wiedza

- rozumienie kosztów związanych z funkcjonowaniem unii walutowej,

- rozumienie korzyści wynikających z eliminacji zmienności kursu walutowego i kosztów transakcyjnych,

- rozumienie teoretycznych podstaw Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej,

- znajomość procesów prowadzących do wprowadzenia jednolitej waluty,

- rozumienie zagrożeń związanych z funkcjonowaniem niepełnej unii walutowej,

- rozumienie roli euro jako waluty międzynarodowej.

Umiejętności:

- umiejętność podsumowywania postępów państw członkowskich UE w wypełnianiu zobowiązań w zakresie urzeczywistniania unii gospodarczej i walutowej,

- umiejętność oceny głównych słabości UGW,

- umiejętność wskazania implikacji krajowych polityk fiskalnych w kontekście scentralizowanej europejskiej polityki pieniężnej,

- umiejętność wykorzystania przykładów empirycznych do analizy podstawowych zjawisk makroekonomicznych związanych ze wspólną walutą.

Postawy:

- odpowiedzialność poprzez brak formalnego obowiązku uczęszczania na wykłady i pozostawienia studentowi wyboru w zakresie pozyskania wiedzy,

- doskonalenie w zakresie odpowiedzialności wynikającej z pracy w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

Kurs kończy się egzaminem pisemnym. Próg zaliczenia egzaminu to 50% punktów, przy czym ocena końcowa z przedmiotu będzie obliczona na podstawie średniej ważonej punktów uzyskanych z prezentacji na zajęciach (z wagą 20%) oraz egzaminu (z wagą 80%). Prezentacja przygotowana w grupach dotyczy wybranego kraju - nowego kraju członkowskiego UGW, który przystąpił do strefy euro po 2004 r. Oczekuje się, że studenci przygotują i wygłoszą około 20-minutową prezentację na temat konkretnego kraju, np. kosztów i korzyści członkostwa w UE, procesu konwergencji nominalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Mycielska
Prowadzący grup: Dagmara Mycielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)